Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Інструменти банківського менеджменту

курсова робота з банківської справи

ЗМІСТ

Вступ

Банк – це комерційна установа, котра залучає грошові кошти юридичних та фізичних осіб і від свого імені розміщує їх на умовах повернення, платності, забезпеченості й терміновості, а також здійснює розрахункові, комісійно-посередницькі та інші операції.

В Україні створення та функціонування комерційних банків ґрунтується на Законі України «Про банки та банківську діяльність», низці інших законів, положень та інструкцій Національного банку України.

Менеджмент як ринкова модель управління економікою зорієнтований на максимізацію ринкової вартості (чи максимізацію прибутку) шляхом найкращого задоволення інтересів споживачів. Іншими словами, центральною фігурою сучасного менеджменту і маркетингу є споживач, його інтереси та платоспроможний попит.

Банківський менеджмент складається з двох частин: управління фінансово-економічною діяльністю банку (фінансовий менеджмент) і управління персоналом. Цим питанням присвячена низка наукових праць та навчальних посібників, зокрема.

Фінансовий менеджмент – це наука про управління фінансами компанії, зокрема банку, що спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Фінансовий менеджмент дає необхідний набір методів для досягнення тих цілей, котрі даний комерційний банк ставить перед собою. Він стосується таких питань, як управління формуванням банківського капіталу та його розміщенням відповідно до цілей та завдань конкретного банку, в межах досягнення стратегічної мети, забезпечення захисту інтересів клієнта при отриманні максимального прибутку з допустимим (чи мінімальним) ступенем ризику. Цієї ж мети прагнуть досягти, здійснюючи раціональне управління персоналом.

Отже, актуальність дослідження даної проблеми, а саме ролі менеджменту в управлінні банком, є особливо актуальної в наш час, коли Україна стоїть на шляху подальшого розвитку ринкових відносин.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи банківський менеджмент як галузь управління баком.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості та інструменти банківського менеджменту.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному розгляді ролі особливостей та інструменти банківського менеджменту у ринковій трансформації економіки України.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

 • проаналізувати менеджмент в банківській сфері – його сутність і особливості;
 • дослідити напрями банківського менеджменту;
 • дослідити організаційну побудову банку;
 • охарактеризувати основні інструменти банківського менеджменту

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження.

Розділ 1. Менеджмент в банківській сфері – сутність і особливості

1.1. Сутність банківського менеджменту

Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги.

Банки і банківська система – це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом [1, ].

Одним з найважливіших напрямів досліджень у фінансовій сфері є банківський менеджмент, що визначає ефективність діяльності банку загалом. Оскільки проблеми управління банківськими ресурсами багатогранні, необхідно розглянути особливості концептуальних підходів і методологічних аспектів стратегічного менеджменту.

Менеджмент – система управління, що містить сукупність принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосовуваних з метою підвищення ефективності виробництва й збільшення прибутку.

Фундаментальний Оксфордський словник англійської мови визначає менеджмент як спосіб, манеру спілкування з людьми, владу та мистецтво стосунків, особливого роду вміння та адміністративні навички, орган управління, адміністративну одиницю. Американські підручники для студентів дають таке визначення: "Менеджмент – це процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення організаційних цілей" [17].

Менеджмент як науку характеризують такі принципи, загальні для усіх видів діяльності:

 • спрямованість дій суб'єкта управління на досягнення конкретних цілей;
 • єдність цілей, результатів і засобів їх досягнення;
 • комплексність процесу управління, що передбачає планування, аналіз, регулювання й контроль;
 • єдність перспективного й поточного планування, що забезпечує його безперервність;
 • контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як найважливіший чинник їх реалізації;
 • матеріальне й моральне стимулювання творчої активності, успіхів і досягнень усього колективу і кожного його члена;
 • індивідуальний підхід до кожного члена колективу, що дає змогу максимально використовувати його потенціал;
 • зацікавленість кожного працівника в підвищенні своєї кваліфікації, постійному навчанні й оволодінні новими знаннями й сферами діяльності;
 • орієнтація на здоровий психологічний клімат у колективі;
 • гнучкість організаційної структури управління, що дає змогу вирішувати функціональні й управлінські завдання [3, 68].

Банківський менеджмент має свою специфіку, що визначається такими рисами:

1) особливість цілей;

2)


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13