Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементТ

Організація інклюзивного навчання дітей

з особливими потребами

Магістерська робота

Зміст

Вступ……………………………………………………………………3

Розділ I. Теоретичне обґрунтування проблем інклюзивного навчання дітей з ДЦП………………………………………………….6

1.1 Психолого – педагогічні дослідження аспектів інклюзивного навчання……………………………………………………………..6

1.2 Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»…………………………………………………………..22

1.3 Диференційований підхід до навчання дітей із церебральним паралічем на основі класифікації та епідеміології захворювання………………………………………………….….37

Висновки до першого розділу……………………………………….48

Розділ II. Формування навчальних досягнень учнів з ДЦП у сучасній початковій школі України……………………………………..50

2.1 Психофізіологічні особливості готовності дітей із церебральним паралічем до навчання у школі…………………………………….50

2.2 Експериментальне підтвердження адаптації та спроможності засвоєння дітьми з різними формами ДЦП навчальної програми сучасної початкової школи……………………………………...67

Висновки до другого розділу………………………………………...83

Висновки………………………………………………………………85

Список використаних джерел………………………………………..87

Додатки………………………………………………………………..99

Вступ

Актуальність теми дослідження. У сучасній світовій освітній політиці за підтвердженням аналізу науково-педагогі-чних джерел та міжнародних нор-мативно-правових документів, розрізняють кілька підходів до надання освіти дітям з обмеже-ними можливостями здоров’я. Основні з них: мейнстримінг, інтеграція, інклюзія. Дана термінологічна лексика в ос-танні роки досить широко використовується і в Україні.

Відповідно до умов інклюзивного навчання усі учні є повноправними особистостями дитячого колективу, забезпечуються безперешкодним доступом, підтримкою, у разі потреби – медико-соціальним та психолого-педагогічним супро-водом.

Слід зазначити, що осново-положні засади інклюзивного навчання викладено у Саламанкській декларації. У міжнародному документі наголошується, що «основним принципом інклюзивного на-вчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх випад-ках, коли це можливо, незважа-ючи на жодні труднощі чи відмінності між ними. Інклю-зивні школи повинні визнавати й ураховувати різні потреби своїх учнів приведенням у відповідність методів та темпу навчання, а також забезпечува-ти якісну освіту для всіх, роз-робляючи відповідні навчальні плани, організаційні заходи, стратегії викладання, викорис-товуючи ресурси та партнерські зв’язки громад, де проживають учні» (Додаток Б).

В умовах інклюзивної систе-ми навчання визнається та вра-ховується різноманітність дитя-чого колективу, особливі освітні потреби задовольняються у дітей з обмеженими можливос-тями здоров’я й у дітей талано-витих та обдарованих за допомо-гою індивідуалізованих методів навчання, адаптованих навчаль-них програм, спеціально розроб-лених та підібраних допоміжних навчальних матеріалів, додатко-вих посібників тощо. [21;c 215]

Інклюзивне освітнє середо-вище змінює роль педагога навчального закла-ду. Вчитель має сприймати учнів з особливими освітніми потреба-ми, як і усіх дітей у класі; за-лучати їх до спільних видів діяльності, ставлячи дещо інші завдання, до колективних форм навчання та групового розв’язання завдань; використовува-ти різноманітні стратегії колек-тивної участі – спільні проекти, лабораторні дослі-дження тощо. Відповідно до цього ми обрали тему нашого дослідження, а саме: «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».

Серед наукових праць, які досліджують проблеми інклюзив-ної освіти, варто виокремити до-слідження, які проводяться ка-надськими вченими Університе-ту Альберта, зокрема завідувачем Всеканадської кафедри інклюзії професором Дж. Лупарт. Особ-ливо значущою для методології інклюзивного навчання є праця «The Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children» («Інклюзивний клас: освіта особливих дітей»), яка дає змогу з’ясувати зміст термінологічних понять, таких, як інтеграція, мейнстримінг, інклюзія, оскільки у науковій, методичній, публіцис-тичній літературі вони тракту-ються досить вільно.[34;c 23]

Отож актуальним на сучасному етапі є вибір теми дослідження та експериментальна перевірка адаптації дітей з ДЦП в умовах інклюзивного навчання в сучасному суспільстві.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити можливості інклюзивного навчання дітей з ДЦП в початкових школах України.

Завдання:

- з’ясувати стан психолого – педагогічного обґрунтування порушеної проблематики в наукових дослідженнях; проаналізувати проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»;

- обґрунтувати класифікацію та епідеміологію ДЦП;

- експериментально дослідити психофізіологічні аспекти готовності дітей із ДЦП до навчання у школі;

- експериментально довести адаптацію та спроможність засвоєння дітьми з різними формами ДЦП навчальної програми сучасної початкової школи.

Об’єкт дослідження: організація дітей з проблемами здоров’я.

Предмет дослідження: освіта дітей з вадами опорно – рухової системи в умовах інклюзивного навчання.

Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

II. Теоретичні аспекти інклюзивного навчання дітей з ДЦП

2.1 Психолого–педагогічні педагогічні дослідження проблеми інклюзивного навчання

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не відрізняється від


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55