Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементучнів).

Обладнання: підручники, посібники з дитячої літератури; наочні засоби (ілюстрації до казок). Використовувати елементи лялькового театрального дійства.

Міжпредметні зв’язки: педагогіка - “Організація педагогічного процесу”, “Система дидактичних принципів”, “Методи навчання”; психологія - “Вікова психологія”, “Сприймання”, “Мислення”, “Пам’ять”; українська мова - “Фонетика” (“Артикуляція головних і приголосних”), “Інтонаційні особливості мовлення”; літературознавство - “Усна народна творчість”.

(Питання для обов’язкового опрацювання)

Визначення жанру казки. Іван Франко про казку. Аналіз статті “Байка про байку” – післямова до збірки “Коли ще звірі говорили”;

Казки про тварин:

А) найбільш поширені образи;

Б) особливості побудови сюжету (звернути увагу на віршовану і прозову мову); “Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат”, “Пан Коцький”, “Коза-Дереза”, “Сірко”.

Чарівні або фантастичні казки:

А) образи позитивного героя і його чарівної палички (“Чоботи -скороходи”, “Скатерть-самобранка”, “Живуща і цілюща вода”);

Б) образи негативні (“Кощій-Безсмертний”, “Баба-Яга”, різні чарівники);

В) особливості сюжету, композиції цих казок (де відбуваються події, народження персонажів; звернути увагу на зачин, початок, перехідні фази, кінцівку - “Котигорошко”, “Летючий корабель”, “Царівна-жаба”, “Калинова сопілка”, “Кирило Кожум’яка”)

Побутові казки:

А) особливості сюжету і побудови;

В) характеристика головних персонажів казок та відмінність їх від казок про тварин та фантастичних (“Правда і кривда”, “Два брати”, “Мудра дівчина”, “Дідова дочка і бабина дочка”).

Основні питання для обговорення.

Чому казку відносять до жанрів народної творчості?

Що спільного і відмінного у казках різних народів?

За яким принципом класифікуються казки?

З якими фольклорно-епічними жанрами споріднені казки?

До яких літературних жанрів можна віднести фантастичні і соціально-побутові казки?

Де можна зустріти розмірковування Івана Франка про казку?

Практичні завдання.

(для письмового домашнього опрацювання)

Законспектувати (тезово) статтю І.Франка “Байка про байку” // Франко І. Зібрання творів. – у 50-ти т. – Т.20. – С. 169 – 170.

Охарактеризувати (письмово) образи позитивних і негативних героїв у казках за власним вибором.

Вміти окреслити основні відмінності між фантастичними казками і соціально-побутовими.

Дібрати 5 – 6 казок, поєднаних особливостями сюжету і побудови.

Рекомендована література.

Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка: (Специфіка та функціонування). – К.: Наукова думка, 1989.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К., 1987.

Казки про тварин // Упоряди., вступн. стаття, прим. І.П. Березовського. – К., 1976.

Кіліченко Л. Дитяча література. – К.: Веселка, 1988.

Українські народні казки. – К.: Веселка, 1992.

Українська дитяча література: Хрестоматія. – К.: Вища школа, 2002.

Самостійна (пошуково-дослідницька) робота.

Випишіть основні поняття, з якими ви зустрілися в процесі навчання.

Підготуйте реферат на тему (за вибором):

“Особливості розвитку української казки”

“Типологічне зіставлення української казки і казок народів світу”

“Звернення відомих письменників до жанру казки”.

Запитання для самоконтролю.

Охарактеризуйте основні композиційні особливості казки

В чому полягає сюжетно-змістова особливість цієї жанрової форми?

З якою метою казки набувають повчально-виховного характеру?

Яким чином культурно-історичні умови життя знаходять відображення у жанрі казки?

Які основні завдання ставляться на уроках дитячої літератури?

Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема заняття: Легенди, перекази та усні оповідання.

Мета заняття: Ознайомити студентів з жанровими особливостями народно-епічної літератури, із змістом, структурою, документальною основою творів цієї групи; навчити використовувати прийоми психологічно-аналітичного осмислення подій, фактів, вчинків, поведінки тощо; сформувати вміння складати плани уроків дитячої літератури, виховати культуру викладання навчального предмета і спілкування з учнями.

Студенти повинні знати: розділ програми “Усна народна творчість”; загальнодидактичні та спеціальні (методичні) вимоги до уроків літератури; етапи оволодівання знаннями, психолого-педагогічні особливості учнів певних вікових категорій.

Студенти повинні вміти: формулювати тему і мету уроків дитячої літератури; добирати наочні посібники; підбирати дидактичний матеріал з усної народної творчості; використовувати прийоми і методи результативного характеру (відповідно до психологічних особливостей учнів).

Обладнання: підручники, посібники; наочні засоби (ілюстрації до творів). Використовувати підручники з історії, літературу про край, де народились.

Міжпредметні зв’язки: педагогіка - “Організація педагогічного процесу”, “Система дидактичних принципів”, “Методи навчання”; психологія - “Вікова психологія”, “Сприймання”, “Мислення”, “Пам’ять”; українська мова - “Фонетика” (“Артикуляція головних і приголосних”), “Інтонаційні особливості мовлення”; літературознавство - “Усна народна творчість”; історія - “Київська Русь”, “Запорізька Січ”, “Гетьманщина”.

(Питання для обов’язкового опрацювання)

Жанрові особливості цієї групи народної прози;

Документальна основа творів, відображення історичної пам’яті народу:

Політичне і художнє осмислення подій, фактів, вчинків, поведінки людей, реально існуючих або вигаданих у легендах, переказах та усних оповіданнях (“Заснування Києва”, “Лаврська дзвіниця”, “Криниця Святого Андрія”, “Шолудивий Буняк”, “Хмельницький і Барабаш”, “Запорожці”, “Полуботок і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7