Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….......................

1 Інфляція в системі господарського механізму……………………………......................

1.1 З історії виникнення інфляції……………………………………………......................

1.2 Суть, причини, види та механізм дії інфляції……………………………...................

1.3 Соціально-економічні наслідки інфляції…………………………………...................

2 Державна система антиінфляційних заходів……………………………........................

2.1 Адаптаційна політика………………………………………………………...................

2.2 Компромісна політика………………………………………………………..................

2.3 Кейнсіанська та монетаристська антиінфляційні політики…………….....................

3 Особливості інфляції та антиінфляційних заходів на Україні на сучасному етапі………………………………………………….............................................................

Висновок………………………………………………………………………….................

Список використаної літератури………………………………………………...................

Вступ

Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції, чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний потенціал одержує свій реальний вислів.

Очевидно, що в умовах ринкових відносин можливості штучного стримування інфляції різко скорочуються. Разом з тим непослідовність в прийнятті рішень по переходу до ринку, непродуманість деяких кроків усугубляють існуючі труднощі, підсилюють інфляційні процеси. У сучасних умовах чинні закони попиту зазнають впливу сильної інфляції.

Інфляція – це знецінення грошей, падіння купівельної спроможності грошової одиниці країни.

Iсторично склалося так, що одна з нових, i у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягає в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати їй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтової економiки. Одне з перших мiсць посiдає аналiз iнфляцiї та факторiв, що її обумовлюють.

У процесi розвитку сучасної змiшаної економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього - вибiр адекватної макроекономiчної полiтики, що дозволяє запобiгти зростанню iнфляцiї та безробiття, мають особливе значення.

Жодна з вiдомих на сьогоднішній день ринкових економiчних систем не функцiонує стихiйно. Всi вони являються об’єктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацiї, що склалася у економiчнiй системi.

Манiпулювання податками й розмiрами видаткiв бюджету, контроль за цiнами є одними з головних iнструментiв, за допомогою яких уряд може сприяти подоланню безробiття та iнфляцiї.

Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Втілення в життя такої політики вимагає від уряду розроблення антиінфляційної програми, яка визначає мету, задачі і шляхи її реалізації, що залежить від стадії інфляційного процесу, його інтенсивності та інших факторів.

Основна мета курсової – розкрити суть інфляції, механізм її формування, основні причини виникнення і поглиблення, економічні, соціальні і політичні наслідки та основні шляхи її подолання.

Об’єктом дослідження є інфляція, причини її виникненнята антиінфляційні заходи.

В даній курсовій роботі детально розглядаються суть, причини, види та механізм її дії інфляції, а також державна система антиінфляційних заходів. Значна увага в роботі також приділена з'ясування особливостей прояву інфляції в умовах сучасної України та антиінфляційній політиці, спрямованій на оздоровлення економіки і підвищення життєвого рівня народу.

Ця курсова робота дозволяє краще зрозуміти сутність, основні причини виникнення інфляції, механізм дії інфляції та актуальні проблеми створення системи антиінфляційних заходів, а також подає інформацію щодо інфляції та антиінфляційних заходів на Україні на сучасному етапі.

1 Інфляція в системі господарського механізму

1.1 З історії виникнення інфляції

Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана.

Термін інфляція (від лат. Inflatio - надування) вперше почав вживатися в Північній Америці в період громадянської війни. В 1861 - 1865 рр. даний термін означав процес збільшення паперово - грошового обігу. Інфляція була характерна для грошового обігу: Росії з 1769 р. по 1895 р. (за винятком періоду 1843-1853 рр.);США – у період війни за незалежність 1775-1783 рр. та громадянської війни 1861-1865 рр.; Англії – під час війни з Наполеоном на


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15