Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент2000. – 200 с.

39.Максимова Н.Ю. Формирование адекватной самооценки как условие

профилактики нарушений в поведениии учащихся // Психологическая прфилактика недисциплинированного поведения учащихся. – К., 1989.– 165с.

40.Маркова А.К. Формирование мотивации учения. – М., 1990. – 123с.

41.Маркова А.К. Формирование мотивов учения в школьном возрасте. – М.:

Просвещение, 1983. – 94 с.

42.Милославова И.А. Адаптация как социально-психологическое явление .//

Социальная психология и философия. – Л., 1973. – 118 с.

43.Міщик Л.І. , Білоусова З.Т. Соціально – психологічні та педагогічні

проблеми дезадаптації дітей і підлітків . – Запоріжжя , 2003. – 108 с.

44.Менчинская Н.А. Проблемы обучения , воспитание и психологического развития ребенка.–М.,2003.– 256 с.

45.Новое педагогическое мышление / Под ред. Л.Петровского. – М.,1989. –

303 с.

46.Овчарова Р. В. Социально-педагогическая запущенность в детском

возврасте. – М., 1996. – 376 с.

47.Овчарова Р.В. Технологии практического психолога. – М., 2001 – 448 с.

48.Подоляк Л.Г. Основи вікової психології .Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

49.Практическая психология образования / Под.ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997. – 456 с.

50.Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995 .– 87 с.

51.Психологычне здоров я дошкільників / Уклад. Т.І.Прищепа.–Х.: Вид. група «Основа»,2010.– 239 с.

52.Психологічна допомога батькам / Упроряд. О.Главник – П86 К.: Шкільний

світ, 2002. – 112 с.

53.Психопрофілактика/ Упоряд. Т.Гончаренко.–К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112 с.

54.Рання профілактика отклоняющенося поведения учащихся / (Психолого-

педагогический аспект); Пособие для учителя/Под ред. В.А. Татенка, Т.М. Титаренко. – К.: Рад.шк., 1989 – 128 с.

55.Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.Д. Дубровиной. – М., 1991.– 389 с.

56.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1994. – 234 с.

57.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Учеб. Пособие. В 2 кн. 3-е изд. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.– Кн.1: Система работы психолога с детьми разного возразста. – 384 с.

58.Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 436 с.

59.Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднійчук Є.В. та ін. Вікова та

педагогічна психологія./ Навчальний посібник – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

60.Социальная педагогическая психология. (Серия «Мастера психологии»). –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 416 с.

61.Степпанов О.М. Психологычна енциклопедія .– К., 2006. – 423 с.

62.Турыщева Л.В . Настыльна книга шкільного психолога: Навчально –

методичний посыбник для вчителя . – Х., 2008. – 256 с.

63.Турыщева Л.В.Психокорекційні ігри у роботі педагога. – Х.: Вид група «Основа», 2007. –160 с.

64.ТіхоноваМ.І. Психологічна корекція емоційної дезадаптації першокласників // Психологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 19. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2003. –127 с.

65.Цылев В.Р. О проблеме психологической адаптации школьников //

Психологическая наука и образование. –М., 1998 – 123 с.

66. Шпортій Т.М. Шкільна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку // Психолог №42 (186) листопад, 2005 – 64 с.

67. Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и

развитии школьников . – СП6., 2003.– 384 с.

ДодаткИ

ДодатокА

Вивчення соціально-психологічної адаптації дитини до школи.

(Заповнюють батьки)[/b]

Форма проведення: групова.
Час проведення: 30-55 хвилин.
Обладнання: бланк для відповідей, ручка.
Інструкція: “ Шановні батьки, зазначте, будь ласка, які прояви поведінки в навчальної діяльності ви можете відмітити у своєї дитини”
Бланк

Анкета для батьків.
1.
* Правильне безпомилкове виконання шкiльних завдань.*

Одиничнi помилки.
* Поодинокi помилки, пов'язанi з пропуском букв, знаків або їхньою заміною.
* Погане засвоєння матерiалу з одного з основних предметiв.
* Погане засвоєння програмного мaтepіалу з ycix предметів.
2.
* Дитина працює легко, вiльно, без напруження.
* Виконання шкiльних завдань не викликає в дитини особливих утруднень.
* Iноді працює легко, iнодi виявляє впертiсть, виконання завдань, вимагає певного напруження для завершення.
* Виконання шкiльних завдань потребує вiд дитини визначеного ступеня напруги.
* Дитина відмовляється працювати, може плакати, кричати, виявляти агресію.


3.
* Дитина сама справляється зi шкiльними завданнями.
* Працює самостiйно, майже не звертаючись по допомогу до дорослого.
* Iнодi звертається по допомогу, але частiше


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34