Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВступ

Говорячи про роль НБУ на ринку цінних паперів я буду висвітлювати операції на відкритому ринку. Цей інструмент використовується для регу-лювання ліквідності банківської системи та впливу на рівень ринкових відсоткових ставок. Операції на відкритому ринку проводяться з короткостроковими і довгостроковими зобов'я-заннями казначейства та державних корпорацій, облігаціями торгово-промислових фірм, банків, комерційними векселями, які враховує централь-ний банк.

У Законі "Про Національний банк України" (ст. 29) визначено, що "...операціями відкрито-го ринку Національного банку є купівля-про-даж казначейських зобов'язань, власних зобов'язань Національного банку (депозитних сертифі-катів), а також визначених Правлінням Націо-нального банку комерційних векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань".

Операції центрального банку на відкритому ринку передбачають безпосередній вихід суб'єк-та регулювання на грошовий ринок. Такі опе-рації можуть проводитися в таких обсягах, які спричинять необхідну реакцію ринку. Як інстру-мент регулювання операції на відкритому рин-ку е передбачуваними, що й визначає зростання потенціалу використання їх як коригуючого чинника впливу на грошовий обіг, але при цьо-му значно звужуються можливості довгостро-кового антиінфляційного управління.

Сфера використання операцій відкритого ринку обмежена грошовим ринком. Економіч-ною основою операцій центрального банку на відкритому ринку е монопольне становище його як джерела кредитних ресурсів для банківської системи в цілому.

За наявного рівня попиту на ресурси цент-рального банку саме його політика щодо умов надання кредиту й операцій на відкритому рин-ку визначає реальний обсяг пропозиції банків-ських ресурсів.

Операції на відкритому ринку збільшують (при купівлі Цінних паперів) або зменшують (при продажу цінних паперів) обсяг ресурсів банків і банківської системи в цілому, що відби-вається на вартості кредиту, обсязі попиту, а в кінцевому підсумку — і на обсязі грошової маси. Тому можна вважати, що антиінфляційний ефект операцій на відкритому ринку прояв-ляється при продажу центральним банком цінних паперів.

У більшості розвинутих країн, де зберігаєть-ся орієнтація грошової політики на регулюван-ня вартості кредиту, основним об'єктом опе-рацій на відкритому ринку е ставки за кредита-ми. Це пов'язано з тим, що ставки за довгостро-ковими інструментами грошово-кредитного рин-ку більшою мірою прив'язані до інвестиційних рішень, а тому їм надається перевага в підтримці їхньої невідчутності до кон'юнктурних коливань ринку.

Операції на відкритому ринку використо-вуються центральними банками всіх розвину-тих країн, але в різних масштабах. Є ціла низ-ка перепон для інтенсивного використання їх: відсутність фондового ринку державних цінних паперів, нерозвиненість вторинного ринку цінних паперів, відсутність у банків коштів для проведення операцій в необхідних розмірах тощо.

Можливість проведення операцій на відкри-тому ринку сприяє тому, що цей інструмент є дуже зручним для нейтралізації певних обсягів надлишкової ліквідності.

НБУ на ринку цінних паперів

Широкого застосування операції на відкри-тому ринку набули в США, Німеччині, Англії. В Україні ринок державних цінних паперів функ-ціонує з 10 березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які ви-пускаються в дисконтній формі номінальною вартістю 100 гривень на визначений емітентом термін у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.

Із 1995р. емітентом державних облігацій визначено Міністерство фінансів України, на яке за дорученням уряду покладено обов'язки щодо здійснення випуску облігацій та гаранта вчас-ності сплати доходу і погашення облігацій. На Міністерство фінансів України також було по-кладено обов'язки встановлення цінових умов придбання державних боргових зобов'язань.

Національний банк України виконував обо-в'язки генерального агента Міністерства фінан-сів України з обслуговування, розміщення дер-жавних облігацій та проведення платежів за ними, а також депозитарію за державними об-лігаціями, випущеними у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів, та дилера на вторинному ринку.

Учасниками ринку державних облігацій, крім Міністерства фінансів України та Націо-нального банку України, можуть бути ко-мерційні банки, юридичні та фізичні особи, що є клієнтами комерційних банків, нерезиденти й організаційно оформлені торговельні системи.

У березні 2000 р. у зв'язку з необхідністю приведення нормативних актів Національного банку України з питань функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики відпо-відність до Закону України "Про Національний банк України" постановою Правління Національ-ного банку № 116 від 22.03.2000 р. затверджено нове Положення про порядок здійснення уста-новами банківської системи


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8