Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементвикиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Обєктом оподаткування збору є обєми забруднюючих речовин, що викидають в атмосферу чи скидають у водний обєкт.

Збір за забруднення навколишнього середовища сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну подання розрахунку даного збору. Ставказбору встановлюється згідно з нормативами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Комунальний податок. Платниками комунального податку є юридичні особи, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних і сільськогосподарських підприємств.

Комунальний податок встановлено в розмірі 0,1 НМД для кожного працівника, виходячи з середньоспискової чисельності персоналу підприємства.

1.2. Завдання та мета проведення аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом

Метою аудиту розрахунків з бюджетом є висловлення ауди-тором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма по-датками і зборами в усіх суттєвих аспектах нормативним доку-ментам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.

Основна задача аудиту розрахунків з бюджетом - ретельна перевірка правильності нарахування податків і зборів та своєчас-ності їх сплати до бюджету, підтвердження перевіреної інформації висновком, підтвердження правильності ведення обліку за ци-ми розрахунками, правильності заповнення звітності та відповід-ності даних облікових регістрів даним податкової звітності. Кожне з цих завдань поділяється на більш конкретні.

Основним серед конкретних завдань аудитора є підготовка аудиторських доказів за даним об'єктом. На підставі аналізу й узагальнення даних аудиторських доказів аудитор робить висно-вки про правильність ведення бухгалтерського обліку і достовір-ність бухгалтерської звітності.

Готуючи аудиторські докази, аудитор зазвичай не вивчає всієї існуючої в його розпорядженні інформації, визначає основоположні елементи, що характеризують об'єкт, який досліджується.

Аудиторські докази, як правило, відображають зміст частини інформації, що є на підприємстві про об'єкт. Оскільки інформа-ція є базою для складання аудиторського висновку, то аудиторські докази повинні відповідати ряду вимог, які дають змогу зробити відповідні висновки. Це такі вимоги, Як необхідність, обгрунтованість, повнота, правильність та достовірність.

Функціональні задачі – консультування платників податків і зборів зпитань оподаткування з метою своєчасних і правильних розрахунків з бюджетом, а також з метою уникнення переплат та попередження фінансових санкцій з боку фіскальних органів держави; надання

консультацій в разі встановлення порушень в оплаті податків щодо їх виправлень; допомога в організації оптимального оподаткування.

1.3. Послідовність проведення аудиторської перевірки та джерела аудиту

Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого підприємницького ризику необхідно обумовити всі питання перевірки розрахунків з бюджетом із клієнтом та відобразити їх у договорі, в загальному плані та програмі.

Слід чітко встановити і погодити обсяг перевірки (період, що перевіряється; види податків тощо) та метод організації перевірки (суцільний, вибірковий). Як правило, правильність нарахування податків і зборів та своєчасність їх сплати проводять суцільним методом. Суцільний метод організації перевірки дає змогу максимально знизити ризик, але потребує багато часу і трудозатрат, що, в свою чергу, збільшує плату за аудит.

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом вибіркової перевірки. В такому разі аудитор повинен провести вибірку відповідно до національного нормативу МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки” і обов'язково документально оформити всю проведену роботу відповідно до національного нормативу МСА 230 "Документація".

Для проведення аудиту розрахунків з бюджетом аудитору слід:

Встановити перелік податків і зборів, які сплачує підприємство

Досконало вивчити нормативні документи щодо кожного із сплачуваних податків і зборів

Встановити предметну галузь досліджень

Перевірити повноту і правильність відображення бази оподаткування щодо кожного податку чи збору

Перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки з нарахування податків

 

Перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг щодо податків і зборів

Перевірити повноту і своєчасність спла ти платежів і зборів до бюджету

Перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу

Перевірити правильність відображення розрахунків із бюджетом у стемі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності

Надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення

 

Підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформа-цію для складання загального висновку (при загальному аудиті)

Скласти й підписати акт про виконану роботу

Обговорити з клієнтом питання щодо продовження спвпраці

Основними джерелами інформації для перечвірки


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12