Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

на тему: «Аналіз фінансового стану підприємства “Укрдортехнологія” та роль аудиту як засобу контролю»

Реферат

Розрахунково-пояснювальна записка на сторінки, 2 малюнки, 16 таблиць, бібліографія на 25 джерел.

В роботі розглянуто підходи до складання фінансової звітності підприємства за радянською системою, яка діяла до 1.1.2000 та за Міжнародними/Національними стандартами бухгалтерського обліку з акцентом на вимоги до інформації яка в них відображається.

Здійснено аналіз фінансового стану підприємства згідно із підходами які застосовні до стандарту представлення інформації

Зміст

Вступ

В умовах ринкової економіки значна роль належить бухгалтерському обліку, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами.

Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо). Облік ведеться у вартісному, натуральному та трудовому вимірниках. Він ґрунтується на суворому дотриманні документації і здійснюється на основі державних правових актів, тобто на основі правових чинників, що передбачають виникнення виробничих підрозділів (цех, бригада, ланка, виробник), малих підприємств.

Важливі вимоги до бухгалтерського обліку - його простота, чіткість, достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю.

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, а також джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання. Так, на цукровому заводі предметом бухгалтерського обліку є процес виробництва, реалізації цукру тощо; в дорожньо-будівельному підприємстві - процес будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Таким чином предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і використання коштів підприємства в процесі господарської діяльності.

Особливу увагу обліку слід приділити, якщо зважити на те, наскільки складним механізмом являється дорожній комплекс України, на чолі якого стоїть Міністерство Транспорту України, а роль управління дорожнім господарством відведена Українській державній корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (УКРАВТОДОР). Весь цей комплекс складається з 783 підприємств та їх підрозділів державного і недержавного секторів. Облік у цьому комплексі має поєднати у єдине ціле надходження коштів, перерозподіл їх між тими чи іншими ланками галузі, оцінку результату від діяльності комплексу та ще багато інших питань від яких залежить ефективне управління всією системою.

Для потреб управління дорожніми підприємствами бухгалтерський облік повинен надавати повну та своєчасну інформацію, що потребує його належної організації. В бухгалтерії організаційний процес є засобом, за допомогою якого об’єднуються трудові ресурси, матеріали, технологія, інформація для досягнення поставлених перед обліком завдань. Ефективна організація обліку сприяє оптимальному використанню ресурсів, мінімізує витрати виробництва.

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

Економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію фінансового аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27