Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВступ

Вступ

Хоча Ірландія стала незалежною державою, проте, багато проблем залишилося не вирішеними, зокрема, це стосується релігійного протистояння католицького та протистанського населення. Напружена ситуація складалася навколо провінції Ольстер, адже ольстерська проблема зародилася ще в XVII-XVIII століттях і була наслідком колоніально-імперіалістичної політики Великобританії щодо розколу Ірландії.

Історія цієї країни повчальна в багатьох відношеннях. Вона свідчить про трагічну долю народу, який став ще в ХІІ ст. жертвою іноземного завоювання і в повній мірі випробувавшого тягар багатовікової експлуатація і національного пригнічення. Удари нанесені ірландському народу багатовіковим коленіальним становищем, не загоїлись і до цих пір.

Актуальність теми полягає в тому, що нам дається можливість розглянути політику англійської влади і їх ольстерських прихильників по відриву Ольстера від Ірландії, яка проводилася протягом останніх двох століття, і яка мала нерозривний зв’язок з історією всього національно-визвольного руху в Ірландії. Адже дана тема дипломної роботи не є повністю розкрита в сучасній історіографії, багато питань діяльності політичних організацій, зокрема, феніїв та партій гомрулерів не є об’єктивно висвітлена в англійській та радянській історіографії.

Друга характерна риса ірландської історії, яка робить її досить актуальною з точки зору засвоєння уроків минулого і розуміння багатьох сучасних процесів, - це уперта, безперервна, яка набирала з кожним століттям нову силу, боротьба народних мас проти національного гніту, яка постійно перепліталася з соціальним протестом проти експлуатації. Актуальним є питання проведення третьої виборчої реформи в Англії, яка значно розширила число виборців не лише в метрополії, але й в самій Ірландії і саме тому вона неоднозначно висвітлювалася в історіографії.

Об’єктом даної дипломної роботи виступає Англія та її колонія Ірландія у другій половині ХІХ століття.

Предметом даної роботи є політика англійського уряду, щодо врегулювання ірландського питання, яке в другій половині ХІХ століття набуло гострого протиріччя та реформи проведені ліберальним урядом в галузі виборчого законодавства, які відіграли важливу роль в подальшій демократизації суспільства.

Мета дослідження – визначити основні причини та форми національно-визвольної боротьби ірландського народу за свої політичні права та незалежність, а також наслідки, які мала проведена третя виборча реформа на подальший політичний устрій Великобританії.

Виходячи з мети дипломної роботи перед автором постало ряд завдань, а саме:

розкрити політичне становище Ірландії у складі Британської імперії в другій половині ХІХ століття;

визначити історичні передумови та особливості діяльності ірландської політичної організації феніїв;

прослідкувати за процесом встановлення нових форм та методів боротьби ірландського народу за незалежність;

висвітлити основні етапи парламентської боротьби ірландських депутатів за гомруль (самоуправління);

розкрити основні причини, умови та значення проведення третьої виборчої реформи в Англії;

висвітлити на скільки розкрита тема дипломної роботи в історіографічні літературі.

Хронологічні рамки дипломної роботи охоплюють другу половину ХІХ століття – це період зростання національно-визвольної боротьби ірландського народу за свої політичні, економічні і соціальні права, а також період проведення важливих реформ в Англії, зокрема, парламентської.

Практичне значення: при умові подальшого доопрацювання, дана дипломна робота може бути використана для доповідей на конференції, підготовки рефератів, написані курсових робіт.

Методологічна база: при роботі над темою автор приходить до розв’язання дослідницьких, конкретно історичних завдань, керуючись принципами об’єктивності та історизму.

При написанні даної дипломної роботи було використано ряд джерел та опрацьовано спеціальну монографічну літературу.

До джерельної бази відноситься “Хрестоматия по новой истории” [1. 2], в якій зібрано ряд документів та актів, що містять повідомлення про важливі події політичного життя Великобританії другої половини ХІХ століття. Зокрема, містяться документи про заснування ірландської Земельної Ліги, а також про боротьбу між консерваторами і лібералами навколо проекту третьої парламентської реформи.

До загальних праць відноситься “История Ирландии” [2. 23], де автори характеризують специфіку і своєрідність соціально-економічного і політичного розвитку Ірландії. В книзі дана аргументована характеристика особливості формування ірландської нації, в яку органічно вились як автохтонні кельтські елементи, так і прибулі, кількісно менші – англо-шотландські. Значний інтерес в “Истории Ирландии” представляє аналіз соціально-економічних і політичних проблем з кінця 50-х років ХІХ століття, коли відбулися певні зрушення в розвитку як ірландського півдня так і півночі.

Щодо


Сторінки: 1 2 3 4 5 6