Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ПКО, маршрутні листи, накази по підприємству про прийняття на роботу (про звільнення), листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, відомості обліку депонованої заробітної плати;

Розрахунки з учасниками (рахунок 67) – Статут, установчий договір, накладні, ПКО, ВКО, довідки бухгалтерії тощо;

Розрахунки за іншими операціями (рахунок 68) - Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ПКО, ВКО, платіжні доручення тощо;

Доходи майбутніх періодів (рахунок 69) - Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо.

Охарактеризуємо основні з цих документів:

Накладна - це обліковий документ, який дає право на отримання відправлених вантажів чи матеріальних цінностей.

Платіжна відомість - це обліковий документ, за яким проводиться виплата грошових коштів з каси декільком особам.

Розрахунково-платіжна відомість - це обліковий документ в якому відображається розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси.

Платіжне доручення - це письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника.

Платіжна вимога-доручення - виписується постачальником і надається з розрахунковими і відвантажувальними документами в банк платника (або безпосередньо платнику) з вимогою сплатити вартість поставлених за договором товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Виписка банку - видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства.

Трудова книжка - це основний документ, що фіксує трудову діяльність робітників та службовців. Трудова книжка служить для встановлення загального, безперервного і спеціального трудового стажу. До трудової книжки працівника заносяться відомості про його звільнення, переміщення, заохочення. Зберігається трудова книжка у відділі кадрів.

Особовий листок - це обов'язків документ, що заповнюється громадянином під час чи то зарахування його на посаду, навчання, чи то для участі в певному конкурсі. Він узагальнює автобіографічні відомості про громадянина шляхом фіксації їх у таблицях.

Трудова угода - це документ, який регламентує стосунки між установою та позаштатними працівниками. Трудова угода, укладена з штатним працівником, визначає коло його доручень, що виходять за межі його службових обов'язків.

1.3.3 Аналітичний і синтетичний облік.

Важливою проблемою для підприємства є правильна організація синтетичного та аналітичного обліку на рахунках і в регістрах.

В принципі для фінансового обліку вирішальне значення має синтетичний облік, який дає узагальнену інформацію на рахунках бухгалтерського обліку, але для складання звітності та для розкриття інформації в примітках до звітності необхідно мати аналітичні дані.

Дані аналітичного обліку використовуються переважно в системі менеджменту, а його інформація необхідна управлінцям різних рівнів.

Об'єктом обліку поточних зобов'язань є сума короткострокової кредиторської заборгованості ДП «Болехівське лісове господарство», що виникла в результаті фінансово-господарської діяльності.

Поточні зобов'язання на ДП «Болехівське лісове господарство»

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками із внутрішніх розрахунків;

інші поточні зобов'язання.

Зобов'язання за короткостроковими кредитами банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями на ДП «Болехівське лісове господарство» немає.

Для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, що будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені рахунки класу 6 „Поточні зобов'язання".

Заборгованість, що виникла за отримані ТМЦ, основні засоби та інші активи слід відображати на окремих субрахунках.

Якщо договір було укладено на поставку тільки одного виду цінностей (ТМЦ, основні засоби або інші), то суму заборгованості слід обліковувати на відповідних субрахунках.

У випадках, коли за одним договором поставки отримано і запаси, і основні засоби, то суму заборгованості слід обліковувати на одному субрахунку. Субрахунок слід визначити за більшою складовою такої поставки.

У бухгалтерському обліку ДП «Болехівське лісове господарство» розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведуться на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

За кредитом рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27