Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент|

Додаток № 4

(підприємство, організація) | до Порядку проведення повної інвентаризації

товарних залишків за станом на 1 жовтня

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 1997 року на підприємствах, що здійснюють

торговельно-посередницьку,оптово-збутову та

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | роздрібну торговельну діяльність

Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих

на відповідальне зберігання

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товари здано в бухгалтерію та всі товари, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток.

Матеріально-відповідальна(і) особа(и):

_______________________ _______________________ _____________________________________________

(посада) (підпис) (ім”я, по батькові, прізвище)

_______________________ _______________________ _____________________________________________

(посада) (підпис) (ім”я, по батькові, прізвище)

На підставі наказу (розпорядження) від “____” __________ 199__р. № __________ проведено зняття фактичних залишків товарів, які числяться на позабалансовому (балансовому) рахунку № ________ за станом на “____” _____________ 199__ р.

Інвентаризація: почата на “____”_______________ 199__р.

закінчена “____”_______________ 199__р.

Інвентаризацією встановлено таке:

№ |

Найменування | Рахунок по | Номенк- | Одиниця |

Кіль- |

Замовник (постачальник товару) | Виконавець (отримувач товару) | Дата прийняття

 

п/п | постачальника | бухгал-терському обліку | латурний номер | виміру | кість | ціна прид-бання з | в т.ч. ПДВ | вар-тість товарів | в т.ч. сума ПДВ | ціна продажу після проведення інвентаризації | вартість після проведення інвентаризації

| ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | сума ПДВ | без ПДВ | сума ПДВ

 

Всього

Всього за описом після проведення інвентаризації:

вартість товарів, грн. _____________________________________________________________

(літерами)

сума ПДВ, грн._______________________________

(літерами)

Голова комісії: ________________________________________ _____________________ ____________________________________________________

(посада) (підпис) (ім’я, по батькові, прізвище)

Члени комісії : ________________________________________ _____________________ __________________________________________________

(посада) (підпис) (ім’я, по батькові, прізвище)

Всі товари пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № ____ по № ____ комісією перевірено в натурі в моїй (нашій) присутності та внесено в опис, у зв”язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товари, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально-відповідальна(ні) особа(и):

“____” ________________ 199__ р.

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив

____________________________ _____________________

посада підпис

“____” ________________ 199__ р.