Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАналіз товарної політики на ЖБК «Радість»

Товарна стратегія, виступаючи центральною ланкою бізнес- і маркетингової стратегії, є комплексом заходів формування окремих елементів техніко-експлуатаційних характеристик, конкурентних переваг і сприятливого маркетингового оточення для товарів підприємства, які надають їм високої споживчої цінності, тобто задовольнять існуючу конкретну потребу краще, ніж аналогічні за призначенням товари. Сукупність цих заходів входить до комплексу створення пропозиції. Послідовність дій при цьому для кооперативу може бути наступною: |

Збирання інформації

Етапи | Зміст етапу

1.Стратегічний аналіз товарного портфеля* | визначення стратегічних маркетингових цілей; *

визначення стратегічних позицій товарів;SWOT-аналіз;

2.Оцінка асортименту* | розрахунок абсолютних і відносних показників;*

оцінка асортименту за допомогою інтегрального показника;*

ранговий аналіз раціональності структури асортименту;*

маржинальний аналіз;*

характеристика за методикою ABC;

3.Визначення позицій товарів,пропонованих підприємством на ринку* | аналіз ЖТЦ різних товарів;*

розробка мультиатрибутивної моделі для асортиментних ліній;*

оцінка за критеріями; матричний аналіз та графічне відображення позиціювання тощо. 

Встановлення оціночних критеріїв пропозиції

Встановленя невідповідностей та відхилень від оптимальних показників

Шляхи вирішення проблем(усунення невідповідностей та відхилень)

Формулювання і вибір для підприємства товарних стратегій

Рисунок 3.1 – Алгоритм розробки маркетингової пропозиції

Стратегічний аналіз товарів є першим етапом створення пропозиції, що дає змогу виявити слабкі та сильні сторони існуючого товарного портфеля кооперативу. Процедуру аналізу було розпочато з постановки системи стратегічних маркетингових цілей. Визначення основних стратегічних цілей ЖБК «Радість» здійснено з допомогою аналізу часових рядів та графічного методу із застосуванням комп`ютерних програм. Цілі були обгрунтовані наявними на підприємстві ресурсами. Результати планування маркетингових цілей на перспективу представлені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1- Цілі маркетингу ЖБК «Радість»

Ієрархія цілей | Кількісна оцінка по роках

2004(факт) | 2005(факт) | 2006(факт) | 2007(прог) | 2008(прог) | 2009(прог)

Мета підприємства-зміцнення позиції на ринку за рахунок розширення збуту традиційної та нової продукції      

1.Цілі щодо збуту традиційної продукції       

1.1Обсяги продажу традиційних найменувань буд.матеріалів,тис.од. | 105 | 83 | 70 | 82,5 | 109,11 | 127,93*

Рівненська обл. | 98,91 | 78,1 | 65,94 | 89,34 | 118,15 | 135,88*

Львівська обл. | 4,65 | 5,16 | 5,14 | 5,79 | 7,66 | 8,8*

Тернопільська обл. | 2,77 | 2,51 | - | 1,71 | 2,26 | 2,59*

Волинська обл. | 61,82 | 47,96 | 44,51 | 57,15 | 75,58 | 86,92*

інші | 20,19 | 14,2 | 8,04 | 14,87 | 19,66 | 22,61

м.Брест,Білорусія | 6,09 | 4,9 | 4,06 | 5,53 | 7,32 | 8,42

1.2 Часка ринку, % | 12,5 | 10 | 9 | 11,7 | 15,4 | 17,8

1.3 Середня ціна, грн/од. | 42,45 | 57,98 | 58,11 | 62,57 | 82,75 | 95,17

1.4 Виторг,тис.грн. | 4457,25 | 4812,34 | 4067,7 | 5067,83 | 6702,2 | 7707,54

2. Цілі щодо збуту нової продукції      

2.1 Обсяги продажу нових найменувань матеріалів, тис.од. | 43,75 | 7,9 | 26,77 | 28,11 | 37,17 | 42,75

2.2 Частка ринку,% | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 8,4 | 9,7

2.3 Середня ціна,грн/од. | 41,5 | 56,73 | 59,21 | 62,39 | 82,51 | 94,89

2.4 Виторг,тис.грн. | 1815,77 | 448,26 | 1584,93 | 1448,89 | 1916,16 | 2203,58

Таблиця 3.2 – Цілі щодо збуту продукції за групами асортименту

Цілі стосовно груп асортименту | Кількісна оцінка за роками

2004(факт) | 2005(факт) | 2006(факт) | 2007(прог) | 2008(прог) | 2009(прог)

Обсяги продажу буд.матеріалів,тис.тонн | 105 | 83 | 70 | 82,5 | 109,11 | 127,93*

балкони | 33,97 | 26,85 | 22,65 | 26,69 | 35,3 | 41,39*

блоки | 27,79 | 21,97 | 18,53 | 21,84 | 28,88 | 33,86*

гіпсокартони | 9,26 | 7,32 | 6,18 | 7,28 | 9,63 | 11,29*

профілі | 3,09 | 2,44 | 2,06 | 2,43 | 3,21 | 3,76

Отже, стратегічним завданням маркетингу на майбутнє є припинення падіння обсягів виробництва та зростання обсягів збуту як традиційних, так і нових найменувань товарів усіх груп асортименту.

Для з`ясування стратегічної позиції товарів були використані виокремлення впливу окремих факторів, якісна і кількісна бальна оцінка галузі та стану конкуренції, матричний аналіз та методика бенчмаркінгу.

Вплив макро-


Сторінки: 1 2 3 4