Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

План

Призначення і мета створення системи

Структура АІС «страхування»

Склад і структура функціональної і збезпечувальної частини АІС «Страхування»

Призначення і мета створення системи

Страхування – сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених суб”єктам господарювання, або збитків у сімейних бюджетах у зв”язкі з наслідками страхових випадків, що сталися.

Тепер с тан ринку в Україні відображає суперечливі процеси, які притаманні нинішній економічній порлітиці та ситуації в нашій державі. Існує велика потребау стразових послугах, яку часто не можуть задовольнити страхові органи. Стразова система України діє на підставі закону «Про страхування». У колишньому СРСР страхування здійснював лише Держстрах. Нині поряд з НАСК «Оранта» було створено багато інших страхових компаній, їх відділень та філіалів.

З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система страхуваня. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють умови договору, то вони підписують його і вносять відповідні страхові внески. Договір називається полісом. У разі виникнення страхового випадку страховик за договором сплачує страховку.

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснбє Комітет з нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.

Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових копаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвненої мережі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтованіна автоматизовану технологію розв”язування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи, удосконалюються методи і способи ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного роду звітних даних і, нарешті, підвищується обгрунтованість необхідних управлінських рішень.

З огляду на сказане осоновною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльності компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання:

проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов”язаних із рухів договорів страхування;

автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування;

досягнення найвищих показників розвиткувсіх видів майнового та особистого страхування;

прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку.

Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є комерційними і функціонують на принципах повного господарського розрахунку.

Отже, рпизначення АІС « Страхування» полягає в забезпеченні збору, збнрігання, обробки і передавання інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв”язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України знагляду за страховою діяльністю.

Структура АІС «Страхування»

АІС «Страхування» створюється безпосередньо у страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення сіх страхових операцй. Склад і структкра АІС в різних страхових компаніях різні. Організаційно система являє собою сукупність Аіс адміністративно-територіальних ланок, об”єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки документів. Водночас різноманітність функціональних задач, що вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках ( обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії ), вимагає різного підходу до побудови в їхній структурі відповідних АІС. Щоб забезпечити відповідне виконання функцій АІС на різних рівнях страхової компанії, потрібно поділити цю систему на два підрівні – АІС обласного й центрального рівня та АІС районної інспекції. Мережну структуру АІС НАСК « Оранта» , яка нині має в Україні найбільш розгалужену структуру, що успадкована від колишнього Держстраху:

 

. . .

 

 

. . . . . .

Структура АІС страхової компанії

Функції та завдання, покладені на АІС « Страхування »

Тісно переплітаючись у таких питаннях, як поліпшення планових, звітно-статистичних і обліково-контрольних робіт,


Сторінки: 1 2 3