Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАЛЕКСІС ДЕ ТОКВІЛЬ

АЛЕКСІС ДЕ ТОКВІЛЬ.

Андрій Миколайович - доктор філософських наук, професор Державного університету - Вищої школи економіки.

Видне місце в аналізі соціологічних проблем держави і права займає творчість Алексиса Де Токвіля. Вживаний їм метод - це метод політологічного і соціологічного дослідження. Його значення полягає в теоретичному осмисленні демократії як глобального соціального явища на оснене дослідження перехідних процесів в суспільствах. Фундаментальний внесок мислителя у вчення про державу і демократію, в теорію соціальних криз і підтримки стабільності, в дослідження суті політичної влади і її легітимації [1]. Концепцію Токвіля виявляється можливим інтерпретувати в категоріях сучасної соціології права - нормативізму, структурного функционалізму, соціології влади і лідерства. З іншими засновниками сучасної соціологічної теорії -Марксом, Контом, Спенсером, Дюркгеймом і Вебером, Токвіля зближує три методологічні параметри [2].

Прежде всього, він одним з перших перейшов від формально-юридичного аналізу суспільства, що домінувало в першій чверті XIX в. до вивчення соціальних параметрів виникнення, функціонування і ефективності юридичних норм. Як і Монтеськье, Токвіль почав свої дослідження в рамках порівняльного правознавства, зокрема, кримінального і цивільного права Америки, Англії і Франції. До них додалися дослідження правовій традиції Швейцарії, Німеччини і частково Росії, причому показова його увага до спадкового права, норми якого чітко виражають спадкоємність соціальних відносин або розрив цієї спадкоємності. Інша особливість підходу Токвіля - прагнення подолати европоцентрізм і включити в сферу наукових інтересів правові і соціальні інститути не тільки Західної Європи, але також Східної Європи, Америки, колоніальних територій (аналіз культурно-правового життя Алжіру і Індії), що знайшло вираз в зіставленні християнської і мусульманської правової традиції. Третя особливість методу французького ученого - прагнення до побудови моделей явищ, що вивчаються. Так, від емпіричного вивчення відносин власності і їх виразу в соціальних структурах Токвіль переходить до узагальнень вищого порядку, покликаним виразити політичну культуру різних суспільств. Він аналізує співвідношення таких параметрів, як соціальні установки (релігійні, соціально-психологічні і взагалі ціннісні), їх співвідношення з характером соціальної поведінки різних груп, загальний вектор їх взаємодії, що виражається в зміні правових норм і їх реалізації. Підхід Токвіля дуже близький нашому часу у тому, що їм вперше була сформульована проблема адаптації традіционалістських структур в сучасне цивільне суспільство. Положення соціальних і національних груп, релігійних меншин (негрів, індійців, квакери, духівництва, жебраків, аристократію, інтелектуалів і ін.), гармонійність їх входження в сучасне суспільство були для нього, поза сумнівом, емпіричним і евристичним критерієм раціональності суспільства, що знайшло вираз в осмисленні ним інтегруючого поняття "свободи".

Соціологічний підхід характерний і для методики дослідницької роботи Токвіля. Вона включала, з одного боку, традиційні загальнонаукові методи - порівняльне вивчення актового матеріалу і правових норм; статистики; історичного і істочниковедчеського аналізу документів (Токвіль багато працював в архівах, збирав мемуари, вивчав пресу революційної епохи) [3]. З другого боку, він застосовував власне соціологічні методи збору і обробки даних - "усної історії" (опити учасників історичних подій); експертних оцінок (бесіди з вибраними фахівцями і політиками з наперед наміченого круга питань); наукових експедицій, які (як, наприклад, подорожі до Англії, Америку, Східну Європу, Алжір) спеціально готувалися і мали чіткий науковий смислг соціологічних опитів, що проводяться на основі наперед складених анкет. В зв'язку з цим представляє інтерес складання Токвілем "Carnet alphabetique" — особливих путніх зошитів, де в алфавітному порядку підсумовувалися результати бесід і особистих спостережень по таких, наприклад, параметрах як "релігія", "одноманітність", "централізація", "поліція", "кримінальне судочинство", "аристократія" і т.д. [4]. Даний метод дозволяв так структурувати нові спостереження, що вони накладалися на зроблені раніше спостереження по тих же параметрах, одержані в інших країнах йди за іншими джерелами. Нарешті, Токвіль практикував метод "включеного спостереження" і аналізував як учений ті проблеми, з якими він зіткнувся як політик (депутат, парламентарій і міністр).

Загальна спрямованість його досліджень полягала у виявленні інститутів, соціальних груп і індивідів, що реально брали участь в крупних соціальних процесах, їх установок і взаємодії в ході змін (революцій, реформ, переворотів). Особлива


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13