Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………………2

Розділ I. Трудовий договір з молодим фахівцем……………………………………5

1.1 Порядок укладення контракту з молодим фахівцем………………………………8

1.2 Особливості укладення трудового договору з молодим фахівцем………………………………………………………………………………………………………………………….11

Розділ II.

Порядок працевлаштування молодих фахівців-випусників вищих навчальних закладах………………………………………………………………………………………………………………………….13

3.1 Права і обов'язки замовників та випускників………………………………………………………….15

3.2 Порядок працевлаштування випускників, які навчались за державним замовленням………………………………………………………………………………………………………………….19

3.3 Соціальні гарантії і компенсації………………………………………………………………………………..21

3.4 Надання молодим спеціалістам першого робочого місця……………………………………..24

Додатки……………………………………………………………………………………………………………………………31

Висновки………………………………………………………………………………………………………………………….33

Список використаної літератури…………………………………………………………………………………….35

Вступ

Актуальність теми курсової роботи. Демократичні зміни в житті українського суспільства та держави, які ми спостерігаємо в останній час, та орієнтація зовнішньої політики нашої держави на європейські цінності свідчить про початок розбудови України як правової, соціальної демократичної держави. Це створює об»активні передумови для розширення трудових прав найманих працівників і подальшого вдосконалення юридичних гарантій їх захисту та охорони. В той же час перехд до ринкової економіки приніс в Україну певні негативні соціальні явища, зокрема безробіття. Як відомо, від цього явища потерпають, в першу чергу, особи із зниженою конкурентно спроможністю на ринку праці. Серед таких категорій, насамперед слід виділити молодь. Так за даними державної служби зайнятості, на її обліку на 1 лютого перебувало 691,2 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, я ких поад третину становила молодь віком до 35 років. Такий великий відсоток молодіжного безробіття обумовлюється, передусім, тим, що молоді люд, як правило, не мають необхідного професійного тф життєвого досвіду і з огляду на це є небажаними працівниками для багатьох роботодавців. Іншою причиною є те, що багато професій, яким здійснюється навчання молодіу вищих навчальних закладах, є не затребуваним ринком праці. У зв»язку з тим близько половини випускників змінюють свою професію, навіть не попрацювавши за обраною спеціальністю.

Ступінь наукової розробки проблеми. Необхідність забезпечення відповідності якісних рис трудового потенціалу потребам соціально-економічного та інноваційного розвитку обумовлює вавжливість дослідження процесів їх формування, розвитку та реалізації. Проблеми аналізу компетентності сучасного фахівця та її складових розглядали ДЖ. Равен, В. Хутмахер, С. Гончаренко, Ш. Зимная, І. Зязюн, Т. Іванова, Н. Коломійський, К. Корсак, А. Маркова, Н. Ничкало, А. Хуторський, С.Шишов та інші. Методологічні засади економічної освіти проаналізовані у працях В.Боброва, В. Євтушевського, І. Каленюк, А. Колота, О. Грішнової, Л. Лісогор, С. мочерного, А. Павленка, О. Подалки, В. Попова.

Незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, присвячених формуванню професійної компетентності фахівців, багато питань в даній сфері залишаються невирішеними. Так, особливості проблеми, що розглядається, у новітніх умовах обумовлюють розбіжності у поглядах вчених та практиків щодо визначення поняття «компетенція», класифікації її видів, окресленні меж та формуванні моделей компетенцій працівника. Вимагає подальшого дослідження також проблема впливу компетентності кадрів на основні показники результативності та ефективності економічної діяльності.

Предметом роботи є юридичні гарантії реалізації права на працю молодим фахівцям.

Об’єктом роботи є суспільні відносини з гарантування трудових прав лидини і громадянина.

Методологічна основа роботи полягає в формулюванні нових підходів і внесенні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю молодим фахівцям.

Реалізація постановленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- Визначити місце юридичних гарантій в правовому статусі особи;

- З’ясувати поняття «гарантії», «юридичні гарантії», «молодь», «молода особа», «молодий громадянин», «підліток», «молодий спеціаліст», «молодий фахівець»;

- Виокремити юридичні гарантії трудових прав людини і громадянина;

- Обґрунтувати специфічність молодих фахівців серед інших категорій населення;

- Визначити міжнародний досвід правового регулювання праці молодих фахівців;

- Визначити юридичні гарантії при укладенні трудового договору з молодим фахівцем;

- Виявити проблеми із гарантуванням трудових прав молодих фахівців у трудових правовідносинах;

- З»ясувати достатність існуючих юридичних гарантій при зміні та припиненні трудових правовідносин з молодим фахівцем;

Структура курсової роботи визначається змістом досліджуваної проблематики і спрямована на досягнення мети постановленої нами.

Курсова робота складається з: вступу, 3-ох розділів, додатків, висновків, списку використаних джерел.

РОЗДІЛ I

Трудовий договір з молодим фахівцем

Трудовий договір з молодими фахівцями. Випускники вищих на-вчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом трьох років (випускники професійного навчально-виховного закладу — двох років) з моменту укладення


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11