Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗМІСТ

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з фінансового обліку на тему:

“Організація і шляхи вдосконалення обліку грошових коштів”

( на прикладі СТОВ «Обрій» с. Високе Борзнянського району)

Виконав: студент групи 0001

факультету економіки та менеджменту

Гапоненко О.В.

Керівник:

доцент Петренко Ю.Г.

С У М И – 2006

ЗМІСТ

Вступ | 4

1. | Теоретичні основи обліку грошових коштів | 6

1.1. | Грошові кошти, як економічна категорія | 6

1.2. | Нормативне регулювання обліку грошових коштів | 11

1.3. | Огляд літературних джерел | 24

2. | Організація обліку грошових коштів | 28

2.1. | Організаційно-економічна характеристика підприємства | 28

2.2. | Організація обліку касових операцій | 35

2.3. | Організація обліку коштів на поточному рахунку в національній валюті | 40

3. | Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів | 44

3.1. | Вдосконалення обліку касових операцій | 44

3.2. | Вдосконалення обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті | 46

Висновки та пропозиції | 56

Список використаної літератури | 59

Додатки

ВСТУП

Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, забезпечуючи необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов'язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства.

Разом з тим, ринкові перетворення в економіці ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, нові підходи до організації обліку та звітності.

Вона повинна бути достовірна, всебічна, своєчасна і, в першу чергу, задовольняти вимоги власника та зовнішніх користувачів (банків, інвесторів, страхових об'єднань). Традиційний бухгалтерський облік на Україні завжди вважався досконалим, але нові умови, які виникли з процесом реформ в державі, потребують нових нетрадиційних, роками опрацьованих, форм, методів і принципів організації облікової політики, як на рівні держави, так і на рівні окремих галузей народного господарства

Якщо раніше система бухгалтерського обліку відповідала лише вимогам держави, виконувала функцію систематизації, узагальнення облікової інформації та контролю за збереженням соціалістичної (тобто державної) власності, то в умовах зміни форм власності бухгалтер повинен забезпечувати контроль за збереженням активів і капіталу, виконання зобов'язань - власника свого підприємства.

А звідси і зовсім новий статус бухгалтера. Власник бажає, щоб фахівець-бухгалтер був всебічно ерудований, професійно володів питаннями не тільки бухгалтерського обліку, а і питаннями оподаткування, фінансів, економіки, статистики та аналізу.

За останні роки любий працівник, а тим більше спеціаліст-бухгалтер, фінансист стає не витратною частиною балансу підприємства, а основним джерелом його прибутків. У рамках цього підходу людина розглядається, як найважливіший елемент капіталу організації, а витрати на оплату праці, підготовку і перепідготовку, підвищення кваліфікації, створення сприятливих умов діяльності - як особливий вигляд інвестицій.

Грошові кошти є найбільшими ліквідними активами підприємства, тому відсутність інформації про рух реальних грошових потоків дуже ускладнює, а практично, майже не дозволяє ефективно управляти капіталом, тому в умовах ринкової економіки важливе місце відводиться проблемам обліку грошових коштів.

Важливим завданням бухгалтерського обліку є правильне використання, контроль за збереженням та примноження грошових активів підприємства, від виконання якого залежить платоспроможність підприємства, своєчасність розрахунків з партнерами, внесення платежів до бюджету, оплата праці та інше.

В таких умовах важливе значення відводиться контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, доцільність та ефективність використання коштів і кредитів, забезпеченню збереження готівки і документів в касі.

З вищенаведеного витікає актуальність питання організації та вдосконалення обліку грошових коштів.

Метою даної курсової роботи є дослідження організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів, виявлення недоліків та розробка рекомендацій по вдосконаленню обліку грошових коштів.

Об’єктом дослідження послужила СТОВ «Обрій» с. Високе Борзнянського району.

При написанні даної роботи були використані дані первинних документів, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, річні звіти за 2002-2004рр., типові положення, навчальні посібники, нормативні акти та періодичні видання.

При проведенні дослідження використовувалися такі методи, як монографічний, метод спостереження, метод порівняльного аналізу, економіко-статистичний та інші.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

1.1. Грошові кошти, як економічна категорія

Виникнення і економічна роль грошей. Економічна наука з самого початку свого виникнення досліджувала природу грошей.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22