Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРЕФЕРАТ

на тему:

“Інвентаризація”

Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінки ак-тивів та зобов'язань підприєм-ства. Інвентаризація є одним з елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов'язкового до-повнення до поточної документації господар-ських операцій всіх підприємств.

В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., №998-ХІУ відмічено, що інвентаризація проводиться з метою за-безпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Згідно з Інструкцією по інвентариза-ції основних засобів, нематеріальних активів, то-варно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69, основними завдан-нями інвентаризації є:

· виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарно-ма-теріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обся-гів незавершеного виробництва в натурі;

· установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наяв-ності з даними бухгалтерського обліку;

· виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матері-альних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;

· перевірка дотримання умов та порядку збере-ження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації ос-новних фондів;

· перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цін-них паперів і фінансових вкладень, сум гро-шей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської забор-гованості, незавершеного виробництва, вит-рат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.

Чинна на сьогодні Інструкція по інвентариза-ції основних засобів, нематеріальних активів, то-варно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 встановлює єди-ні для всіх суб'єктів господарювання правила проведення інвентаризації.

Згідно з цією Інструкцією, відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприєм-ства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'-язковим. Головний бухгалтер або особа, юридична чи фізична, відповідальна за ведення бухгалтер-ського обліку, має забезпечити дотримання норм законодавства та правил її проведення. Матеріали інвентаризації і рішення інвентаризаційної комісії щодо регулювання розходжень затверджуються ке-рівником підприємства із включенням результатів у звіт за період, в якому закінчена інвентаризація, а також у річний звіт, та викладаються у примітках до фінансової звітності.

До переліку умов, які повинен створити ке-рівник для результативного проведення інвента-ризації, можна зарахувати:

- обмеження на період інвентаризації кількості прибутково-витратних операцій, які проводяться на об'єкті інвентари-зації;

- надання в розпорядження комісії необхід-ної техніки та відповідних працівників для про-ведення підготовчих робіт (групування, сорту-вання, переміщення, укладання, обмірювання, переважування ТМЦ).

Для проведення інвентаризаційної роботи пись-мовим наказом керівника на підприємстві створю-ється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівника структурного підрозділу, головного бухгалтера (старшого бухгал-тера на правах головного) або його заступника (якщо таких немає - іншого працівника бухгалте-рії). До складу комісії доцільно було б включати фахівців, добре обізнаних зі складськими справами (технологіями зберігання ТМЦ), інженерне-тех-нічних працівників, здатних дати оцінку технічного стану засобу (об'єкта основних фондів), економіс-тів та рахівників, спеціалістів з маркетингу (які добре знають облікову справу і можуть скласти ринкову вартість будь-якого активу). Комісію очо-лює керівник підприємства або його заступник (го-ловний інженер).

Під час створення інвентаризаційної комісії керівникові слід пам'ятати, що до завдань, які ставляться пе-ред її членами, належить оцінка активів та зо-бов'язань підприємства. А це:

1) визначення ринко-вої вартості будь-якого облікового об'єкта;

2) виз-начення технічного стану основних засобів та прийняття рішення про доцільність їх подальшо-го використання; визначення потреби в прове-денні ремонтів технічних засобів та ефективності проведення незакінчених .ремонтів;

3) аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства та знаходження шляхів прискорен-ня розрахунків;

4) здійснення оцінки первинної вартості інвестицій та їх оцінка на дату балансу тощо.

Вирішувати такі завдання під силу спеціа-лістам високої кваліфікації, які вільно й легко орієнтуються в області придбання та викорис-тання активів підприємства, обліку та контролю за цими активами, вміють і хочуть діяти на пози-тивний результат і далеку перспективу.

Згідно з чинним законодавством, інвентари-заційна комісія несе всі види відповідальності, як перед законами України, так


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7