Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат

Реферат

Аудит активів підприємства.

План:

1. Аудит касових операцій.

2. Аудит операцій на рахунках в банку.

3. Аудит інших коштів.

4. Аудит розрахунків з підзвітними особами.

5. Аудит основних засобів.

6. Аудит нематеріальних активів.

7. Аудит матеріальних цінностей та МШП.

8. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками.

9. Аудит розрахунків за претензіями та відшкодуванням завданих збитків.

1

Операції за рухом грошових коштів підлягають суцільній перевірці. Здійснюючи внутрішній аудит касових операцій, слід керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 72.

Готівка, яку підприємства одержують із власних поточних рахунків, має витрачатися виключно на визначені в чеку цілі. Розрахунки готівкою мають проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів, касового чи товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання роботи, надання послуги.

Ліміти залишку готівки в касі встановлюються усім підприємствам, що мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції готівкою. Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69. Всю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати у порядку й у строки, встановлені установою банку для зарахування на їхні рахунки.

Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджено наказом Мінстату від 15.02.96 № 51. Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Про приймання грошей видають квитанцію за підписом головного бухгалтера або особи, ним уповноваженої, і касира, завірену печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата. Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими.

Крім Положення про ведення касових операцій внутрішній аудитор використовує нормативні документи, затверджені відповідними міністерствами і відомствами, первинні документи щодо приймання і видачі готівки, касові книги і звіти касира, книги аналітичного обліку цінностей, що зберігаються в касі, облікові регістри за рахунком 30 "Каса" і для зустрічної перевірки за рахунками 31 "Рахунки в банках" із субрахунками до нього, 33 "Інші кошти" із субрахунками.

Аудит каси проводять у такій послідовності:

¦ інвентаризація каси;

¦ перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій;

¦ документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій.

Слід також врахувати, що готівку в іноземній валюті записують до акта інвентаризації із зазначенням назви і суми в перерахунку на українські гривні за курсом НБУ.

Під час документальної перевірки касових операцій внутрішній аудитор використовує такі документи:

· № КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

· № КО-2 "Видатковий касовий ордер";

· № КО-3 і КО-За "Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів";

· № КО-4 "Касова книга";

· № КО-5 "Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей";

· документи безордерного оформлення приймання і видачі грошей, облікові регістри, Головну книгу і баланси на відповідні дати за рахунком 30 "Каса" тощо.

Особлива увага аудитора має бути зосереджена на правильності оформлення касових документів:

- чи є на кожному документі розписки одержувачів грошей;

- чи погашаються касові документи (прибуткові - штампом "Одержано", видаткові - "Оплачено") із зазначенням дати;

- чи немає підчисток і виправлень.

Під час перевірки звіту касира і прикладених до нього документів аудитор зіставляє номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів, прикладених до звіту, із записами в журналі реєстрації, щоб переконатися у повноті обліку останніх касових операцій. Щоб перевірити, як дотримано встановлений ліміт залишку грошей у касі, необхідно зіставити фактичні залишки грошей на окремі дати й у середньому за місяць із лімітом залишку. При підрахунку фактичних залишків грошей у касі, вилучається готівка, призначена для виплати заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пенсій і премій. Як правило, перевірка каси проводиться не рідше одного разу на квартал. Оперативний контроль за залишком грошей у касі здійснюється


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11