Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементДипломна робота

Дипломна робота

на тему :

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….....2-5

Розділ I. Загальна характеристика законодавства України про землі сільськогосподарського призначення……………………………….…..6-14

Розділ II. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання

2.1 Поняття та особливості земель сільськогосподарського призначення………………………………………………………15-21

2.2 Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення в системі інших категорій земель…………………………………22-26

2.3 Поняття правового режиму земель сільськогосподарського призначення……………………………………………………….27-34

Розділ III. Право власності на землі сільськогосподарського призначення.

3.1 Право власності на землі сільськогосподарського призначення………………………………………………………35-41

3.2 Користування землями сільськогосподарського призначення. Обмежені речові права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення………………………………………………………42-53

3.3 Набуття і реалізація прав на землі сільськогосподарського призначення………………………………………………………54-60

3.4Гарантії прав на землі сільськогосподарського призначення………………………………………………………….61-65

Розділ IV. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання правового режиму земель сільськогосподарського призначення…..66-71

Висновки……………………………………………………………72-75

Список використаних джерел……………………………………76-83

Вступ

Актуальність роботи. Землі сільськогосподарського призначення – найбільш важлива і значна частина земель України. З економічної точки зору землі сільськогосподарського призначення відрізняються від інших земель тим, що вони самі є засобом виробництва, виробничим потенціалом.

Дослідженню проблеми правового режиму земель сільськогосподарського призначення, на відміну від правової регламентації використання і охорони інших природних ресурсів, в минулому була приділена значна увага. Їй був присвячений значний обсяг земельно-правової монографічної, дисертаційної та іншої наукової та навчальної літератури.

Необхідність подальшого дослідження зазначених питань зумовлена сучасним об’єктивними соціальними, економічними, демографічними, екологічними, державно-правовими явищем у суспільному житті, організаційно-правовими проблемами реформування відносин власності і утвердженням нового земельного ладу, який має забезпечувати для України прогресивний соціально-економічний розвиток, національну продовольчу і екологічну безпеку, законність і правопорядок у земельних відносинах на основі конституційних засад права власності на землю Українського народу.

Слід також відмітити, що в науковій літературі точаться дискусії щодо певних питань пов’язаних із землями сільськогосподарського призначення. Найбільш яскравим прикладом можна назвати дискусію щодо правильності застосування терміну «землі сільськогосподарського призначення». Деякі вчені, такі, наприклад, як Н.І. Титова висловлювали думку про правильність застосування терміну «сільськогосподарські землі».

Актуальним залишається питання про дослідження чинного земельного законодавства України, адже воно знаходиться ще в процесі становлення. Деякі нормативні акти потребують заміни більш прогресивними та ефективними у сучасний період. Також існує потреба в прийнятті зовсім нових нормативних актів земельного законодавства. Тому всебічне дослідження цього питання дасть можливість більш глибоко зрозуміти проблеми, що зараз присутні в земельному законодавстві.

Мета дослідження. Основною метою дипломної роботи є комплексне дослідження найбільш актуальних і найважливіших земельно-правових наукових проблем, пов’язаних із використанням землями сільськогосподарського призначення, а також формулювання рекомендацій щодо вдосконалення чинного земельного законодавства з урахуванням формування нових економічних, екологічних, соціальних та інших відносин.

Завдання дослідження зумовлені метою роботи й полягають в наступному:

- дослідження законодавства України, що регулює земельні відносини з приводу земель сільськогосподарського призначення;

- визначення поняття та особливостей земель сільськогосподарського призначення, основних напрямків та наукових підходів до розуміння даного поняття;

- обґрунтування пріоритетності земель сільськогосподарського призначення серед інших категорій земель, визначених в Земельному кодексі України;

- характеристика правового режиму земель сільськогосподарського призначення;

- визначення особливостей права власності на землі сільськогосподарського призначення, а також дослідження порядку набуття прав на дану категорію земель і гарантування цих прав;

- характеристика права користування землями сільськогосподарського призначення;

- обґрунтування напрямків вдосконалення законодавчого регулювання правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

Об’єктом дослідження є різноманітні різновиди земельних відносин, які виникають в процесі здійснення земельної реформи, приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також у сфері їх належності, екологічного збалансованого використання і охорони земель, правового забезпечення реалізації земельних інтересів, гарантій суб’єктивних земельних прав по відношенню до земель сільськогосподарського призначення. В роботі головна увага приділяється аналізу актуальних теоретичних правових проблем земельних відносин, що виникають при реалізації прав на землі сільськогосподарського призначення та вирішенню практично значущих земельно-правових питань.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти земельного законодавства, що визначають правовий режим земель сільськогосподарського призначення, а також наукові праці вчених-юристів України.

Методологічна основа дослідження. В основу методології дослідження теми дипломної роботи покладений діалектичний метод пізнання правових, соціально-економічних, політичних процесів та явищ. Це дало змогу розглядати процеси і явища в їх розвитку і взаємозв’язку, аналізувати ефективність правових приписів, що регулюють відносини у сфері, яка є предметом цього дослідження. Були


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30