Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

ТА ІНШИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

13.1. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Річний звіт у першу чергу перевіряють за формою: наявність дати складання звіту, назви підприємства, кодів, підписів, дати здачі звіту тощо. У бухгалтерських звітах не повинно бути ніяких виправлень і підчищень. У випадку виправлення помилок роблять відповідні застереження із зазначенням дати виправлення. Якщо цих вимог не дотри-мано, аудитор рекомендує виправити помилки.

Далі з'ясовують, чи проведена інвентаризація у повному обсязі, чи правильно відображені інвентаризаційні різниці в обліку: установлюють реальність даних інвентаризації. виявляють факти формального відображення залишків, проводять вибіркові інвентаризації, установлюють реаль-ність залишків на бухгалтерських рахунках на основі від-повідних підтверджувальних документів.

Перевіряють, чи правильно зроблені калькуляційні роз-рахунки, чи закриті операційні рахунки в установленому порядку. Крім того, установлюють повноту записів операцій в облікові регістри за станом на 31 грудня. Особливо це стосується документів по реалізації продукції. Із цією ме-тою перевіряють договори, акти на приймання робіт, прий-мальні квитанції та ін.

Так само установлюють, чи віднесені у відповідному розмірі на витрати поточного року незавершене виробницт-во, орендна плата, інші витрати майбутніх періодів, корек-тиви відрахувань у резервні фонди. Після цього перевіря-ють складання форм звітності відповідно до інструкції про порядок заповнення форм річного звіту, ув'язку всіх форм і показників звітності.

Аудит фінансової звітності виконують відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 7.05.93 р. № 25 з урахуванням наступних змін і доповнень, внесених постановами Кабінету міністрів України, наказами Мінфіну України та інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства.

Виправлення допущених помилок проводиться у звітах за той період, в якому вони були виявлені. Виправлення по-милок допущених і виявлених у поточному році здійснюєть-ся сторнуванням неправильних записів та заміною їх пра-вильними, але не пізніше грудня поточного року. Виправ-лення минулорічних помилок внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу відображаються у поточному році як фінансовий результат минулого року у кореспон-денції з бухгалтерськими рахунками, по яких допущені вип-равлення (дебет рахунків 05—10, 12, кредит рахунка 80 або навпаки). У випадку віднесення на виробництво вит-рат, які належало віднести за рахунок прибутку, що зали-шається у розпорядженні підприємства або інших джерел, виправлення виконуються зменшенням відповідних джерел у кореспонденції з кредитом рахунка 80 (дебет рахунків 81, 86, 87, 88, 89, 96, 02, 13 і кредит рахунка 80).

Аудит бухгалтерського балансу доцільно виконувати в такій послідовності: перевіряють правильність перенесення залишків минулого року на початок року, маючи на увазі, що залишки на кінець року повинні відповідати залишкам на початок року. Якщо така відповідність відсутня, то пот-рібно з'ясувати причини відхилень (переоцінка, перегрупу-вання статей балансу в новому році та ін.). Про зміст змін і відхилень повинно бути пояснення у пояснювальній запис-ці до річного звіту. Далі зіставляють статті балансу з обо-ротним балансом, оборотний баланс — з Головною книгою, дані Головної книги — з відповідними журналами-ордерами, машинограмами. Тут же перевіряють точність визначення залишків на синтетичних і аналітичних рахунках (вибір-ково). По рахунках розрахунків повинно бути розгорнуте сальдо. Суми статей матеріальних активів, розрахунків по-винні бути підтверджені матеріалами інвентаризацій.

Особливо уважно вивчають кореспонденцію рахунків в Го-ловній книзі і журналах-ордерах, звертаючи увагу на нети-пові проводки.

Згідно із інструкцією про порядок заповнення форм річного звіту основні засоби і нематеріальні активи повинні бути відображені по залишковій вартості, правильність визначення якої перевіряють. При цьому вибірковим спо-собом виявляють, чи не облічуються в складі основних за-собів малоцінні предмети або, навпаки, чи правильно про-ведена індексація основних засобів, правильність нарахування зносу. Потрібно також врахувати те, що згідно Положенням про організацію бухгалтерського обліку звітності амортизація при вибутті основних засобів не нараховується, якщо вони списуються раніше нормативних строків експлуатації, а результати від вибуття основних засобів списуються на рахунок 80 в кореспонденції з рахунком 85.

По всіх цих положеннях потрібно спочатку провести тестування, а після цього вибірково перевірити окремі операції і документи.

Капіталовкладення повинні


Сторінки: 1 2 3 4 5