Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Дипломна робота

на тему: Облік, аналіз та аудит виробничих запасів

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………6

Огляд законодавчих джерел з питань обліку та аудиту виробничих запасів..6

Економічна сутність та види виробничих запасів підприємства……………14

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

НА ПІДПРИЄМСТВІ “УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС”.........................................29

2.1 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства..............29

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства……………………………………...35

2.3 Побудова облікової політики на підприємстві.................................................42

2.4 Порядок документального оформлення операцій з виробничими запасами.51

2.5 Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів ..................................60

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ І АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ “УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС”………………………………65

3.1 Аналіз виробничих запасів підприємства........................................................65

3.2 Аудит та контроль виробничих запасів…........................................................70

3.3 Інвентаризація як засіб контролю виробничих запасів підприємства……...75

РОЗДІЛ 4 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ…………………………...........................81

4.1 Ефективна організація обліку і аудиту виробничих запасів на

підприємстві…………………………………………………………………….81

4.2 Організація обліку виробничих запасів підприємства із використанням

комп’ютерних технологій...................................................................................95

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................113

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................120

ДОДАТКИ………………………………………………………………………...126

ВСТУП

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Раціональне керування матеріальними ресурсами і виробничо-господарським процесом в нинішніх умовах можливе лише за допомогою детального обліку і обґрунтованої економічної оцінки. У цьому зв’язку будь якому підприємству необхідна інформація про склад, кількість, вартість матеріальних ресурсів, які використовуються в господарській діяльності.

Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність сировини, матеріалів, готової продукції, устаткувань і т.д. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.

Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, чим, як правило, займаються спеціальні підрозділи – відділ матеріально-технічного постачання, складські й транспортні служби. Значну увагу приділяють цьому плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства.

Запаси є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів.

Раціональне й ощадливе використання матеріальних ресурсів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Здійснення виробничого процесу на будь-якому вітчизняному підприємстві, яке займається створенням матеріальних благ, неможливо уявити без матеріальних запасів, основною метою придбання й утримання яких є задоволення потреби, що виникає в процесі виробництва в придбаних запасах (сировині, матеріалах, купованих напівфабрикатах, паливі, тарі, тарних матеріалах, запасних частинах для ремонту, малоцінних та швидкозношуваних предметах). Таким чином, матеріальні запаси - це товарно-матеріальні цінності, призначені для використання, але які тимчасово не використовуються, очікуючи надходження в процес виробничого споживання.

Аналіз опублікованих робіт і практика господарської діяльності виявили неоднозначність характеристики завдань, пов’язаних з рухом виробничих запасів. Основна проблема полягає у визначенні сутності та цільового призначення запасів з позиції торгового та фінансового менеджменту. Запаси розглядаються з точки зору предметно-речовинного складу або з позиції іммобілізованих коштів. Однак умови функціонування підприємств вимагають застосування системного та комплексного підходу до управління запасами. Тема дослідження виробничих запасів знайшла відображення у працях багатьох вчених, що обумовило вибір і актуальність теми дипломної роботи.

Що ж стосується сучасного етапу, то докорінна перебудова економічних відносин в АПК потребує раціональної організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в управлінні господарською діяльністю. Це дозволяє не тільки виявляти приховані резерви, викривати порушення режиму, а й економії, планової та фінансової дисципліни, але й попереджувати та вчасно усувати можливі втрати та необґрунтовані витрати.

Метою написання дипломної роботи є висвітлення питань обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів, а саме: дослідження організації обліку виробничих запасів підприємства, організаційне управління виробничими запасами, надання бухгалтерської оцінки стану управління виробничими запасами,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43