Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементправа. Предметне об’єднання - це об'єднання двох чи більше правових інститутів, що характеризують окремі збільшення різних інститутів за родовим критерієм у межах конкретного предмета правового регулювання.

Найбільш розвиненою формою об'єднання правових інститутів є під галузь права-об" єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації.

Звичайно правовий інститут це порівняно невелика спільність норм, специфіка і автономність якої не вийдуть за рамки однієї галузі права. У
той же час окремі так звані змішані інститути можуть містити норми,
характерні для різних галузей права. Наприклад, інститут, що встановлює
відповідальність за здійснення дисциплінарних проступків, відноситься до
сфери трудового права. У основі інституту лежать владні повноваження
адміністрації підприємства, її право накладати дисциплінарні стягнення на
винних працівників. Однак трудові спори з приводу накладення подібних
стягнень можуть розглядатися в судовому органі за правилами цивільно -
процесуального законодавства, тобто іншої галузі права. Наявність
змішаних інститутів пояснюється тим, що однорідність регульованих
галуззю права відносин г аж ніяк не стерильною. У ній завжди (в одних
випадках більше, в інших менше) присутня певна кількість інших
відносин, відмінних за формою, але тісно пов'язаних з іншими за своїм
призначенням. Так, в цивільному праві неминуче присутні норми
конституційного, адміністративного, фінансового і інших галузей
законодавства. У трудовому праві норми конституційного,
адміністративного, цивільного і цивільно-процесуального законодавства.

Таким чином інститути, знаходячись в тісному взаємозв'язку утворять нові компонент системи права - галузь права.

Галузь права є наступним структурним елементом системи права. Галузь права має такі ознаки:

сукупність юридичних норм (приписав) і правових інститутів;

регульована такою сукупністю певна сфера суспільних відносин;

критерієм відмежування однієї галузі від іншої є предмет і метод правового регулювання;

урахування принципів, завдань, мети правового регулювання.

Отже, галузь права-це сукупність правових норм(приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмету і методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання.

Галузі права можна класифікувати за різними підставами. Залежно від предмета і методу правового регулювання розрізняють право: державне, адміністративне, фінансове, земельне, цивільне та ін.

Галузь права - це головний підрозділ системи права, який виділяється специфічним режимом юридичного регулювання і охоплює цілі комплекси однорідних суспільних відносин. Галузь права не являє собою механічне об'єднання норм з кількох інститутів. Це цілісне утворення, що характеризується рядом властивостей, ознак, не властивих правовим інститутам. Зокрема, галузь права регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням якої-небудь широкої сфери предметної діяльності суспільства, держави, громадян і інших суб'єктів права. Наприклад, цивільне право регулює всі майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, сімейне право регулює відносини, пов'язані з шлюбом і відносини пов"язані з належністю людини до сім'ї. Трудове право регулює відносини, в які вступають робітники і службовці в процесі здійснення трудової діяльності в сфері виробництва. Здатність здійснювати правове регулювання широкої сфери суспільних відносин відрізняє галузь права від будь-якого правового інституту, регулятивні функції якого обмежуються якою-небудь порівняно вузькою сукупністю відносин. Крім того, на відміну від інституту галузь права містить вичерпний перелік юридичних засобів, методів правового впливу, відносин відповідної сфери, що встановлюються державою в процесі регулювання.

Галузь права містить повний набір юридичних засобів, покликаних забезпечити ефективну дію як галузі загалом, так і кожного її компонента на рівні правових інститутів і конкретних норм права. При цьому для кожної галузі характерний специфічний, тільки їй властивий набір юридичних засобів правового регулювання, що дозволяє не тільки об'єднувати норми права в єдине ціле, але і надавати їм впорядкований, системний характер і відрізняти одну галузь права від іншої.

За місцем, що його галузі права посідають у правовій системі, вони діляться на основні та комплексні.

Основні галузі права-такі, що утворюють головний масив права у правовій системі держави. Серед них розрізняють профілюючі (традиційні); процесуальні; спеціальні та ін.

Система права сучасного суспільства складається з наступних основних галузей: державне(конституційне), адміністративне, фінансове, земельне, цивільне, трудове, сімейне, цивільно-процесуальне, кримінальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове, міжнародне право.

Можна зробити висновок, що система права являє собою сукупність діючих норм


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8