Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КУРСОВА РОБОТА

на тему

“Характеристика міжнародного туристичного бізнесу

на прикладі Швеції”

Зміст

Вступ

Розділ 1 Науково-метедичні основи розвитку туризму

1.1 Міжнародний туризм та його значення..................................................5

1.2 Науково-методологічні засади туризму..................................................7

Розділ 2 Характеристика сучасного стану розвитку міжнародного туристичного бізнесу загалом

2.1. Міжнародницй туристичний бізнес........................................................14

2.2. Індустрія туризму і її розвиток у сучасних умовах.............................15

Розділ 3 Характеристика розвитку міжнародного туритсичного бізнесу на прикладі Швеції.

3.1 Швеція. Загальна інформація..................................................................25

3.2 Природні туристичні ресурси Швеції.....................................................28

3.3 Історико-культурні ресурси Швеції.......................................................33

3.4 Транспорт, харчування, розміщення у Швеції.....................................41

3.5.    Візова інформація...................................................................................51

Висновки............................................................................................................58

Список використаних джерел........................................................................60

Додатки...............................................................................................................62

Вступ

Актуальність теми курсової. Упродовж останньої чверті ХХ ст. туризм стрімко увійшов до повсякденного життя сотень мільйонів людей. Його потенційний вплив на соціально-економічний розвиток світу, людей і довкілля набуває таких масштабів, що можна говорити про “туристичну революцію”. Гаазька декларація з туризму стверджує: “Це революція, що надає всім громадянам світу можливість подорожувати…” Туристично привабливим країнам необхідно залучати потенційних клієнтів новими маркетинговими методами, розробкою нових, цікавих, ``екзотичних`` видів продукції, а також постійно збільшувати число постійних споживачів туристичних послуг.

Значення туристичної привабливості країни та рівня розвитку туристичної інфраструктури в ній, особливо, зростає в ринкових умовах. Адже ринок туристичних послуг зараз перебуває на етапі своєї зрілості. Один і той же продукт (екскурсійні програми, походи в гори, shopping-тури тощо) пропонується багатьма країнами. Проте, кожна країна вирізняється унікальністю природних, історичних, соціально-культурних та ін. ресурсів. Тому, щоб отримати перемогу в конкурентній боротьбі, а особливо в залученні якомога більшої кількості туристів, варто велику увагу приділяти розвитку міжнародної туристичної діяльності.

Відомо, що країни, проводячи свою туристичну політику, витрачають в 5 разів більше коштів на залучення нових клієнтів ніж на задоволення потреб уже існуючих.

Мета і завдання роботи. Метою курсової роботи є дослідження туристичного потенціалу та організації міжнаодного туристичного бізнесу Швеції та способів його розвитку. Для досягнення мети визначено та розв`язано такі задачі:

проведено загальну характеристику Швеції;

визначено роль та місце головних тенденцій розвитку туризму в Швеції на сучасному етапі;

сформовано систему туристичних формальностей для відвідання Швеції;

здійснено аналіз соціально-економічного розвиткуШвеції;

розглянуто та оцінено туристичну інфраструктуру континенту.

Об’ктом курсової роботи є країна Швеція.

Предметом даної курсової роботи є розвиток міжнародного туристичного бізнесу в Швеції.

Методи дослідження. В роботі застосовано метод системного підходу, критичного аналізу літератури, аналітично-описовий, статистичний, монографічний, розрахунково-аналітичний, прогнозування, нормативний.

Телретичною та методологічною основою курсової роботи є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених із географії, соціально-економічної географії, макро- та мікроекономіки, статистики, статистична звітність.

Структура, зміст та обсяг курсової роботи.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Загальний обсяг роботи 58 сторінок друкованого тексту та включаючи 3 додатки. Список використаних джерел містить 25 найменувань.

Розділ 1 Науково-метедичні основи розвитку туризму.

1.1 Міжнародний туризм та його значення.

З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, яка опирається на розвиток туристичної індустрії та сучасні транспортні засоби, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного туризму.

Міжнародний туризм - це туризм в іншу країну, тобто іноземний туризм. Він поділяється на виїзний і в'їзний. Виїзний туризм - це подорож осіб, що постійно проживають в Україні, в іншу країну. В'їзний туризм - це подорож в межах України осіб, що не проживають постійно в Україні.
За економічними ознаками; а саме, в залежності від впливу туризму на бюджет країни і її регіонів, туризм можна поділити на такі форми як активний і пасивний. Приїзд іноземних туристів в країну, в який-небудь регіон країни являється активним туризмом. Він служить фактором ввозу грошей (валюти) в дану країну чи регіон.Виїзд громадян даної країни чи регіону в інші держави являється пасивним туризмом. Він пов'язаний з вивозом грошей (валюти) з даної країни чи регіону.[8, c. 148]

Вказані форми туризму знаходять відображення в поділі туристичних зовнішньоторгових операцій на імпортні й експортні.

Туристичний імпорт - це ввіз в країну вражень, які супроводжуються одночасним вивозом туристом грошей з даної країни Це пасивний туризм.
Туристичний експорт - це вивіз із країни туристичних вражень, які супроводжуються одночасним ввозом туристом грошей в дану країну.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23