Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота

Аудит необоротних активів

ЗМІСТ

1. Вступ 2

2. Основна частина

1.1. Економічна сутність необоротних активів3

1.2. Огляд законодавчої і нормативної бази з аудиту необоротних активів5

1.3. Задачі і джерела інформації аудиту необоротних активів7

1.4. Методи аудиту необоротних активів10

1.5. Аудиторський висновок про перевірку необоротних активів13

3. Висновок 15

4. Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток України на сучасному етапі характеризується станов-ленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, то-вариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи роз-витку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інфор-мації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а та-кож робота вітчизняних аудиторів.

Слід погодитись, що аудит в Україні відбувся. Він виник на соціальне замовлення і, ще не маючи глибокої теорії, почав вико-нувати практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. В своєму арсеналі аудитори, що прийшли на ринок серйозно і надовго, мають теорію і практику зарубіжно-го аудиту та вітчизняну методику проведення різного роду ревізій і перевірок.

Процес аудиту - це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Інтереси осіб, задіяних в госпо-дарському процесі: власника, адміністратора, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і дебіторів, - суперечливі , і ці супе-речності неминуче знаходять своє відображення в облікових регістрах.

Кваліфікований аудитор повинен пам'ятати, що істина одна, а викривлень її безліч. Він повинен розуміти і вміти побачити ви-кривлені тенденції, закладені в обліковій політиці підприємства, і, зрозумівши їх, побачити за документами інтереси зацікавлених осіб, незалежно від будь-яких обставин встановити об'єктивну істину. Щодо відображених в обліку і звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та донести цю істину через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Одним з найскладніших видів аудиторських перевірок є аудит необоротних активів.

Метою контрольної роботи стало – систематизувати, поглиби і закріпити теоретичні і практичні знання з аудиту необоротних активів і автоматизації його аналітичних процедур та написання висновку, а також добирати, вивчати, узагальнювати матеріали літературних джерел.

Завдання контрольної роботи полягає у пошуку та обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з питань ефективності господарювання, об’єктивності та достовірності її відображення у бухгалтерському обліку та звітності.

1.1. Економічна сутність необоротних активів

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", поняття "аудиторська діяльність" містить в собі організаційне і ме-тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Разом з цими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять роботи з приватизації майна державних підприємств, ко-мерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали для розгляду справ клієнтів в арбітражних судах. Завдяки аудитові здійснюються посередницькі контакти.

У кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і реалізації економічних ідей.

Аудит — це незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер-винних документів та іншої інформації щодо фінансово-господар-ської діяльності суб'єкта господарювання з метою визначення досто-вірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному зако-нодавству та встановленим нормативам. Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є висвітлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготов-ки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту скла-дається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складан-ня аудиторського висновку про фінансовий стан суб'єкта, що пере-віряється. Основні завдання аудиту необоротних активів — збирання та обробка достовір-ної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта госпо-дарювання і формування на цій основі аудиторських висновків.

Крім того, аудит повинен адекватно відображати всі аспекти діяльності суб'єкта, що перевіряється. Для того, щоб скласти дос-товірний аудиторський висновок, аудитор повинен отримати безу-мовну гарантію того, що інформація, яка міститься у бухгалтерській документації та первинних документах, достатня та достовірна. Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою корис-тувачів інформації про реальний фінансовий


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8