Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат

на тему:

“Інвентаризація”

Під інвентаризацією розуміють перевірку наявності та стану об'єкту контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних. Зміст інвентаризації розкривається комплексом господарсько-правових ознак (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Сутність і зміст інвентаризації

Визначення реального стану об'єкту, порівняння .та оцінка складають логіку інвентаризації як функції контролю. Які б об'єкти не перевірялись, усі.

В теорії ревізії інвентаризації класифікують за характером проведення; обсягом охоплення об'єктів; охопленням матеріально відповідальних осіб; способом проведення; способом обстеження елементів об'єкту (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Класифікація інвентаризацій

За характером проведення інвентаризації поділяються на заплановані, необхідні та контрольні.

Заплановані інвентаризації проводяться у відповідності з планом проведення ревізії.

Необхідні інвентаризації - за ініціативою ревізора в процесі проведення ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств за одержаними сигналами про зловживання матеріально відповідальних осіб та за приписом судово-слідчих органів.

Необхідні інвентаризації, в залежності від причин, що її породжують поділяються на повторні і додаткові.

Повторні інвентаризації призначаються керівником ревізійної бригади при наявності наступних передумов, а саме:

- недотримання принципу раптовості попередньої інвентаризації;

- неправильному вимірюванні, зважуванні, застосуванні нормативних показників, що характеризують кількість та якість цінностей;

- при пропущенні окремих партій матеріалів;

- неправильному формуванні вибірки при проведенні вибіркової інвентаризації;

- виявленні фактів приписок, пропусків цінностей або інших зловживань;

- непогодженні матеріально відповідальної особи з висновками раніше проведеної інвентаризації за умови, що незгода мотивується допущенними помилками при визначенні наявності окремих найменувань господарських засобів.

Повторні інвентаризації повинні бути суцільними та проводитись, після контрольної інвентаризації, причому обов'язковою умовою є її проведення новоствореною комісією.

Додаткові інвентаризації проводяться при необхідності перевірки додаткових об'єктів проінвентаризованих раніше вибірковим способом.

Контрольні інвентаризації проводяться після прийняття рішення за результатами попередньо проведеної інвентаризації з метою перевірки виконання заходів за результатами минулих інвентаризацій, дотримання умов зберігання майна, повноти його оприбуткування, усунення недоліків у веденні складського обліку, а також при перевірці компетентності прийнятих на матеріально відповідальну посаду працівників, роботу молодих, недосвідчених працівників, у яких раніше були виявлені факти недостач.

За обсягом охоплення об'єктів інвентаризації поділяються на повні і часткові. Повна інвентаризація охоплює всі види активів, як ті, що належать підприємству, так і прийняті на відповідальне зберігання, в переробку тощо. На практиці, в ході ревізій, подібні інвентаризації проводяться дуже рідко. Це пов'язано з обмеженням часу, що відводиться для ревізії, великими витратами коштів та робочого часу на її проведення.

Дії полягатимуть у встановленні істинного, дійсного стану об'єкту, виявленні відхилень від його заданого стану, оцінки відхилень за критеріями доцільності та законності. Це правильне, об'єктивне сприйняття змісту та значення господарських фактів, які є об'єктами інвентаризації.

В практичній діяльності при проведенні ревізій суб'єкти контролю дотримуються загальних правил здійснення інвентаризації, які є незмінними незалежно від того, з якої причини і для яких потреб вона проводиться.

Інвентаризація в ході ревізії має вибірковий характер і може застосовуватись лише при документальному виявленні фактів неповного оприбуткування або неповного списання активів підприємства, а також при наявності певних сумнівів щодо розмірів зобов'язань, перевірка яких проводиться шляхом зовнішньої зустрічної перевірки.

Проте, необхідність проведення інвентаризації в період ревізії зумовлена тим, що в ряді випадків інвентаризація на підприємствах проводиться формально, її результати в обліку відображаються неправильно, тобто інвентаризаційні описи складаються, виходячи не з фактичного залишку матеріальних цінностей, а на підставі облікових даних. Отже, при проведенні ревізії доцільно здійснювати інвентаризацію.

Метою проведення інвентаризації в ході ревізії є здійснення контролю за наявністю та станом об'єктів, а також достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Проведення інвентаризації дозволяє підтвердити або спростувати інформацію тих бухгалтерських документів (первинних та зведених), по яких можна визначити законність, доцільність і необхідність здійснених працівниками підприємства господарських операцій. Завданнями інвентаризації при проведенні ревізії є:

1) забезпечення контролю за наявністю і станом майна, його рухом, використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та енергоресурсів у відповідності з затвердженими нормами, планом тощо;

2) виявлення майна, що знаходиться поза обліком;

3) контроль реального фізичного стану (ступінь зносу) і оцінки основних засобів та інших засобів праці, що обліковуються на балансі;

4)'^ виявлення стану розрахунків, встановлення


Сторінки: 1 2 3