Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементОпис бізнесу (текстова частина)

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Відкрите акціонерне товариство "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" з колективноюформою власності створене в процесі приватизації на базі орендного підприємства "Лвівський обласний виробничий рибний комбінат" згідно з наказом регіонального відділення ФДМ України по Львівській областівід 28.12.94 №1308 і зареєстроване Яворівською райдержадміністрацією 28.12.94 р. № свідоцтва 22397707.

Інформація про організаційну структуру емітента

До складу товариства входять такі філії:-Рибні господарства:"Броди","Городок","Комарно","Рудники","Стрий","Янів","Ходорів","Краківець".Структурні підрозділи товариства:- коптильний цех,- рибдільниця "Красне",- рибдільниця "Коростів".

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться по журнально-ордерній формі рахівництва у відповідності до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Запис в регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.Бухгалтерська звітність підприємства відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище,результати господарської діяльності грунтуються на даних синтетичного та аналітичного обліку,які тотожні між собою. Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації бухгалтерських звітів, що складені за 1999 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту підприємства,з дотриманням схвалених ДКЦПФР методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерськоїзвітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність МСБО.Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок,які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством - методомзменшення залишку, шляхом використання встановлених норм. Товарно-матеріальні цінності обліковуються по сальдовому методу.Протягом звітного року метод оцінки не змінювався. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів відповідає вимогам "Положення..." № 250. Знос на підприємстві нараховувався в розмірі 100 % при передачі їх в експлуатацію. Облік товаро-матеріальних цінностей здійснюєтьсяпідприємством за ціною придбання згідно з прихідними документами за вирахуванням сум податку на додану вартість, які віднесені на розрахунки з бюджетом. Облік витрат, що відносяться на собівартість продукції, визначається згідно з "Типовимположенням про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) в промисловості". Облік основних засобів ведеться на балансовому рахунку 01 "Основні засоби", де обліковуються власні основні засоби.Облік грошових коштів та розрахунків ведеться товариством у відповідності з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського обліку підприємств та організацій: моментом реалізації продукції (послуг) рахується відвантажена замовником продукція (виконані роботи).На виконання Програми реформування Бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів затвердженої постановою КМУ від 28.10.98р №1706 з 1.01.2000р застосовується до складання бухгалтерської звітності за операціями положення (стандарти) 1-5.Пункти 39-45 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовується для заповнення відповідного розділу показників за період в якому набуває чинності Положення (стандарт) 24 "Прибуток на акцію".Запаси включають паливо, запасні частини, шини та інші матеріали. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання та доставку.Дебіторська заборгованість відображена за чистою реалізаційною вартістю. Реалізованих, але не сплачених замовником транспортних послуг немає.Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг та продажем продукції. Дохід від надання транспортних послуг відображається в обліку, коли надання послуг вже здійснено.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Товариство вирощує та відгодовує товарну рибу та цьогорічку. В коптильному цеху здійснюється переробка риби та довеення її до копченого та соленого вигляду. Крім цього товариство займаєтьсяпостачанням риби замовникам та фірмовою торгівлею.
Споживачами рибної продукції ВАТ "Львівський облрибкомбінат" є населення Львова та області.Але сукупність споживачів є неоднорідною, виходячи з платоспроможності.Для різних категорій споживачів пропонується доступна за цінами продукція. Через фірмову торгівлюв 2000 році продано 70% всієї продукції.
В україні є майже 200 тис.га. ставів, 200 тис.кв.км. садків та басейнів, 700 тис.га. водосховищ Дніпровського каскаду, у яких водиться майже 200 видів риби.Рибогосподарський фонд використовується нерівномірно. Науково-практичні досягнення України дають можливість отримувати більше 30ц. риби


Сторінки: 1 2