Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозрахункова робота

з дисципліни:

економіка праці та соціально-трудові відносини

на тему:

<«<Аналіз ><зайнятості ><та ><безробіття»>

<Зайнятість ><населення ><- ><це ><система ><соціально-економічних ><та ><правових ><відносин, ><пов'язаних ><з ><участю ><людей ><у ><суспільному ><виробництві, ><яка ><забезпечує ><їм ><заробіток ><чи ><доход.>

<Звичайно, ><не ><все ><населення ><може ><бути ><зайнятим. ><Є ><певні ><обмежувальні ><ознаки: ><демографічні ><(вік), ><психофізичні ><(стан ><здоров'я), ><економічні ><(необхідність ><мати ><доходи), ><соціально-психологічні ><(кваліфікація, ><знання, ><прагнення ><до ><самоствердження ><та ><реалізації ><себе ><у ><праці). ><За ><віком ><населення>

<поділяється ><на ><групи:>

  • <Допрацездатного ><віку ><(підлітки ><до ><16 ><років).>
  • <Працездатного ><віку ><(жінки ><16-54, ><чоловіки ><16-59 ><років).>
  • <Післяпрацездатного ><віку ><(особи ><пенсійного ><віку ><60 ><років ><і ><старші).
    ><Особи >< >< >< ><працездатного >< >< >< ><віку >< >< >< ><за >< >< ><станом >< >< >< ><здоров'я >< >< >< ><поділяються >< >< >< ><на>

<працездатних ><та ><непрацездатних. ><><><><>

<З ><урахуванням ><віку ><і ><працездатності ><вирізняють ><дві ><категорії ><населення, ><які ><в ><сумі ><утворюють ><трудові ><ресурси ><- ><працездатне ><населення ><у ><працездатному ><віці ><та ><працююче ><населення ><у ><поза-працездатному ><віці ><(рис. ><1).>

<><>

<><><Рис. ><1. ><Склад ><населення ><за ><віком ><працездатності>

>

<<За ><даними >< ><про >< ><чисельність >< ><постійного >< ><населення >< ><на ><початок ><року ><розраховують ><коефіцієнти ><працездатності>;

Таблиця 1

Коефіцієнт ,% | Показники

1) Загальної працездатності | 91,7

2) Працездатності населення

у працездатному віці | 100

1) 732600/(1198000+75500+32335)*100%=91,7%

2) 1198000/1198000*100%=100% (розрахунки заносимо в таблицю 1).

Де S16-54(59) та Sn16-54(59) <><осіб ><працездатного ><віку ><та ><працездатних ><осіб> <><><><><><><><><><><працездатного ><віку; ><S – ><загальна ><чисельність ><населення.>

Як ми бачимо з проведених розрахунків коефіцієнт загальної працездатності дорівнює 91,7%. Цей показник є дуже високим, адже – частка осіб працездатного віку в загальній масі працюючих. Коефіцієнт працездатності населення у працездатному віці становить 100%, що є надзвичайно високим показником, адже він свідчить про те, що все працездатне населення зайняте.

< ><Співвідношенням ><окремих ><контингентів ><визначають ><коефіцієнти ><навантаження: ><загального ><(особами ><до- ><і ><післяпрацездатного ><віку), ><пенсійного ><та >< ><коефіцієнт >< ><заміщення >< >< ><трудових ><ресурсів >< ><у >< ><розрахунку >< >< ><на >< >< ><1000 >< >< ><осіб> працездатного віку S16-54(59)<><><:>

Таблиця2

Показники | Коефіцієнт, промілле

1) Загального навантаження | 63

2) Пенсійного навантаження | 63

3) Заміщення трудових ресурсів | 0

1) 75500/1198000*1000=63 (промілле)

2) 75500/1198000*1000=63 (промілле)

3) 0/1198000*1000=0 (промілле) (розрахунки заносимо в таблицю 2).

Коефіцієнт загального навантаження 63 промілле. Цей показник не є високим, оскільки тільки 63 особи з тисячі працюючих не є особами працездатного віку (старші або молодшими).

Коефіцієнт пенсійного навантаження становить 63 промілле. Цей показник не високий, що є негативним, адже згідно нього на тисячу працюючих припадає лише 63 пенсіонери котрі крім соціального забезпечення мають дохід від трудової діяльності (працюють).

Коефіцієнт заміщення трудових ресурсів дорівнює 0 промілле. Це негативне явище так, як кількість працюючих підлітків дорівнює 0.

<В ><умовах ><сучасної ><соціально-економічної ><кризи ><гострою ><проблемою ><стає ><участь ><у ><суспільному ><виробництві ><осіб, ><старших ><за ><працездатний ><вік. ><Пенсіонери ><змушені ><залучатися ><до ><праці ><через ><вкрай ><низький ><рівень ><соціального ><забезпечення ><та ><захисту. ><Кількісним ><індикатором ><зайнятості ><осіб ><пенсійного ><віку ><є ><частка ><працюючих ><пенсіонерів ><у ><загальній ><їх ><чисельності.>

<Головним ><елементом ><трудових ><ресурсів ><є ><працездатне ><населення, ><яке ><складається ><з ><економічно ><активного ><(Sa) ><та ><економічно ><неактивного ><населення (Sн) >< (р><ис. ><2).>

<Економічно ><активне ><населення ><включає ><зайнятих ><та ><безробітних:>

Sa=Sз+Sб .

<><Україні ><існують ><певні ><розбіжності ><в ><правовому ><та ><статистико-><економічному ><тлумаченні ><понять ><економічно ><активного ><та ><неактивного ><населення, ><зайнятих ><та ><безробітних, ><що ><відбивається ><на ><порядку ><реєстрації, ><розрахунку ><та ><аналізі ><даних.>

<Облік ><та ><розрахунок ><економічно ><активного ><населення ><здійснюється ><державною ><статистикою ><за ><двома ><методологіями:>

  • <згідно ><з ><діючим ><законодавством;>
  • <за ><методологією ><міжнародної ><організації ><праці ><(МОП).>

<Методології ><різняться ><за:>

  • <визначенням ><межі ><працездатного >< ><віку ><населення. >< >< ><Законодавчо ><встановлено ><16-14>< ><(59) ><років, ><а ><за ><методологією ><МОП ><враховується ><вік ><15-70> років включно<><>;

<*>< ><складовими ><економічно ><активного ><та ><неактивного ><населення.
><Згідно ><із ><Законом ><України ><«Про ><зайнятість ><населення» ><категорія ><учнів>

<та ><студентів ><денної ><форми ><навчання ><відноситься ><до ><зайнятих, ><а ><за ><методологією ><МОП ><вважається ><економічно ><неактивним ><населенням, ><бо ><навчання ><не ><є ><економічною ><діяльністю.>

<><><><><Рис. ><2. ><Структура ><працездатного ><населення>>

<<Розраховується ><частка ><економічно ><активного ><населення ><в ><загальній ><середньорічній ><чисельності ><населення ><dea><=Sa ><><: S – ><><><характеризує> <ступінь ><залучення ><населення ><в ><суспільне ><виробництво.>

<Інтенсивність


Сторінки: 1 2