Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІсторичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

План.

Загальні риси утопічного соціалізму.

Перші представники утопічного соціалізму.

1. Загальні риси утопічного соціалізму.

Економічна теорія - основна форма переосмислення дійсності з метою її вдосконалення. Вона завжди виходила з того, що економічне життя суспільства є базовими щодо інших сторін суспільного життя і визначається певними умовами.

Утопічні ідеї – це втілення мрії про справедливе суспільство. Воно не базується на економічній дійсності, а змальовують модель “справедливого суспільства” майбутнього.

Утопічні ідеї мають тисячолітню історію. У досить визначеній формі вони представлені в релігійних ученнях Платона, а саме в працях “Політей” та “Законах” де він описує модель ідеальної держави, побудованої на суспільному інтересі та рівності.

У пізньому Середньовіччі в економічній думці Західної Європи відбуваються суттєві зміни, породжені розвитком мануфактурного виробництва. Великі географічні відкриття, зумовлювали швидке розшарування суспільства. В цей час актуальними стають ідеї “справедливого” політичного, економічного та соціального устрою суспільства – соціальні утопії.

Перші представники утопічного соціалізму.

Одним з найвидатніших представників утопічного соціалізму був Томас Мор (1478-1532) – видатний мислитель-гуманіст, політичний діяч Англії.

1516 року Мор опублікував свою знамениту книжку “Утопія”, де виступив як критик капіталізму. У процесах первісного нагромадження капіталу він вбачав причину суспільних суперечностей і виступав проти приватної власності. Йому належить модель справедливого суспільства, яка побудована на суспільній власності, зрівняльному розподілі благ за розумними потребами, суспільному контролі рівності, планово-організованій і обовўязковій для всіх праці.

Росту ідеї утопічного соціалізму поділяв італійський мислитель Томазо Кампанелло. У творі “Місто сонця”(1623) він пропонує проект ідеальної утопічної держави – Міста Сонця, де є загальнонародна власність на майно (крім індивідуального житла) та господарство натурального типу. Його суспільство – це конгломерат сільськогосподарських общин, де суспільно корисна праця є обовўзковою для всіх громадян. Споживання в такій державі буде суспільним, виходячи з потреб. Відносини між людьми будуть будуватися на принципах дружби, товариського співпраці.

Але ні Мор, ні Кампанелла не собі за завдання знайти шлях до побудови такого суспільства. Вони тільки описували справедливе суспільство.

В утопічних ідеях англійця Джерарда Вінстеллі в книзі “Закон Свободи” зўявляються мотиви – мотиви “економічної свободи”. Він захищає приватну власність, вважаючи, що причиною негативних явищ у суспільстві є нееквівалентний обмін. Пропонує позбутися торговців, здійснити натуральний обмін і розподіл під контроль суспільства.

“Кодекс природи” Мареллі побудований на понятті насильства. Насильство має бути спрямоване проти приватної власності. Той хто заважає знищенню приватної власності, має бути знищений.

Утопічні ідеї було впроваджено на практиці в Парагваї (17 ст.) де 30 років існувала комуністична держава ієзуїтів, яка розпалася через існування стимулів до праці.

“Справедливе суспільство” різні автори бачили по-різному, але в цілому окреслювали певні обовўякові риси соціалістичного суспільства.

Лекція. Економічні вчення західноєвропейських соціал-утопістів.

План.

Утопічний соціалізм. Сен – Сімона, Фурўє, Оуена.

Сен-Сімон, сенсімоністи і походження колективізму.

Соціалісти – асоціаністи. Фурўє і Оуен.

Вступ.

Розвиток капіталізму свідчить про недосконалість нового економічного устрою. Капіталізм суворо критикували і прихильники і противники капіталізму.

Сісмонді та Прудон, завершуючи свою політекономію соціальними висновками, розширили межі, відведені цій науці основоположниками. Але висуваючи проблеми справедливого розподілу багатств, не торкалися приватної власності, визнавали її необхідною і незаконною.

Утопічний соціалізм. Сен – Сімона, Фурўє, Оуена.

Одним з перших науково обґрунтованих соціалістичних доктрин, що базувались на критиці приватної власності, на концепції її трансформації, були ідеї соціалістів-утопістів Сен-Сімона, Фурўє і Оуена.

Головною особливістю утопічного соціалізму було те, що його атвори наманись вирішити проблеми побудови справедливого суспільства негайно, спираючись на тогочасні суспільні інституції – державу, науку, мораль, політику та тогочасну економічну базу. Вони вірили, що суспільство може вдосконалити, впливаючи на людську свідомість, використавши силу держави.

Утопічний соціалізм зўявляється майже одночасно в трьох формах, у трьох своїх різновидах: у Франції – сенсімонізм і фурўєризм, в Англії – оуенізм.

Сен-Сімон, сен-сімоністи і походження колективізму.

Сен – Сімон (1760-1825) виходець із французької аристократії, був великим землевласником.

Теоретичні підходи Сен-Сімона до аналізу суспільства базувались на історичному методі.

Сен-Сімон, як і інші утопісти вирішує питання докорінної перебудови суспільства, але щодо загальнотеоретичних поглядів він вимагає, щоб минуле


Сторінки: 1 2 3