Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпри Верховному Суді України та її персональний склад; к) внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду України пи-тання відповідно до його Регламенту; л) здійснення інших повноважень, передбачених законом1.

Організаційно-правовою формою роботи Президії є її засідання. Вони проводяться не менше одного разу на два місяці. Засідання Пре-зидії є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу. При вирішенні питань своєї компетенції Президія приймає постанови. Вони приймаються відкритим чи таємним голо-суванням більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні, і підписуються Головою Верховного Суду України або його заступни-ком, який головував на засіданні. У засіданнях Президії, на яких роз-глядаються питання діяльності спеціалізованих судів, беруть участь голови вищих спеціалізованих судів. Для підготовки проектів поста-нов Пленуму Верховного Суду України, вивчення окремих питань, пов'язаних із удосконаленням здійснення правосуддя, Президія може створювати робочі групи з числа суддів і фахівців у відповідних галу-зях права.

Для вирішення питань, визначених Конституцією та законами Украї-ни, у Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України (далі — Пленум). Він є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та законами. До його складу вхо-дять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їхні перші заступники, Голова Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.

Пленум має такі повноваження: а) відповідно до Конституції Украї-ни обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосуван-ня Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України в порядку, встановленому Законом; б) утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників; в) визначає кількісний склад суддів Президії та обирає їх у передбаченому законом порядку; г) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голо-ви Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України; д) заслуховує інформації Голови Верхов-ного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Касаційного суду України та апеляцій-них судів щодо організації роботи судових палат та діяльності відповід-них судів; е) дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань за-стосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів; є) приймає рішен-ня про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів; ж) відповідно до Консти-туції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діян-нях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради Украї-ни про неможливість виконання Президентом України своїх повнова-жень за станом здоров'я; з) затверджує Регламент Пленуму; й) здій-снює інші повноваження, передбачені законом.

Організаційно-правовою формою роботи Пленуму є його засідан-ня. Воно є повноважним за умови присутності на ньому не менше ніж 2/3 його складу. В роботі Пленуму беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України. Скликається засідання Пленуму і проводиться за необхідністю, але не менше ніж один раз на три місяці. Про час скликання засідань Плену-му та питання, що виносяться на його розгляд, учасники засідання по-відомляються не пізніше ніж за десять днів до засідання.

Веде засідання Пленуму Голова Верховного Суду України, а за його відсутності — Перший заступник або інший заступник Голови Верхов-ного Суду України відповідно до Регламенту. Порядок роботи Плену-му встановлюється Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму. Секретар Пленуму організовує роботу секретаріату, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та конт-ролює виконання постанов, прийнятих Пленумом.

За результатами розгляду питань на засіданні Пленуму приймаються постанови. Проекти постанов щодо надання роз'яснень з питань засто-сування законодавства при вирішенні судових справ мають бути наді-слані Генеральному прокуророві України та Міністрові юстиції Украї-ни не пізніше ніж за десять днів до засідання. Постанови Пленуму підпи-суються головуючим на засіданні та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі


Сторінки: 1 2 3 4 5 6