Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементДив.: Брус М.П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI-XVII століть: словотвір і семантика. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2001. – с. 27-28..

Зауважимо, серед фемінітивів виділяються моносемантичні і полісемантичні номінації. Основну частину фемінітивів становлять однозначні слова, які мотивуються різними за семантичною структурою основами – моносемантичними та полісемантичними. Більшість однозначних фемінітивів зумовлюється моносемантичними словами, реалізуючи модифікаційне або мутаційне словотвірне значення, напр.: учитель - учителка, небожчикъ - небожчица, малжонокъ - малжонка, селянинъ - селянка, земянинъ - зе(м)янка, теща - тещейка, князь - княжна “дочка князя”, король - королевна “дочка короля”, цhсарь - цhсаровна “дочка цісаря”, писарь - писарвая “дружина писаря”, маршалокь - маршалковая “дружина маршалка”, староста - старостянка “дочка старости”, попь - попадица “дружина попа”. Кілька однозначних жіночих імен мотивується багатозначними словами, напр.: дівка “молода дівчина”, “служниця”, “дочка” - дівойка “молода дівчина” Див.: Брус М.П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI-XVII століть: словотвір і семантика. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2001. – с. 25-26..

Частина жіночих дериватів належить до полісемантичних слів. Вони відзначаються різною семантичною співвіднесеністю з мотивувальними словами. Деякі з них утворюються від однозначних слів, реалізуючи їхні значення і набуваючи додаткових значень у процесі деривації, при цьому характеризуються неоднаковими словотвірними значеннями. Напр., слово товаришка, мотивоване іменником товаришъ “товариш”, у значенні “товаришка” має модифікаційне значення, а в значеннях “дружина”, “співправителька” – мутаційне значення Див.: Брус М.П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI-XVII століть: словотвір і семантика. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2001. – с. 25-26..

Складніші семантичні відношення наявні між багатозначними жіночими дериватами і полісемантичними твірними словами. Одні з таких багатозначних фемінітивів розвивають усі або кілька значень вивідного слова, виступаючи модифікаційними утвореннями. Напр., слово арендарка “орендарка”, “шинкарка, корчмарка”, мотивуючись іменником арендар з відповідними значеннями “орендар”, “шинкар, корчмар” є модифікаційним дериватом; слову бабка “мати батька або матері”, “стара віком жінка”, “повитуха”, зумовленому фемінітивом баба “мати батька або матері”, “стара віком жінка”, “взагалі жінка”, “повитуха”, “ворожка”, притаманне також модифікаційне значення. Інші полісемантичні фемінітиви, реалізуючи всі або окремі значення твірних слів, набувають ще додаткових значень, що спричинює формування у них неоднорідної словотвірної семантики. Напр.: слово жонка зі значеннями “особа жіночої статі”, “дружина” при мотивації іменником жона “особа жіночої статі”, “дружина” є модифікаційним дериватом, а зі значенням “служниця” – мутаційним Див.: Брус М.П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI-XVII століть: словотвір і семантика. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2001. – с.26..

Отже, деякі багатозначні фемінітиви за одними лексико-семантичними варіантами є мутаційними дериватами, оскільки виражають відмінні від мотивувальних слів значення, а за іншими лексико-семантичними варіантами – модифікаційними утвореннями, бо характеризують жінок за тими ознаками, які виражені співвідносними номінаціями, напр.: крамар - крамарка “дружина крамаря”, “крамарка”, князь - княгиня “дружина князя”, “титул княгиня”. Такі багатозначні фемінітиви виділяються в окремий розряд дериватів за семантикою – мутаційно-модифікаційних. Таким чином, між мутаційними і модифікаційними фемінітивами встановлюється проміжна група слів з мутаційно-модифікаційним словотвірним значенням.

Полісемантичні фемінітиви за вторинними значеннями можуть виступати мутаційними утвореннями, якщо такі фемінітиви аналізувати як лексико-семантичні деривати, що не виключається. У такому разі значення похідних фемінітивів мотивуватимуться їх первинним значенням, напр.: дівка “молода дівчина” – дh вка “дочка”, “служниця”.

Встановленням різновидів словотвірних значень жіночих дериватів, специфічних особливостей кожного різновиду не вичерпується проблематика закономірностей формування словотвірної семантики особових фемінітивів.

Важливим аспектом аналізу деривації жіночих назв є виявлення і формулювання словотвірних значень. Виведення словотвірних значень особових фемінітивів ґрунтується на трансформації смислового обсягу похідних слів у певні синтаксичні конструкції, які відбивають ономасіологічну структуру найменувань. Однотипність таких перетворень свідчить про наявність спільних словотвірних значень. Встановлення синтаксичних конструкцій базується на перифразуванні змісту жіночих дериватів. Перефразуванням вважається заміна похідного слова на словосполучення, яка містить твірне слово та інше слово чи сукупність слів, що мають


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22