Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементФормування навичок здорового способу життя

в дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................. | 3

Розділ І. | ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ............................................. | 7

І.1. | Здоровий спосіб життя: від витоків до сучасності ......... | 7

І.1.1. | Розвиток проблеми здорового способу життя:

історичний аспект .................................................. | 7

І.1.2. | Законодавство України щодо формування

здорового способу життя ...................................... | 21

І.2. | Психолого-теоретичні положення проблеми

здорового способу життя .................................................. | 33

І.2.1. | Складові чинники здорового способу життя …. | 33

І.2.2. | Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку …………………………. | 47

Розділ ІІ. | ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ

В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НАВИЧОК

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ............................................ | 57

ІІ.1. | Організаційно-педагогічні умови формування в дошкільників навичок здорового способу життя .......... | 57

ІІ.2. | Експериментальне дослідження особливостей формування навичок здорового способу життя

в дітей 5–6 років ................................................................. | 66

ІІ.3. | Зміст і методика експериментальної роботи з дітьми

старшого дошкільного віку .............................................. | 82

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………. | 93

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................. | 96

ДОДАТКИ ........................................................................................................ | 102

ВСТУП

У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних засадах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави. Насамперед це стосується здоров’я дитини.

Одним із пріоритетних напрямків виховання дітей та молоді Національною доктриною розвитку освіти визначено формування позитивної мотивації до здорового способу життя, культуру здоров’я. Основні підходи до збереження й зміцнення здоров’я дітей і молоді визначено в Законі України “Про охорону дитинства”, Державних національних програмах “Діти України” та “Освіта” (Україна ХХІ століття), міжгалузевій комплексній програмі “Здоров’я нації на 2002-2011рр.”.

Всі ми хочемо бачити людину майбутнього розумною, сильною, доброю, просто здоровою, однак за останні десятиріччя світова наука зарахувала проблему здоров’я до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не лише кількісні та якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й сам факт його подальшого існування як біологічного виду. Після Чорнобильської трагедії загальний стан здоров’я дорослого населення і дітей України погіршився, під загрозою знаходиться майбутнє генофонду нації.

Невтішними є більшість показників здоров’я дітей України, що характеризуються проявами негативних тенденцій. За останні роки кількість народжених фізіологічно незрілих дітей зросла з 18–20% до 90%, а 11% народжується вже з явно вираженою патологією; 30% сучасних дітей дошкільного віку мають хронічні захворювання, кількість яких збільшується й до закінчення школи майже 90% випускників мають різні відхилення у стані здоров’я. Ось чому сьогодні здорова дитина стає багатством не лише батьків, а й держави.

Погіршення стану здоров’я дітей відбувається на фоні напруженої санітарно-епідемічної ситуації в країні, забруднення довкілля, зниження життєвого рівня більшості сімей, недостатньої медичної допомоги, нездорового індивідуального способу життя. Низький рівень здоров’я дітей значною мірою обумовлений відсутністю свідомого ставлення до власного здоров’я, розуміння його значення для себе та свого майбутнього.

Невтішні дані про захворюваність дітей, невміння дошкільників і дорослих керувати своїм здоров’ям спонукають науковців до пошуку нових підходів до формування навичок здорового способу життя ще з раннього дитинства, адже цей період є найсприятливішим для оволодіння основними знаннями і навичками з охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини та вплинуть на формування здорового способу життя всього суспільства. Саме в дошкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я, це найсприятливіший час для формування навичок здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через посередництво діяльності по оздоровленню умов життя – праці, відпочинку, побуту. Це визначення було зазначене ще на Алма-Атинській Міжнародній конференції охорони здоров’я 1978 р.

Щодо дітей дошкільного віку можна визначити такі параметри здорового способу життя – додержання режиму дня, належне оволодіння культурно-гігієнічними навичками, раціональне харчування та культура споживання їжі, руховий та повітряний режим, режим активної діяльності та відпочинку, профілактичні заходи задля збереження здоров’я і душевний комфорт.

При цьому слід пам’ятати, що лише єдність вимог щодо здорового способу життя в родині й дошкільному навчальному закладі сприятиме формуванню в дитини свідомого ставлення до свого


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35