Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРевізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" при-значено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з праців-ників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в доход бюджету.

У кредит цього рахунка записують суми, які підлягають внесен-ню в доход бюджету, а в дебет — внесені платежі.

Кредитове сальдо показує заборгованість перед бюджетом, дебе-тове — переплату бюджету.

Оскільки аналітичний облік на рахунку 64 здійснюють за вида-ми платежів, це дає змогу ревізору перевірити правильність розра-хунків за кожним видом платежів.

Основним завданням ревізії є перевірка правильності проведення відповідних розрахунків платежів у бюджет і державні цільові фонди та своєчасності їх перерахування відповідно до чинного законодавства.

Під час проведення ревізії розрахунків за податками й платежа-ми ревізори керуються Податковим кодексом України, Законами України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про державну податкову службу", "Про систему оподаткування", "Про опо-даткування прибутку підприємств", "Пр_о ПДВ", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженими Положеннями (стандар-тами) бухгалтерського обліку.

Основними джерелами ревізії є: декларації, довідки й розрахун-ки за окремими видами платежів, виписки банку з прикладеними до них документами про перерахування належних сум у бюджет і в державні цільові фонди, бухгалтерські записи з рахунків 64 "Розра-хунки за податками і платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 80 "Матері-альні витрати", 90 "Собівартість продукції", журнали-ордери, відомості, Головна книга і баланс з рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами", акти перевірок тощо.

Насамперед ревізор перевіряє якість постановки й ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками і платежами. Для цього ревізор повинен з'ясувати:—

чи забезпечує постановка бухгалтерського обліку на під-приємстві перевірку достовірності звітних даних про доходи (прибу-ток) підприємства,—

правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки (з боку ревізора, податкового інспектора та ін.),—

відповідність показників балансу даним Головної книги, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, а також даним, відображеним у деклараціях і розрахунках, поданих у державну податкову адміністрацію (ДПА),—

правильність визначення валового доходу, валових видатків, прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку від іншої реалізації,—

правильність проведення інвентаризацій розрахунків за по-датками і платежами і відображення їх результатів в обліку і звітності,—

реальність даних обліку про затрати на виробництво, які відно-сяться на валові витрати (амортвідрахування, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, видатки майбутніх періодів, позавиробничі видатки, інші витрати),—

правильність реалізації готової продукції,—

об'єктивність визначення валових затрат з метою оподаткування,—

правильність складання декларацій, розрахунків за податка-ми і платежами.

Крім того, ревізор перевіряє правильність здійснених бухгалтер-ських записів щодо розрахунків за податками. Зокрема:—

внески з прибутку до бюджету відображаються щомісяця шля-хом запису в дебет рахунка 98 "Податок на прибуток" і в кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками",—

суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, записують у дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації" з кредиту рахунка 64 "Розрахун-ки за податками і платежами",—

розрахунки з інших платежів показують за дебетом рахунків 66 "Розрахунки з оплати праці" (на суму податків, утриманих із заробітної плати працівників підприємства), 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на суми простроченої кредиторської заборгованості) і кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Слід також уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку зіставляють із записами в журналах-ордерах і Головній книзі за рахунками синтетичного обліку.

Ревізія розрахунків по страхуванню

Статтею 46 Конституції України передбачено, що громадяни ма-ють право на соціальний захист.

Страхова діяльність регулюється Законом України "Про страху-вання" та іншими нормативно-правовими актами. Ревізія розрахунків за страхуванням покликана перевірити правильність утворення коштів соціального страхування та пенсійного забезпечення й за-конність їх використання.

На рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхуван-ня, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За кредитом рахунка 65 відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням і одержані від органів страхування кошти. За дебетом —


Сторінки: 1 2