Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІстотний внесок в еволюцію сучасної західної соціології вніс осново положник символічного інтеракціонізму, американський філософ і соціо лог, професор філософії Чикагського університету Джордж Мид (1863-1931)

Істотний внесок в еволюцію сучасної західної соціології вніс основоположник символічного інтеракціонізму, американський філософ і соціолог, професор філософії Чикагського університету Джордж Мид (1863-1931).

Мід приділяв велику увагу проблемам використання наукового методу в рішенні різних соціальних проблем.

Ці орієнтації Міда значною мірою сприяли постановці їм ряду нових питань і одержанню відповідних результатів. Тому принципово важливим моментом соціологічної творчості Міда були визнання їм примата соціального над індивідуальним і прагнення перебороти обмеженість тієї дослідницької традиції, у якій індивід і суспільство, як правило, протиставлялися один одному.

Мід написав дуже мало робіт. Більшість його основних ідей можна знайти тільки в опублікованих посмертно записах його лекцій. Найбільш значний виклад інтерахціонізму міститься в книзі ''Розум, Я і Суспільство" (1934).

Заперечуючи споконвічну даність людям розуму і свідомості, Мід підкреслював, що соціальний світ індивіда і людства формується в результаті процесів соціальних взаємодій, у яких велику роль грає "символічне оточення".

Відповідно до концепції Міда, спілкування між людьми здійснюється за допомогою особливих засобів - символів, до яких він відносив жест і мову.

Розглядаючи жест як специфічний символ, Мід вказуючи, що він виступає в безпосередній чи опосередкованій формі як початковий, незавершений елемент поведінкової дії чи акту. Зміст жесту, коли він зрозумілий, викликає відповідну, як правило, інстинктивну реакцію. Але жест не має соціально закріпленого значення. У цьому відношенні мова, як більш зріла форма, має значні переваги, оскільки може впливати на різних індивідів.

На думку Міда, людські дії споконвічно носять соціальний характер, він неодноразово підкреслював, що пояснення поводження індивіда можливо лише в термінах організованого поводження суспільної групи і що дії індивіда непояснені, якщо їхній не розглядати як органічне ціле.

Однієї з найважливіших частин соціологічного навчання Міда з'явилася його концепція "міжіндивідуальні взаємодії", що затверджувала, що спілкування людей в установки індивіда на об'єкти (на "інших" і на самого себе" породжуються і підтримуються визначеною сукупністю соціальних факторів. Те як індивід сприймає навколишню соціальну дійсність, обумовлюється його досвідом спілкування з іншими, особливо власною здатністю сприймати світ і себе так, як цей світ бачать інші і як це виражено відповідними символами ( чижестами словами). У зв'язку з цим поводження індивіда в групі, відзначав Мид, "є результатом прийняття даним індивідом установок інших стосовно себе і наступної кристалізації всіх цих приватних установок у єдину чи установку точку зору, що може бути названа установкою "узагальненого іншого".

Цей процес прив'янули ролі інших людей ("узагальненого іншого") особливо рельєфно виявляється в ході формування людського "Я", походження і структуру соціального процесу.

Істотне значення для розвитку соціології і психології мала розроблена Мідом рольова концепція особистості. Багатомірне поводження людини можна представити (і проаналізувати) у виді визначеного набору соціально-типових, стійких шаблонів його поводження - "ролей", що людина грає в суспільстві. Причому, по Міду, аналіз "ролей", що людина дає достатні підстави для судження не тільки про його веління, але і про його особистість, оскільки її внутрішня імпульсивна і нормативна суперечливість виражається в будь-яких поведінкових актах.

Джордж Герберт Мід, розробляючи напрямок у науці, який дістав назву символічного інтеракціонізму, центральним поняттям соціальної психології вважав «міжіндивідуальну взаємодію». Сукупність процесів взаємодії, за Мідом, конституює (умовно — формує) суспільство і соціальний індивід. З одного боку, багатство і своєрідність реакцій і способів діяння, що наявні в того або іншого індивідуального «я», залежать від різноманітності і широти систем взаємодії, в яких «я» бере участь. А з другого боку — соціальний індивід є джерелом руху і розвитку суспільства.
Ідеї Ч. X. Кулі, В. І. Томаса, Ф. Знанецького і Дж. Г. Мі-да справили могутній вплив на вивчення людини як суб'єкта соціалізації, на розробку концепцій соціалізації в руслі суб'єкт-суб'єктного підходу.
Суб'єктом соціалізації людина стає об'єктивно, бо протягом усього життя на кожній черговій сходинці перед нею постають завдання, для вирішення яких вона більш або менш


Сторінки: 1 2 3