Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементрідко перестає виконувати функцію виховання дітей, всупереч своєму призначенню не дає підліткам відчуття захищеності і упевненості в завтрашньому дні. Так, результати вивчення кримінальних справ показали, що в кожному четвертому випадку неповнолітній злочинець виховувався в неблагополучній сім'ї.

2. Організація позитивно спрямованого дозвілля підлітків, активне залучення їх до занять спортом, мистецтвом, літературою. На жаль, вказаний напрям профілактики злочинності неповнолітніх останніми роками найменш розвинений. Традиційно значну роль в дозвіллі підлітків відігравали спорт, читання книг, перегляд фільмів і спілкування з однолітками. Проте "комерціалізація молодіжного дозвілля і спорту, що стали доступними лише для матеріально забезпеченої меншості населення, викинула підлітків на вулицю. Там їх охоче виховують дорослі злочинці в потрібному для них напрямку. Антисоціальна напруженість такого роду виховання очевидна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. - М.: Щит-М, 1999.

Аминов Д.И., Гладких В.И., Голодняк А.Ю. Особенности криминогенной детерминации преступлений, совершаемых подростками из маргинальной среды // Российский следователь. - 2003. -№3.-С.15-19.

Анапреенко Я.Г. Психолого-педагогические проблемы адаптации подростков-мигрантов. / Социально-психологическая реабилитация населения, пострадавшего от экологических и техногенных катастроф. Минск: «Технопринт», 2000.

Андріїв І. Причини злочинності неповнолітніх у світлі зарубіжних кримінологічних теорій // Вісник Львівського ун-ту. - Серія юридична. Вип.37. - 2002. - С.467-475.

Антонов А.И., Лебедь О.Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? // Социс. - 2003. - №4. -С.91-98.

Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. - М.: Наука, 1991.

Бакаев А.А., Лелеков В.А., Остапенко Н.И. О мерах по совершенствованию правового обеспечения профилактики правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. - 2003. - №5.

Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // Право України. — 1999. — № 7. — С. 93—97.

Волосевич В.М., Крижанівський А.Ф. Маргінальна правосвідомість і злочинність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1997. - №1.-С.40-42.

Гилинский Я. Криминология. - СПб: Питер, 2002.

Головкин Б.М. Крадіжка як найтиповіший злочин неповнолітніх // Часопис Київського університету права. - 2004. - 31.-С.82-88.

Голубовська С. Втрата грошей особиста біда. Втрата покоління  трагедія суспільсва / Іменем закону. 2000. № 12. С. .

Долгова А.И. Социально-психологические аспекты предупреждения преступности несовершеннолетних. - М.: Юрид. лит-ра, 1986.

Долгова А.И. Криминология. - М: НОРМА, 2003.

Дремин В.Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. - Одеса: Одеський інститут внутрішніх справ, 1999.-С.53-58.

Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации // Социс. -2003.-№4. -С.95-98.

Дрьомін В.М. Кримінальна ідеологія як фактор відтворення злочинності // Актуальні проблеми держави і права. - Вип.11. - Одеса: Юридична література, 2002. - С.499-505.

Дрьомін В.М. Культорологічний механізм формування кримінального середовища неповнолітніх // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Матеріали конференції. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2001. - С.3-9.

Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями / Под ред. И.С.Ноя. - Саратов: Саратовский ун-т, 1980.

Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания.-М: Юрид. лит-ра, 1990.

Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 року N 20/95-ВР (Відомості Верховної Ради України. 1995. № 6. С. 102.)

Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. - К: Юринком Интер, 1999.

Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. - X.: Рубикон, 2000.

Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодёжи. К., 1971. С. 83.

Иншаков СМ. Криминология: вопросы и ответы. -М.: Юриспруденция, 2000.

Коваленко І. Актуальні кримінологічні аспекти деліктної поведінки неповнолітніх // Юридична України. - 2004. - №6. - С.57-59.

Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. - К., 1990.

Конвенція “Про права дитини”, ратифікована Постановою ВР N 789-XII (789-12) від 27.02.91 р.

КрайгГрэйс. Психология развития. — 7-ое международ, изд. — СПб. — М.-Х. -Минск, 2000. — С. 170—171.

Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / отв. ред. И.И.Карпец. - М.: Юрид. лит-ра, 1991.

Криминология - XX век / под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.

Криминология. Учебник для ВУЗов /Под ред. А.И. Долговой. М., 2000. С.685.

Криминология. Учебное пособие для ВУЗов /Под ред. Н.Ф.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13