Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст

Розділ І. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації.

1.1. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ

2. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

2.1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ

2.2. Облік фінансування за відомчою структурою

2.3. Облік фінансування через органи Державного казначейства

2.4. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства

Розділ ІІ. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

1. Облік грошових коштів

2.1 Облік розрахунків з оплати праці

2.2. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.4. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

2.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

2.6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

3. Облік необоротних активів, матеріальних запасів

3.1. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів.

3.2. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів

3.3. Облік зносу основних засобів

3.4. Облік ремонту і модернізації основних засобів

3.5. Облік вибуття і списання основних засобів

3.6. Облік орендних операцій

3.7. Облік матеріалів за місцем надходження та зберігання (складський облік)

3.8. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії

3.9. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів

3.10. Облік малоцінних ma швидкозношуваних предметів

4. Облік доходів і видатків спеціального фонду

5. Організація обліку в умовах АРМ бухгалтера

6. Звітність бюджетних установ

Розділ ІІІ. Організація контролю за діяльність бюджетних установ.

1. Інвентаризація в системі фактичного контролю.

2. Meтодика проведення ревізій в бюджетних установах.

2.1. Ревізія фінансування та виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

2.2. Ревізія грошових коштів, банківських операцій

2.3. Ревізія розрахунків

2.4. Ревізія необоротних активів і матеріальних запасів

2.5. Ревізія коштів спеціального фонду

2.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності органів державного управління

2.7. Ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності

Розділ І. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації.

До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими докумен-тами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі сад-ки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного типу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін. У Дніпропетровській об-ласті бюджетних установ понад 6 тисяч, у тому числі: 2320 закладів освіти, 1370 — культури, 950 — охорони здоров'я, 1388 — соціаль-ного захисту населення.

Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробни-чої сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського об-ліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними документами Міністер-ства фінансів України (МФУ) та Державного казначейства Украї-ни (ДКУ).

До специфічних особливостей бюджетного обліку необхідно віднести:—

контроль виконання кошторису видатків;—

роздільний облік касових і фактичних видатків;—

організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;—

сувору відповідність обліку і звітності вимогам норматив-них документів;—

галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, ос-віти, охорони здоров'я, управління, оборони.

Збереження і розвиток установ бюджетної сфери вимагають підвищення віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих установах, більш тісного зв'язку виді-лених з бюджету коштів з результатами їх використання. У той же час, враховуючи напруженість бюджету, для зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних установ необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в системі бюджетних уста-нов (в розумних межах). Поєднання бюджетного фінансування і комерційної діяльності сприяє більш раціональному використан-ню не лише бюджетних асигнувань, але й коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби установ невиробничої сфе-ри. За допомогою коштів, отриманих від комерційної діяльності, з'являється можливість покращити якісні показники роботи цих установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему опла-ти праці