Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементНОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ-ВОКАЛІСТІВ У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ВИХОВАННЯ ГОЛОСУ в умовах ВНЗ

Магістерська робота

Інноваційні тенденції підготовки педагогів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................................................с. 3-7

РОЗДІЛ 1. Розвиток співацького голосу майбутніх педагогів-вокалістів у теорії і історії музичної освіти......................................................................с. 8-55

1.1.

  1. Аналіз науково – методичних засад у розвитку голосу майбутніх спеціалістів у сфері вокального виховання в національній системі освіти України;...........................................................................................................с. 8-27

1.2.

  1. Психофізіологічні аспекти розвитку співацького голосу в історії вокального мистецтва; ..................................................................................с. 28- 42

1.3 Особливості освітньо-кваліфікаційної підготовки педагогічних кадрів у галузі вокального мистецтва;..........................................................с. 43-55

РОЗДІЛ 2. Новітні напрямки формування співацької культури молодих спеціалістів у ВНЗ...........................................................................................с.56-95

2.1.

  1. Обґрунтування психотехніки співу як сучасного напрямку навчально-виховної роботи з голосом (в умовах ВНЗ);..............................с.56-70

2.2.

  1. Інноваційні аспекти вокально-методичної роботи в процесі виховання голосу педагогів-вокалістів;.....................................................с. 71-83

2.3.

  1. Використання нетрадиційних авторських методик в сучасній практиці виховання голосу;........................................................................... с. 84-95

ВИСНОВКИ.....................................................................................................................с. 96-98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................................с. 99-114

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти згідно зі стратегічними завданнями формування вищої школи, Законом України "Про освіту" (1996), Національною доктриною розвитку освіти України (2002) основним завданням вищої освіти є підвищення рівня фахової підготовки педагогічних кадрів. Тому актуальною стає проблема вдосконалення професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів, змісту навчання, створення та втілення в практику роботи вищої школи новітніх методик викладання фахових дисциплін. Удосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів-музикантів набуває особливого значення в умовах розвитку національної системи освіти.

Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів є важливим компонентом фахової підготовки студентів у вищих навчальних закладах мистецького спрямування, що дістало широке висвітлення у психолого-педагогічній, науково-методичній літературі. Загальнопедагогічні засади професійної освіти майбутніх педагогів висвітлюються у працях А.Алексюка, І.Беха, І.Зязюна, В.Кременя, І.Підласого, М.Фіцули, М.Ярмаченка; визначенню специфіки педагогічної діяльності вчителя присвятили свої дослідження С.Архангельський, В.Галузинський, В.Сластьонін; питання професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів та сучасної теорії музично-педагогічної освіти розкриваються у працях О.Дем’янчука, Л.Масол, О.Олексюк, Г.Падалки, О.Ростовського, О.Рудницької, Г.Щолокової; методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики розглядаються в дослідженнях Л. Арчажнікової, В.Муцмахера, Ю. Ростовської, Л. Хлєбнікової.

Основні положення теорії розвитку співацького голосу у вокальній педагогіці висвітлювали Н.Гребенюк, Л.Дмітрієв, В.Ємельянов, В.Морозов, О.Стахевич; історичні аспекти розвитку вокального мистецтва та вокального виконавства - В.Багадуров, М.Львов, І.Назаренко, А.Шавердян; розвиток української вокальної педагогіки - В.Антонюк, Б.Гнидь, В.Іванов, Л.Прохорова; психологічні засади вироблення умінь та навичок -Л.Виготський, О.Леонтьев, Р.Нємов, С.Рубінштейн, С.Науменко; психологічні аспекти вокального процесу - В.Єрмолаєв, Б.Теплов, Л.Чистович, А.Зданович; фізіологічні основи постановки голосу -М.Грачова, І.Павлов, І.Сєченов, О.Яковлєв, Л.Работнов, К.Злобін, Ю.Фролов; дослідження в галузі фоніатрії здійснювали - Ф.Засєдатєлєв, А.Єгоров, І.Лєвідов, Л.Работнов, М.Фомічов; дослідження акустичних особливостей процесу голосоутворення - А.Мюзехольд, С.Ржевкін, Л.Дмітрієв, Н.Жинкін, А.Рудаков, Р.Юссон; орфоепічних норм звуковидобування - О.Знаменська, О.Микиша, Б.Базиликут; гігієни співацького голосу - А.Єгоров, К.Злобін, І.Лєвідов, Д.Люш та ін.

Теоретичні основи методики викладання вокалу закладено в працях В.Мордвинова, П.Голубєва, Д.Аспелунда, С.Юдіна, Л.Дмітрієва, А.Здановича, Д.Євтушенко, П.Органова, О.Микиші; питання вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів розкривають Л.Василенко, О.Маруфенко, А.Менабені, Г.Стасько, Ю.Юцевич, О.Прядко, О.Матвєєва, Л.Гавриленко та ін.

Огляд фундаментальних праць з теорії музичної педагогіки свідчить, що більшість досліджень у галузі вокальної педагогіки присвячувалися проблемам розвитку співацького голосу вокалістів-виконавців, підготовки професійних співаків до виконавської діяльності. Проблеми розвитку вокальних умінь та навичок у майбутніх педагогів-музикантів недостатньо розкриваються в науково-методичних дослідженнях.

Дослідники у своїх працях, присвячених фаховій підготовці спеціаліста-музиканта, висвітлювали окремі аспекти вокального розвитку студентів, але комплексному підходу до розв’язання проблеми розвитку вокальних умінь, розробці відповідної методики, прицільно орієнтованої на вокально-педагогічну діяльність, не приділено належної уваги. Специфіка педагогічного спрямування вокального навчання у вищих навчальних закладах вимагає формування високого рівня розвитку вокально-технічного комплексу умінь та навичок, усвідомлення закономірностей процесу голосоутворення, розвитку вокально-слухових умінь, володіння науково-теоретичною базою знань з проблем розвитку співацького голосу.

Аналіз науково-методичної літератури показав, що у вокально-педагогічній практиці досить часто використовуються емпіричні методи вокального розвитку, без належного наукового підґрунтя, є суперечності між традиційними методами роботи зі студентами-вокалістами та потребами виховання майбутніх педагогів-музикантів.

Поза тим, значне зростання зацікавленості у вокальному мистецтві (не тільки спеціалістів) у різних сферах людської діяльності і,зокрема, масове поширення різноманітних «модних» шоу-програм, мистецьких майстерень, конкурсів, кастингів, творчих


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40