Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементреволюційний стрибок в упакуванні. Перш за все така упаковка вигідна споживачеві. ПЕТ прозорий і можне наочно впевнитися в чистоті води, що купуєш. ПЕТ легкий і таких упаковок можна значно більше за раз винести в руках.

6. З точки зору виробника ПЕТ безпечний, тому, що не б’ється як скло, і не засмічує виробничих ліній. Ліні по розливу в ПЕТ бутилки недорогі і дозволяють з одного типу преформ робити декілька типів пляшок, що є важливим фактором у конкурентній боротьбі. Перспективи розвитку бізнесу по розливі міренальних вод в Україні усі фахівці оцінюють дуже високо. Вважається, що навіть у Києві ринок освоєний не більше ніж на 10% свого потенційного обсягу.

Список літератури

Указ Президента України «Про Державний комітет стандартизації, метрології і сертифікації» від 26.07.2000 року № 926/2000 - “Урядовий кур’єр” від 30.08.2002 с. 7-14

Указ Президента України «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів» від 12.01.2002 року № 16/2002 - “Урядовий кур’єр” від 3.02.2002 с. 9-10

Збірка нормативних актів ВР – Видання ВР 2002 р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (глава 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в області фінансової і підприємницької діяльності»), 1984 рік зі змінами і доповненнями. – К. Видавництво Юрінформ, 2001.

Академия рынка: Маркетинг/Пер, с фр. А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. — М.: Экономика, 1993. — 571 с.

Акимов И. У. Товароведение : Учебное пособие.— К: МАУП, 1999. — 96 с.

Алексеев Н. С. и др. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учеб. — М.: Экономика, 1988. — 295 с.

Богатых Е. А. Гражданское и торговое право: Учеб. пособие. — К.: Юридичес-кая фирма «Контракт», 2000. ~ 352 с.

ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Тер-мины и определения.

ГОСТ 17527-86. Упаковка. Термины и определения.

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и опре-деления.

ДОСТ У 51303-99. Торгівля. Терміни і визначення.

Грундке Г. Основы общего товароведения. — М.: Экономика, 1967. — 183 с.

Дашков А. П., Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учеб. - М.: Информационно-внедренческой, центр «Маркетинг», 2001. — 400 с.

Дихтль Е., Хеншген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие/Пер, с нем. — М.: Высш. шк., 1995. - 254 с.

Драмшева С. Т. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Учебн. — Х.: Видавництво ХДУ, 2000. — 143 с.

ЕОК 6-89. Словарь терминов, используемых в области общего руководства ка-чеством, Русская версия, 6-е изд. - Европейская организация по качеству, 1989.

ИСО 8402:1994 (E/F/R). Управление качеством и обеспечение качества: Сло-варь. - ИСО, 1994.

ИСО МЭК РУК.2-86. Общие термины и определения в области стандартиза-ции и смежных видов деятельности.

Котлер Ф. Основы маркетинга/Пер, с англ. — М.: Прогресс, 1993. — 734 с.

Леонова Г. Б. Збереження в торговому обороті – Тернопіль,: Видавництвао ТЄУ. 2001 р..

Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебн. для студентов вузов. — М.: Юрайт, 1999. — 282 с.

Маркетинг: Учеб.-практ. пособие/Под, ред. И. К. Беляевского. - М.: МЭСИ, 2000. -188с.

МЭК 50 (191)-90. Надежность и качество услуг. Термины и определения.

Окрепилов В. В. Управление качеством: Учеб. для вузов. — М.: ОАО «Изд-во "Экономика"», 1998. - 639 с.

Нам нужна помощь реальная-вода минеральная – Дринкс+, № 3 2002, с 45-49

За стекло – Дринкс+, № 8 2002, с 89-92

Хорошо на свете жить напилку в ПЕТе – Дринкс+, № 3 2003, с. 42-48

“Водный” мир – Бізнес № 25 2002 с. 35-40

Цех по разливыу в ПЕТ за $15 000 – Бізнес № 12 2002 с. 51-54


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14