Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементчергу, до-помагає підприємству в підготовці та святкуванні урочи-стих подій, організації концертів художньої самодіяльно-сті, підвищенні педагогічної культури працівників тощо.

Значну виховну роботу з учнівською молоддю прово-дить Служба у справах неповнолітніх, до складу якої вхо-дять народні депутати, педагоги, представники громадсь-ких організацій, органів міліції, юстиції. Вона спрямовує свою діяльність на профілактику правопорушень неповно-літніх, забезпечення нормальних умов для їх виховання, охорону їхніх прав.

Педагогічні колективи шкіл повинні підтримувати тіс-ні контакти з кримінальною міліцією у справах неповно-літніх. Така спільна діяльність передбачає попередження правопорушень неповнолітніми; виявлення, припинення умов, що призводять до правопорушень неповнолітні-ми; виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво; виявлення осіб, які займаються виготовлен-ням та поширенням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, статеву розпусту та ін.

Залучення громадськості до виховної роботи з учнями потребує від школи координування всіх її виховних впли-вів. Тому педагогічний колектив повинен знати умови і специфіку свого мікрорайону, виховні можливості підпри-ємств і установ, продумувати форми участі громадськості в організації виховної роботи з дітьми протягом року, ор-ганізовувати педагогічне навчання представників гро-мадськості, які залучаються до безпосередньої виховної ро-боти зі школярами.

Згідно зі ст. 35 Конституції України, «церква і релі-гійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа— від церкви», що визначає світський характер

У Декларації Генеральної Асамблеї 00Н від 25 листопада 1981 р. сказано, що релігійне вихо-вання дітей здійснюють батьки в «рамках родини» відпо-відно до своїх релігійних переконань. Релігійні організації можуть вести навчання з питань релігії «в місцях для цієї мети пристосованих». Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (ст. 6) передбачає, що «релігійні організації мають право..- створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи, використовую-чи для цього приміщення, що їм належать...»

Щоб осягнути масштаби виховного впливу релігії на особистість, на розвиток людських цивілізацій, досить звернутися до тверджень видатних людей про роль релігії у розвитку людства: «Наймудріші і найсильніші народи є водночас найбільш релігійними» (Сократ); «Невизнання Бога є для держави найбільшим лихом, хто підриває ре-лігію, той підриває водночас І основи суспільства» (Платон); «Віра, релігія і моральність — необхідні підпори уся-кого добробуту і ладу» (Вашінгтон).

Церква є педагогічною установою — колективною ін-станцією, що ставить за мету виховання, вдосконалення людського життя.

Значний вплив релігії на виховання дітей у сім'ї пояс-нюється тим, що вона опікується кожною людиною від її народження до смерті. У часи тоталітарно-атеїстичного ре-жиму була нагода переконатися в тому, яких збитків у ви-хованні дітей і молоді, особливо в духовно-моральній сфе-рі, було завдано. «Церква використовує кожну нагоду, — зазначає М. Стельмахович, щоб нагадати батькам про їхній святий виховний обов'язок, а дітям — про необхід-ність їх гарної поведінки. Віра й звичаї християнські, які панують у парафії, створені церквою, є тією духовною ат-мосферою, в якій діти зростають і розвиваються».

Релігія використовує такі засоби виховного впливу: бо-гослужіння і обряди, причастя, сповідь, проповідь, відпу-щення гріхів, благословення, заповіді. Застосовуються й покарання: позбавлення благословення, спокутування гріхів, прокляття, піддавався анафемі. Методами релігійного самовпливу і самовиховання є молитва, дотримання посту, покаяння, обітниця. Велике значення має загальна орга-нізація релігійної діяльності: регулярні відвідування церкви, щоденні молитви, дотримання постів, церковні свята. Не слід забувати й про виховний вплив релігійної музики, живопису, архітектури.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7