Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРевізія операцій по руху основних засобів

Метою перевірки обліку надходження основних засобів є підтвердження того, що придбані основні засоби були правильно відображені в обліку і являють собою вартість реальних об'єктів, введених в експлуата-цію.

Кількість основних засобів збільшується за рахунок: капітальних інве-стицій з власних джерел, безоплатного надходження та оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації.

На цьому етапі ревізії необхідно виконати такі процедури:*

одержати список (із зазначенням кількості і вартості) придбаних об'єктів основних засобів, звірити отримані показники з даними оборотів по дебету рахунка 10 «Основні засоби»,*

перевірити первинні документи і фізичну наявність нових придба-них об'єктів*

визначити, що вартість об'єктів основних засобів, введених в екс-плуатацію, належним чином відображена на рахунках бухгалтерсь-кого обліку;*

визначити, чи дотримані відповідні положення податкового законодавства.

Приступаючи до ревізії надходження основних засобів, варто провес-ти вибіркову перевірку первинних облікових документів з погляду офо-рмлення їх відповідно до встановлених правил.

Проводячи ревізію, необхідно взяти до уваги, Ідо облік основних засо-бів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:*

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за ви-конання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);*

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійс-нюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ос-новних засобів;*

суми ввізного мита;*

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) ос-новних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);*

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;*

витрати на установлення, монтаж, налагодження основних засобів;*

інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних за-собів до стану, у якому вони придатні для використання із заплано-ваною метою.

Слід пам'ятати, що до первісної вартості основних виробничих засо-бів не включаються суми ПДВ, сплачені постачальникам, як такі, що від-шкодовуються з бюджету (якщо підприємство є платником ПДВ). По придбаних невиробничих основних фондах сума ПДВ включається в їх вартість, а по виробничих — відноситься до складу податкового креди-ту. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом теж не вклю-чаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Ревізії підлягають основні засоби, що використовуються, та такі, що зберігаються на складі, законсервовані або передані в оренду.

Детальній перевірці підлягають операції із надходження основних засобів за рахунок капітальних інвестицій.

Законність надходження основних засобів в результаті капітальних інвестицій визначають шляхом зіставлення оприбуткованих об'єктів ос-новних засобів з переліком, передбаченим титульним списком, а також з актами приймання-передачі, рахунками, накладними. При цьому ретель-но перевіряють ведення обліку по таких основних засобах і джерелах їх фінансування. Особливу увагу слід приділити перевірці операцій з опри-буткування безоплатно одержаних основних засобів. В кожному окремому випадку ревізор перевіряє:

1) наявність згоди ревізуючого підприємства на одержання таких об'-єктів основних засобів;

2) економічну доцільність переміщення (це додаткові витрати по де-монтажу, транспортуванню);

3) тривалість процесу передачі і ведення їх. в експлуатацію на новому місці;

4) відображення витрат по доставці.

Під час перевірки правильності та своєчасності оприбуткування ос-новних засобів, що надійшли, ревізору необхідно встановити:

1) дотримання правил оформлення акта прийому-передачі основних засобів;

2) правильність відображення даних операцій на рахунках бухгалтер-ського обліку.

Несвоєчасне оприбуткування основних засобів призводить до змен-шення суми нарахованої амортизації, що у свою чергу спричиняє непра-вильне визначення собівартості виготовленої продукції, виконання ро-біт, послуг, і зрештою призводить до перекручування фінансових резуль-татів.

За усіма незаконними надходженнями основних засобів, переміщен-ням, неправильним оформленням документів, а також за фактами несвоє-часно оприбуткованих основних засобів у реєстрах бухгалтерського об-ліку ревізор повинен з'ясувати причину порушень і визначити винних у цьому осіб і застосувати відповідні штрафні санкції.

У процесі експлуатації основних засобів підприємство може здійс-нювати заходи, що ведуть до збільшення економічних вигод, первісне очікуваних від використання відповідних об'єктів основних засобів. На суму витрат, пов'язаних з покращанням основних засобів, збільшується їхня первісна (переоцінена) вартість.

Ревізор повинен перевірити: чи піддавалися переоцінці всі основні засоби чи їхня частина; чи не відбувалася переоцінка земельних ділянок і об'єктів природокористування, що числяться в складі основних засо-бів; яким способом відбувалася переоцінка (шляхом чи індексації пря-мого перерахування за документально підтвердженими ринковими ціна-ми); чи мається документальне підтвердження ринкових


Сторінки: 1 2