Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементрівень сім'ї (освіта, які читають газети, журнали, наявність телевізора, радіо, біб-ліотеки та ін.). 7. Режим дня школяра. 8. Чи облаштовано робоче місце учня? 9. Хто і як здійснює контроль за ви-конанням режиму? 10. Трудове виховання в сім'ї. 11. Хто з членів сім'ї допомагає учневі? 12. Які заходи заохочен-ня й покарання вживають до дитини.

Запрошення батьків до школи. У разі необхідності вчи-тель запрошує батьків окремих учнів до школи на розмову. Під час бесіди з ними дуже важливо дотримуватися педаго-гічного такту, створити атмосферу доброзичливості, довір'я. Щоб викликати батьків на відвертість, треба розмовляти з ними про учня наодинці, переконати їх в конфіденційності розмови. Така бесіда буде корисна і для вчителя, і для бать-ків. Педагог відповідає на запитання батьків, висловлює їм свої вимоги. Батьки отримують корисні поради і допомогу від педагога, переконуються в його уважному ставленні до них, турботі про їхню дитину. У такій розмові педагог має бути особливо тактовним, пам'ятаючи, що надмірне акцен-тування на недоліках учня викликає в батьків насторогу, не-приязнь, навіть якщо вони відчувають, що він має рацію.

День відкритих дверей для батьків у школі. Цей вид роботи потребує єдності школи, батьків, учнів, сприяє згуртуванню шкільного колективу. Цього дня у школі проводять батьківські збори, лекції, консультації, екс-курсії по школі, організовують виставки, вечори, читацькі

трудового, естетичного виховання дітей у сім'ї та ін. В од-них школах день відкритих дверей для батьків проводять щосеместру, в інших — щомісяця. Роботу з його підготов-ки очолює батьківський комітет і комісія з питань педа-гогічної пропаганди. Його доцільно починати з лекції, до-повіді, конференції, в яких задіяні всі батьки. Відтак во-ни працюють диференційовано. Хоч би якою була програ-ма, батьки повинні отримати вичерпні відомості про своїх дітей І поговорити з директором, його заступниками, учи-телями, класними керівниками, шкільним лікарем, орга-нами дитячого самоврядування.

Підготовка зборів залежить від змісту і форми їх про-ведення. Готуючись до них, класний керівник визначає порядок денний; забезпечує явку батьків на збо-ри. Крім добре оформлених оголошень у школі, в місцях роботи батьків, слід своєчасно надіслати спеціальні запро-шення додому, їх оформляють самі учні.

У заключному слові вчитель тактовно відповідає на запитання й висловлює конкретні пропозиції. Рішення, прийняті батьківськими зборами, стосуються і батьків, які з тих чи тих причин не змогли прийти на збори. Тому при зустрічі з ними вчитель повинен ознайомити їх із змістом зборів та прийнятими рі-шеннями.

Подібну підготовчу роботу проводять і перед загальношкільними батьківськими зборами, на яких обговорю-ють питання, що стосуються всіх батьків: про підсумки навчально-виховної роботи з учнями за півріччя або нав-чальний рік, про літній відпочинок школярів тощо.

З метою пропаганди педагогічних знань серед батьків організовують бесіди і лекції на педагогічну тематику, їх проводять або для батьків учнів одного класу, або окремо для батьків учнів початкових класів, середніх і старших класів, що дає змогу враховувати вікові особливості дітей. Ці заходи ефективні лише тоді, коли спираються на кон-кретні факти, проілюстровані цікавими прикладами з пи-тань сімейного виховання.

Вихованню дітей та зацікавленню до виховання батьків сприяють тематичні вечори і вечори запитань та відпові-дей, на які запрошують працівників правоохоронних ор-ганів, лікарів та інших фахівців, причетних до проблем

Для педагогічної пропаганди серед батьків використо-вують також диспут. Він найприйнятніший за умови, що в класі або в школі сформувався дружний батьківський колектив і кожен може відверто висловитися стосовно обговорюваної проблеми. Диспут не лише збагачує батьків знаннями з педагогіки, більш тісним контактам з учите-лями, а й створює додаткові можливості для врахування індивідуальних особливостей батьків при засвоєнні ними педагогічної інформації.

Для пропагування педагогічних знань практикують конференції, на яких батьки обмінюються досвідом сімейного виховання тощо.

В останнє десятиліття виникли нові види виховної ро-боти, що передбачають активну співпрацю з батьками під час їх проведення. Це передусім усні журнали, прес-конференції, зустрічі “за круглим столом”, батьківські ознайомлення з педагогічною літературою, перегляд філь-мів на педагогічні теми, вечори сімейних традицій, вис-тавки «Світ захоплень нашої сім'ї», прикладної, деко-ративної творчості, родинних альбомів, колекцій, випуск тематичних газет. Використовують


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7