Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозвиток логіко-математичних здібностей дошкільників

ЗМІСТ

ст.

ВСТУП………………………………………………………………………3-4

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Специфіка розвитку математичних здібностей та логіко-математична компетенція старших дошкільників.........................……………………...5-10

1.2 Формування математичних здібностей дітей дошкільного віку. Логічне мислення……………………………………………………………………11-14

1.3 Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників………………………………………………………………..15-20

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Роль дидактичних ігор………………………………………………….21-24

2.2 Методика навчання лічбі й основам математики дітей дошкільного віку через ігрову діяльність………………………………………………….…..25-32

ВИСНОВОК……………………………………………….…………….…..33-34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………...………………….35-36

Додаток………………………………………………………………….…...37-50

ВСТУП

Поняття "розвиток логіко-математичних здібностей" є досить складним, комплексним і багатоаспектної. Воно складається з взаємозалежних і взаємообумовлених представлень про простір, форму, величину, часі, кількості, їхніх властивостях і відносинах, що необхідні для формування в дитини "життєвих" і "наукових" понять.

Під математичним розвитком дошкільників розуміються якісні зміни в пізнавальній діяльності дитини, що відбуваються в результаті формування елементарних математичних представлень і зв'язаних з ними логічних операцій. Математичний розвиток - значимий компонент у формуванні "картини світу" дитини.

Формуванню в дитини математичних представлень сприяє використання різноманітних дидактичних ігор. У грі дитина здобуває нові знання, уміння, навички. Ігри, що сприяють розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, розвитку творчих здібностей, спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в цілому.

У початковій школі курс математики зовсім не простий. Найчастіше діти випробують різного роду утруднення при освоєнні шкільної програми по математиці. Можливо, однієї з основних причин подібних труднощів є втрата інтересу до математики як предмету.

Отже, однією з найбільш важливих завдань вихователя і батьків - розвити в дитини інтерес до математики в дошкільному віці. Прилучення до цього предмета в ігровій і цікавій формі допоможе дитині надалі швидше і легше засвоювати шкільну програму.

Логіко-математичні здібності (дар оперування числами, аналітичного мислення) Ця здібність пов’язана з логікою, абстракцією, індуктивним та дедуктивним мисленням і числами. Хоча цей дар часто пов’язують з хистом до математики, шах, програмування та іншими операціями пов’язаними з логікою і числами, більш точне визначення ставить менший акцент на традиційні математичні здібності, а більше підкреслює наукове мислення, дослідження, вміння проводити складні обрахунки, також здатність аргументувати свою точку зору і розпізнавати абстрактні моделі та принципи.

Актуальність проблеми. У період дошкільного дитинства особливо переломним, багатим на новоутворення є старший вік. Найбільш суттєві зміни охоплюють пізнавальну, вольову, емоційну сфери старших дошкільників. Вони здатні діяти довільно, керувати своєю психічною діяльністю. Для їхньої пам яті характерна довільність процесів запам ятовування та відтворення. Мислення, хоч і залишається ще наочно-образним, але поступово стає словесним. З розвитком мислення нерозривно пов язаний розвиток мовлення та уяви дошкільників.

Вирішальне значення для інтенсивності новоутворень дошкільного періоду має математика. Без математичної підготовки неможливі ті якісні зміни, що дають змогу дитині перейти до систематичного шкільного навчання.

Об’єкт дослідження - процес формування логіко-математичних уявлень у дошкільників.

Мета роботи - науково обгрунтувати й експериментально перевірити шляхи здійснення підходу до формування логіко-математичних уявлень у дошкільників.

1.1 Специфіка розвитку математичних здібностей та логіко

математична компетенція старших дошкільників.

У зв'язку з проблемою формування і розвитку здібностей варто вказати, що цілий ряд досліджень психологів спрямований на виявлення структури здібностей школярів до різних видів діяльності. При цьому під здібностями розуміється комплекс індивідуально - психологічних особливостей людини, що відповідають вимогам даної діяльності і які являються умовою успішного виконання. Таким чином, здатності - складне, інтегральне, психічне утворення, своєрідний синтез властивостей, чи, як їх називають компонентів.

Загальний закон утворення здібностей полягає в тому, що вони формуються в процесі оволодіння і виконання тих видів діяльності, для яких вони необхідні. Здатності не є щось раз і назавжди визначене, вони формуються і розвиваються в процесі навчання, у процесі вправи, оволодіння відповідною діяльністю, тому потрібно формувати, розвивати, виховувати, удосконалювати здатності дітей і не можна заздалегідь точно передбачати як далеко може піти цей розвиток. Говорячи про математичні здібності як особливостях розумової діяльності, випливає насамперед указати на трохи розповсюджених серед педагогів оман. [14, ст.76]

По-перше, багато хто вважають, що математичні здібності полягають насамперед у здатності до швидкого і точного обчислення (зокрема в розумі). Насправді обчислювальні здібності далеко не завжди зв'язані з формуванням справді математичних (творчих) здібностей. По-друге, багато хто думають,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15