Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст

Облік готової продукції та її реалізації

Зміст

Вступ………………………………………………………………4

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції та її реалізації…………………………………………………………5

1.1. Визнання, класифікація готової продукції та доходу від її реалізації…………………………………………………………..5

1.2 Оцінка доходу…………………………………………………….16

1.3.Визнання доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)…….19

Розділ 2. Облік готової продукції та її реалізація………………….23

2.1. Документування обліку готової продукції і її реалізації……...23

2.2. Характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів…….31

2.3. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції………………..38

2.4. Облік доходів від реалізації продукції

(робіт, послуг)……………………………………………………………….40

Висновки і пропозиції……………………………………………………….48

Список використаної літератури……………………………………………51

Вступ

Широкомасштабне реформування бухгалтерського обліку в Україні сприяло його вдосконаленню. За орієнтири взяті новий План рахунків та національні стандарти бухгалтерського обліку П(с)БО.

Сучасний бухгалтерський облік - це не сукупність регістрів і звітних форм, це передусім стиль мислення – менталітет бухгалтерів та ділових людей, на професійні уявлення яких безумовно впливають національні особливості.

Питання про необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні виникло від результатів переходу української економіки на ринкові важелі управління. І це закономірно, оскільки в усьому світі бухгалтерський облік та фінансова звітність, що складається на його основі є однією з найважливіших підстав для прийняття переважної більшості економічних рішень.

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,

до національної практики бухгалтерського обліку вводиться нова термінологія і відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, уточнюється зміст давно вживаних термінів. У поняття і терміни, що застосовуються у визначених Національних бухгалтерських стандартів, докладено глибокий економічний зміст, адекватне розуміння якого має вирішальне значення для правильного ведення обліку і складання звітності.

Курсова робота враховує зміни, що відбулися в системі бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації.

На етапі розвитку бухгалтерського розвитку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкції та вказівок. Вище згаданим законом йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки, із збільшенням прав, зростає і відповідальність бухгалтера.

Користувачі бухгалтерської інформації мають право вимагати пояснень, чим саме керувався бухгалтер при вирішенні спірних питань.

Тема курсової роботи присвячена розгляду поняття проблемам вибору форм та методів формування обліку готовою продукції та її реалізації на підприємстві.

Значна увага приділяється і питання оцінки готової продукції, яка в минулому традиційно зводилась лише до собівартості. Сьогодні потрібно оцінювати готову продукцію за ринковою, справедливою вартістю, застосовуючи найрізноманітніші методи і прийоми чинні в Україні.

Друге основне питання, що потребує нового осмислення – облік доходів від реалізації. Умови визнання, облік і відображення у звітності доходів та витрат сьогодні приведені у відповідність до прийняття у всьому світі принципів обліку.

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції та її реалізації

1.1. Визнання, класифікація готової продукції та доходу від її реалізації

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена, яка пройшла випробування, приймання, укомплектування, згідно з умовами договорів, що відповідають затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції.

Продукція є результатом виробництва.

Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція може мати кількісні і якісні характеристики. Наприклад кількість виражається масою, довжина метрами, якість сортом. Але завжди продукція матиме вартісну характеристику.

При організації обліку продукції основним моментом є визнання її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю(рис.1.1)

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або сукупною. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основної продукції.

Супутня продукція – це продукція отримана в одному технологічному циклі (процес) одночасно з основною.

Класифікація готової продукції за її характером

За формою

> результати наданих послуг

виконаних робіт,

За ступенем готовності

> готова напівфабрикати,

неготова (незавершене виробництво)

За технологічною складністю

 

>


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16