Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент"Показники якості бензинів, методи їх визначення"

Учбова та виховна мета:

1. Вивчити показники якості, що характеризують експлуатаційні властивості бензинів.

2. Ознайомитись з приладами і устаткуванням» яке застосовується при проведенні аналізів бензинів» Час: 2 години Метод: практичне заняття Література: І. А.А.Гуреев, В.П.Лашхи "Химмотелогия" М, Химия, 1986

2. В.І.Гулін й др. "Применение горючего на военной технике", М, ВИ, 1989.

3. Нефтепродукты. Методы испытаний., часть І. Сборник стандартов М, изд.стандартов, 1977

4. М.В.Школьников "Товарные нефтепродукты. Свойства и применение". Справочник, М, Химия, 1978

Учбово-матеріальне забезпечення

Плакати:

Основні характеристики товарних автобензинів. Основні характеристики товарних авіабензинів Товарные нефтепродукты. Свойства и применение.

Справочник, М, Химия, 1978 - 10 шт. Методы испытаний. ч. І, Сборник стандартов - 10 шт.

Учбові питання і розрахунок часу:

І. Організація заняття - 2 хв. 2. Учбові питання

Вступ - 3 хв.

І. Показники якості, що характеризують експлу-атаційні властивості бензинів - 30 хв.

2. Прилади та устаткування, що застосовуються

при визначенні показників якості бензинів - 50 хв.

Ш. Заключна частина - 5 хв.

Організаційно-методичні вказівки:

І. У вступі нагадати порядок визначення якості пального.

2. В першому питанні звернути увагу на необхідність знання спеціалістами служби пального основних характеристик товарних бен-зинів і уміння користуватися стандартами на продукти. Дати завдання виписати основні характеристики товарних бензинів і зробити висновок про те, які властивості якими показниками оцінюються.

3. При відпрацюванні другого питання поставити студентам завдання вивчити методику визначення показників якості бензинів згідно плану лабораторної роботи і підготовити звіт по лабораторній роботі.

4. В заключній частині звернути увагу на необхідність суворого дотримання стандартів при визначенні показників якості нафто-продуктів.

ВСТУП

В ході попередніх занять було встановлено, що якість нафто-продуктів визначається комплексом властивостей, котрі вказують на можливість їх застосування на техніці.

Всі властивості оцінюються показниками якості, котрі в кількісному чи якісному значенні визначають стан або склад нафтопродукта.

Таким чином визначивши показники якості можна робити вис-новки, якими властивостями характеризуються нафтопродукти.

Однозначно порівнявши одержані результати зі значеннями показників якості, вказаних в стандартах, можна оцінити якість продукту та зробити висновок про можливість його застосування. Спеціаліст служби пального повинен впевнено користуватися стан-дартами на продукти і знати значення основних показників.

І. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕНЗИНІВ

На минулих заняттях було встановлено, що основними експлу-атаційними властивостями бензинів являються: прокачуваність, випаровуваність, детонаційна стійкість, нахил до утворення відкладень, корозійність.

Рівень цих властивостей повинен бути таким, який би забез-печував легкий пуск двигуна, стабільну роботу на різних режимах, ефективну та довговічну експлуатацію техніки.

Для оцінки якості бензинів стандартами встановлені значення показників якості, які забезпечують добрі експлуатаційні влас-тивості /табл. 1,2.

Основні характеристики товарних авіаційних бензинів

Табл. 2

Декадники Б-95/130 !Б-9І/ІІ5! Б-70 !СБ-7

І .Вміст тетраетил свинцю, г/кг

бензину, не більше 3,1 2,5 - 0,6

2.Детонаційна стійкість:

Октанове число за моторним

методом, не менше 95 91 70 78

Сортність на богатій суміші,

не менше 130 115

3.Фракційний склад:

- температура початку перегонки, С, не нижче 40 40 40 40

- 10% перегоняється при температурі, С не вище 82 82 88 - 50% перегоняється при темпе-ратурі, °С не вище 105. 105 105 105

- 90% перегоняється при температурі, оС не вище 145 145 145 145

- 97,5% перегоняється при температурі, °С не вище 180 180 180 180

- залишок, $ не більше 1,5 1,5 1,5 1,5 4.

Тиск насиченого пару, мм рт.ст. 250-340 не менше - не менш

5. Кислотність, мг КОН на 100 мл,

не більше 1,0 1,0 1,0 1,0

5. Йодне число, г йоду на 100г

бензину, не більше 10 2 2 12

7. Концентрація фактичних смол

мг/100 мл бензину, не більше 4,0 3,0 2,0 2,0

3. Масова доля сірки, % не більше 0,05 0,05 0,05 0,05

9» Вміст водорозчинних кислот

та лугів відсутні

10. Вміст механічних домішок та води відсутні

11. Період стабільності, ч, не менше 8 8

Викладач ставить завдання проаналізувати показники основних характеристик бензинів і виписати, які показники якості характе-різують:

антидетонаційні властивості, випаровуваність, прокачуваність, стабільність, нахил до утворення відкладень корозійність.

Коротко описати вплив цих показників на властивості бензинів та роботу двигуна.

Для викладача

Антидетонаційні


Сторінки: 1 2