Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: «Акціонерне товариство як суб’єкт підприємницької діяльності: види, особливості створення та управління»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1.1.Становлення Акціонерного товариства: вітчизняний та зарубіжний

досвід………………………………………………………………….............

1.2.Основні суттєві риси Акціонерного товариства, що відрізняють

їх від інших суб’єктів господарювання…………………………………..

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА………………………………………………………………

2.1.Акціонерне товариство : поняття, види та етапи створення………….

2.2. порядок формування статутного капіталу акціонерного

товариства …………………………………………………………………..

2.3.Учасники акціонерного товариства…………………………………….

2.4.Виконавчі органи Акціонерного товариства ………………………….

РОЗДІЛ 3. КОЛІЗІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ……………………

3.1.Основні недоліки правового регулювання діяльності

Акціонерного товариства та шляхи їх усунення……………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Основною організаційно-правовою формою підприємств і монополій у всіх сферах економіки розвинених країн є акціонерні товариства. На сучасному етапі розвитку підприємництва вони є не лише формою централізації вільних капіталів, а й засобом мобілізації заощаджень населення для перетворення їх на капітал. За останні роки прийняті нові нормативні акти – кодекси господарський, цивільний, які безумовно дають великий науковий матеріал для з’ясування вихідних положень права, яке повинно обслуговувати ринкову економіку. Проте визначною подією в реформі законодавства про акціонерні товариства стало прийняття Верховною Радою України 17 вересня 2008р. Закону України «Про акціонерні товариства», який набув чинності 29 квітня 2009р. Саме з 30 квітня 2009р. розпочався відлік двохрічного перехідного періоду, відведеного законодавцем для акціонерних товариств в Україні для впровадження ними суттєвих змін в системі корпоративного управління, відносинах з акціонерами, кредиторами і інвесторами. Новий закон передбачає чимало новел в сфері правового регулювання створення та діяльності акціонерних товариств (далі – АТ) в Україні. На сьогоднішній день, нові механізми, що їх застосовують вже є предметом вивчення вчених науковців та практикуючих фахівців, виникає потреба у визначенні правового статусу акціонерних товариств, удосконаленні законодавства, що регулює даний вид господарських товариств. Акціонерні товариства досить поширені серед суб'єктів підприємницької діяльності. Проте законодавець в недостатній мірі регулює окремі питання їх діяльності.

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день склалися всі передумови для виведення досліджень юридичної конструкції акціонерних товариств.

Проблематика правового статусу акціонерних товариств була предметом досліджень вітчизняних науковців та юристів-практиків, які працюють в цій галузі, зокрема : Вінник О.М., Винокурова Л.Ф., Венидиктова Л.Ф., Грудницької С.М., Ієринга Р., Камінки А.І., Кашаніної Т.В., Козлової Н.В., Мамутова В.К., Петражицького Д.В., ПилипенкоА.Я., Пронської Г.В, Тарасова І., Шершеневич Г.Ф., Щербини В.С., Щербини О.,Чувпила О.О. та інших.

Разом з там , аналіз діючого господарського законодавства дозволяє зробити висновок про те, що акціонерна форма господарювання в Україні є прогресивною і повинна надалі існувати та вдосконалюватись та наближатись до законодавства ЄС.

Метою дослідження є вивчення та аналіз стану законодавства та практики порядку умов створення, діяльності акціонерних товариств.

Для цього автор вирішував такі завдання: дати поняття акціонерного товариства, їх видів, порядок створення та управління акціонерним товариством , розглянути структуру акціонерного товариства, загальні збори акціонерів, виконавчі органи господарських товариств, правовий режим акцій , зробити висновки щодо стану законодавства України та шляхів його удосконалення щодо правового статусу акціонерних товариств.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі створення та діяльності акціонерних товариств.

Предметом дослідження є правові норми законодавчої бази держави з питань практичного її застосування при створенні, реєстрації акціонерного товариства , порядку і умов її здійснення.

Автор прагнув проводити дослідження шляхом розгляду проблемних питань по темі дипломної роботи використовуючи методи сучасної юридичної науки, такі як порівняльно-правовий, соціологічний, формально-логічний, діалектичний.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні основних проблем правового статусу акціонерних товариств, порівнянні нормативно – правових актів, що стосуються створення та діяльності акціонерних товариств, виявленні недоліків, розбіжностей і наведенні пропозицій щодо удосконалення українського законодавства про акціонерні товариства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх зміст у багатьох аспектах доповнює наукові значення з історії розвитку та функціонування інституту акціонерного товариства. Зібраний матеріал і узагальнення можуть бути використані для підготовки узагальнюючих праць, при підготовці лекційних занять та спецкурсів у вищих навчальних


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43