Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент3

Аналіз чисельності безробітних за категоріями

ПЛАН

ВСТУП

Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи

2. Аналіз безробіття за причинами незайнятості

3. Майбутнє української політики в області зайнятості.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Ринок зайнятого і незайнятого населення складається з певної кількості сегментів.

Кожний сегмент має свою специфіку, відрізняється свого соціальним статусом, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці. В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть участь різні фактори, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих стандартів українців. Наслідком дій цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств.

З кожним роком процеси вивіль-нення робочої сили торкатимуться все більшого числа людей і ці-лих колективів, інтереси яких можуть і не збігатися. Головне зав-дання системи захисту від безробіття в цих умовах — боротьба із соціальним утриманством, стимулювання людини до пошуків ро-боти і перенавчання, а не вироблення позиції утриманства.

Донедавна Держава не звертала належної уваги на дану проблему, що викликало досить справедливі побоювання. Але положення почасти змінилося з прийняттям деяких законів і положень, у яких основна увага робиться на удосконалювання ринкових механізмів регулювання зайнятості.

Тому дослідження безробітних за категоріями дозволяє провести сегментацію ринку безробітного населення, що в свою чергу допоможе виробити найоптимальніші методи соціальної політики держави в кожному сегменту.

1. Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи

Цікавою є диференціація регіонів країни по складу безробітних. Спочатку основну масу безробітних на Україні складали жінки, особи з вищою і середньою фаховою освітою, особи передпенсійного віку. Але потім у тих регіонах, де рівень безробіття був вище за середній, стали рости частка чоловіків, частка осіб з низьким рівнем освіти, частка молоді.

Таким чином, по складу безробітних можна судити про стан того чи іншого регіону по гостроті безробіття. У тих регіонах, де переважають ”високоосвічені жінки передпенсійного віку”, можна говорити лише про початкову стадію безробіття. Рівень безробіття і напруженість на ринку праці в таких регіонах як правило невеликі, хоча рости вони можуть високими темпами. У тих регіонах, де серед безробітних переважає молодь, чоловіки, особи з низьким рівнем кваліфікації, проблема безробіття дуже гостра, але чисельність безробітних найчастіше росте повільніше, ніж у середньому по країні.

Всіх безробітних можна розділити на дві категорії: ті, що намагалися шукати роботу, і ті що ні. Числові дані з цього приводу наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Безробітне населення з тривалістю пошуку роботи Статистичні таблиці з послання Президента України до Верховної Ради України від. 15.04.2003 // Економіст. – 2003. - №7 – С.43.  |

1998 | 1999 | 2000 | 2001
(9 місяців) | 2002
9 місяців

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Всього безробітних у віці 15 -70 років, тис.осіб | 2937,1 | 2698,8 | 2707,6 | 2519,2 | 2232,4

з них шукали роботу, намагались організувати власну справу, тис.осіб | 2825,4 | 2565,1 | 2628,7 | 2433,4 | 2143,7

у тому числі за тривалістю пошуку роботи, у відсотках

до 3 місяців | 17,9 | 14,9 | 13,2 | 13,8 | 14,7

Продовження табл.1.1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

4-6 місяців | 19,1 | 13,9 | 11 | 10,8 | 11,3

7-9 місяців | 10,7 | 12 | 12,2 | 10,5 | 10,3

10-12 місяців | 15,3 | 12,9 | 13,1 | 10,2 | 9,7

більше 1 року | 37 | 46,3 | 50,5 | 54,7 | 54

Середня тривалість пошуку роботи, місяців | 9 | 9 | 10 | 10 | 10

Слід відмітити, що 96% від усіх безробітних займалося пошуком роботи.

В той же, час, як показує таблиця 1.1, пошук роботи у вітчизняних умовах у більшості безробітних займає досить багато часу (Рис.1.1)

Рис.1.1 Безробітні за тривалістю роботи

Проаналізуємо розподіл безробітних по вікових групах, статі та місцю проживання. Відповідні дані щодо цього наведено в табл. 1.2.

Табл. 1.2

Рівень безробіття по


Сторінки: 1 2 3 4 5