Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнфаркт міокарда

Інфаркт міокарда

У сучасну практику охорони здоров'я впроваджена спеціальна систе-ма реабілітації хворих на інфаркт міокарда (ЇМ) Вона включає послі-довне виконання програми фізичної реабілітації в кардіологічному ста-ціонарі, у відділенні реабілітації місцевого кардіологічного санаторію і в поліклініках за місцем проживання хворого 3 цією метою використову-ють кабінети ЛФК міжполіклінічних центрів реабілітації.

Головними принципами цієї системи є ранній початок, комплексність, використання всіх видів реабілітації, безперервність та послідовність ета-пів реабілітації

У реабілітації хворих на ЇМ виділяють 3 періоди (етапи) стаціонар-ний, одужання та підтримуючий

Основними завданнями ЛФК на стаціонарному етапі є профілактика

і лікування ускладнень ЇМ, стабілізація показників серцево судинної си-стеми, позитивна динаміка клінічних, лабораторних та ЕКГ показників, поліпшення стану та підвищення рухової активності хворих настільки, щоб до кінця перебування у стаціонарі хворий міг себе обслуговувати, підніматися сходинками на один поверх, проходити по рівній місцевості від 1 до 3 км за 2—3 рази без ознак не переносності, підготовка хворого до переведення у відділення реабілітації

Засоби ЛФК хворим на ЇМ призначають на 2 гу — 3-тю добу хворои за відсутності протипоказань і стабілізації показників серцево судин-ної системи До тимчасових протипоказань ЛФК відносять загальний важкий стан хворого, серцеву астму, набряк легень, важкі порушення ритму і провідності, виражені ознаки серцево-судинної недостатності, приступи стенокардії, аневризму лівого шлуночка, високий артеріальний тиск, кардюгенний шок, рецидивуючий перебіг ІМ, тромбоемболічні ускладнення, загострення супутніх захворювань, висока температура ті-ла та виражені лабораторні показники активності процесу

Рекомендуючи розширення рухової активності, оцінюють реакції хво-рого на дозоване фізичне навантаження Так, перед тим як перевести хворого на розширений ліжковий режим, йому пропонують посидіти у ліжку 5 хв., на палатний режим — постояти 5 хв. біля ліжка у присут-ності лікаря, на вільний руховий режим — походити по коридору 5 хв. у повільному темпі Після виконання навантаження враховують реакцію хворого, скарги, загальний стан, ЧСС, артеріальний тиск У необхідних випадках роблять ЕКГ до і після навантаження. У разі неадекватної ре-акції на навантаження у хворого можуть з'явитися біль за грудиною, запаморочення, слабкість, задишка, порушення ритму, зміни артеріаль-ного тиску, кольору шкіри На ЕКГ з'являється екстрасистолія або під-вищення сегмента SТ тощо

Використовують 4 програми фізичної реабілітації, кожна з них перед-бачає визначені терміни перебування хворого у стаціонарі, різні темпи розширення рухової активності і призначення засобів ЛФК відповідно до класу важкості стану хворого

Індивідуальний підхід до хворого під час проведення реабілітації у стаціонарі регламентується застосуванням 3 , 4-, 5 тижневої та індиві-дуальної програм фізичної реабілітації.

Час перебування хворих у стаціонарі, терміни розширення рухової активності та призначення засобів ЛФК залежно від глибини інфаркту, наявності ускладнень та класу важкості хворого представлені в таблиці .

На суворому ліжковому руховому режимі ЛФК застосовують у формі ЛГ, яка спрямована на запобігання ускладненням, поліпшення перифе-ричного кровообігу, стимуляцію екстракардіальних факторів кровообігу й обміну у міокарді, що супроводиться поліпшенням скоротливої здат-ності міокарда та підвищенням рівня фізичного стану хворого На цьому режимі застосовують дихальні вправи, рухи у великих суглобах кінцівок, рухи головою, повороти тулуба на правий бік, підняття таза, вправи на розслаблення, Тривалість занять ЛГ 8—10 хв,

Програми

3-тижнева

4-тижнєва

б-тижнева Індивідуальна | Клас важ-кості хворого

І—II ІІ-ІІІ III IV | Рухова активність хворих,

Повертають-ся на бік

3 1-го дня

Неї 1—2-й день

На 1-2 й

день | Комп-лекс ЛГ

1

1

1 | Сідають у ліжку

На 3-й день

На 7—8-й день На 8—10-й

день | Комп-лекс ЛГ

1

1

1 | Встають і хо-дять по палаті

На 7-й день

На 12—16-й день На 18—20 й день

Примітка: рухову активність хворого, термін призначення ЛФК і термін перебування в стаціонарі визначає платний лікар індивідуально для кожного хворого після ліквідації ускладнень та поліпшення стану.

комплекси ЛГ, терміни перебування у стаціонарі

Комплекс ЛГ | Ходять по коридору | Комплекс

ЛГ | Виходять на вулицю | Комплекс

ЛГ | Виписування хворого зі стаціонару | Комплекс ЛГ

2 | На 8—10-й | 3 | На 14—15-й день | 4 | На 21-23 й день | 4

2 | день На 18—20-й | 3 | На 22—24-й день | 4 | На ЗО—32-й


Сторінки: 1 2