Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВступ

Для того, щоб оцінити поточний і прогнозний фінансовий стан підприємства, необхідно провести фінансовий аналіз. Він є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання оцінити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах.

Метою аналізу фінансової звітності є надання оцінки результатам господарської діяльності підприємства за звітний рік та його поточному фінансовому стану.

Фінансова звітність підприємства – це стандартна форма подання інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату, ефективність його діяльності за певний період та перспективи розвитку.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття управлінських рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Головне в аналізі фінансових звітів при прийнятті управлінських рішень – це зрозуміти та правильно інтерпретувати результати опрацьованих даних.

Аналіз фінансових звітів починається з попереднього ознайомлення з підприємством, далі здійснюється поглиблений розгляд її діяльності та структури її фінансів, відображених у фінансових звітах фактичного чи прогнозованого характеру. Саме аналіз звітів підприємства дає змогу з’ясувати реальний стан підприємства, тобто чи перебуває воно у стадії піднесення, чи йому загрожує нестабільність і скільки часу потрібно буде підприємству для оздоровлення такої ситуації. Саме баланс підприємства, звіти про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал дадуть можливість всебічно охарактеризувати результати діяльності підприємства та його стан незалежно від форми власності та виду діяльності.

Об’єкт дослідження - ВАТ “Івано-Франківський хлібокомбінат”.

Мета даної курсової роботи - аналіз фінансових звітів та пошук шляхів вдосконалення використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень.

I Теоретико-методичні аспекти особливостей використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві

1.1 Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень

У сучасних умовах переходу економіки України до ринкових відносин особливо важливим і практично значущим для забезпечення безбиткової діяльності суб’єктів господарювання та запобігання їх банкрутству є систематичний і якісний аналіз фінансової діяльності, зокрема аналіз фінансових звітів.

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені на підставі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових, управлінських рішень.

У світовій і національній практиці побудова фінансової звітності базується на принципах:

відкритості інформації;

зрозумілості фінансової звітності особам, які приймають ділові рішення на її підставі;

корисності чи значущості та вірогідності;

припущень і обмежень, які дають змогу адекватної інтерпретації фінансової звітності.

Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

При цьому необхідно вирішити такі завдання:

На підставі вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з метою покращення фінансового стану підприємства;

Надати прогноз можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарювання і наявності власних та позикових ресурсів, розроблення моделей фінансового стану за різних варіантів використання ресурсів.

Розробити конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів та зміцнення фінансового стану підприємства. [5]

Аналіз фінансової звітності повинен дати відповідь на два запитання: перше – чи має підприємство прибуток за результатами своєї господарської діяльності і за рішеннями, які були прийнятті і друге – чи спроможне підприємство виконати взяті на себе зобов’язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації в зв’язку з недостатністю ресурсів.

Саме тому інформація, яку надають баланс і звіт про фінансові результати, містить наступні дані:

- розмір капіталу і майна підприємства в абсолютних показниках (балансовий підсумок);
- структура капіталу і майна (баланс);

- зміни власного капіталу протягом звітного періоду;

- розміри отриманого прибутку або понесених підприємством збитків протягом звітного періоду.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27