Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Поняття валютної системи, її структура, призначення і види

Валютна система – це державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин між державами.

Функціональні структури валютних відносин втілюються в історично-конкретних валютних системах. Останні розглядаються як форма правової та інституційної організації валютних відносин. Розрізняються національні та світові валютні системи. Остання розвивається на ре-гіональному та глобальному (світовому) рівнях. Своєю чер-гою регіональні системи не є автономними. Вони активно взаємодіють між собою, утворюючи єдину цілісну струк-туру міжнародних валютних відносин.

Національна валютна система — органічна частина си-стеми грошових відносин окремих держав, її функціону-вання регулюється з урахуванням норм міжнародного пра-ва національним законодавством кожної країни. На під-валинах такого законодавства визначається міжнародний статус національної валюти — грошової одиниці даної кра-їни, встановлюється механізм взаємодії національних і сві-тових грошей, спосіб їх конвертованості, котирування й ре-гулювання валютних курсів, формування й використання міжнародної ліквідності, золотовалютного запасу, кредит-них ресурсів, форми та організації міжнародних розра-хунків тощо. До складу національних валютних систем входять відповідні інфраструктурні ланки — банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватно-комер-ційні інституції.

В процесі поглиблення міжнародного поділу праці та економічних зв'язків відбувається взаємна інтеграція си-стем національних грошових і валютних відносин. Функ-ціональні відмінності між ними поступово зникають.

Світова валютна система є функціональною формою організації валютних відносин на рівні міждержавних зв'язків, її розвиток регулюється відповідними міждержав-ними валютними угодами, втілення яких забезпечується створенням на колективних засадах міждержавних ва-лютно-фінансових та банківських установ й організацій. Складовими ланками світової валютної системи є: міжна-родні засоби обігу і платежу, міжнародні ліквідні ресурси (інвалюта, золото та інші платіжні засоби), механізм ре-гулювання валютних паритетів і курсів; міжнародні валютні ринки І ринки золота; система міжнародного кре-дитування й міждержавних розрахунків; відповідні інфра-структури! ланки і т.ін.

Регіональна міжнародна валютна система являє собою договірно-правову форму організації валютних відносин між групою країн. Найважливіші елементи такої системи — регіональна міжнародна розрахункова одиниця, спеціаль-ний режим регулювання валютних курсів, спільні валютні фонди та регіональні кредитно-розрахункові установи.

У своєму еволюційному розвитку світова валютна си-стема пройшла три основні етапи — золотого, золотова-лютного (доларового) та паперово-валютного (девізного) стандарту (рис. 13.5.1; рис. 13.5.2).

Національна валютна система – це складова грошових відносин окремої країни, функціонування якої регулюється національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.

Регіональна валютна система – договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн.

Елементи:

- регіональна міжнародна розрахункова одиниця;

- спеціальний режим регулювання валютних курсів;

- регіональні валютні фонди;

- регіональні валютно-розрахункові установи.

Порівняльна характеристика основних елементів національної і світової валютних систем

Національна валютна система | Світова валютна система

Національна валюта | Резервні валюти, міжнародні лічильні грошові одиниці

Ступінь конвертованості національної валюти | Умови взаємної конвертованості валют

Паритет національної валюти | Уніфікований режим валютних паритетів

Режим курсу національної валюти | Регламентація режимів валютних курсів

Міжнародна валютна ліквідність країни | Міжнародне регулювання міжнародної валютної ліквідності

Наявність або відсутність валютних обмежень | Міжнародне регулювання валютних обмежень

Міжнародні кредитні обігові кошти, регламентація правил їх використання | Уніфікація правил використання кредитних обігових коштів

Регламентація міжнародних розрахунків країни | Уніфікація основних форм міжнародних розрахунків

Режим національного валютного ринку і ринку золота | Режим світових валютних ринків і ринків золота

Національні органи, що обслуговують і регламентують валютні відносини в країні | Міжнародні організації, що здійснюють міждержавне валютне регулювання

Рис. 13.5.1. Порівняльна характеристика основних елементів національної і світової валютних систем

Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи

І-1867 р. Паризька конференція – єдиним мірилом світових грошей визнано золото | ІІ- 1922 р. Генуезька конференція – національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні платіжні засоби | ІІІ-1944 р. Бреттон-Вудська конференція – впроваджено золото-девізний та доларовий стандарти | ІV-1976-1978 рр. Ямайська конференція – юридично завершено демонетизацію золота і замість золото-девізного офіційно впроваджено стандарт СПЗ (SDR)

Золотий стандарт

Золотомонетний стандарт | Золото-злитковий стандарт | Золотовалютний стандарт (валютний) | Паперово-валютний стандарт

ознаки | ознаки | ознаки | ознаки

-функціонування золота в якості світових грошей; | -в обігу відсутні золоті монети; | -збереження ролі золота як розрахункової одиниці в міжнародному обігу; | -повна демонетизація золота у сфері валютних відносин;

-фіксація золотого вмісту національної валюти; | -банкноти і білонні монети розмінюються на золоті злитки; | -фіксовані валютні курси;

заборона вільної купівлі-продажу золота; | -анульовано офіційну ціну на золото та фіксацію масштабу цін;

-наявність фіксованих валютних курсів; | -відмінне вільне карбування золотих монет. | -долар у режимі золотого стандарту, прирівнювання до золота. | -перетворення колективної одиниці СПЗ на головний резервний актив та засіб розрахунку;

-на внутрішньому ринку золото виконує всі функції грошей; | -впровадження плаваючих валютних курсів національних одиниць

-вільне карбування золотих монет;

-банкноти і білонні монети вільно розмінюють на золоті.

Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи (впровадження)

І-1867 р.

Паризька конференція | ІІ-1922 р.

Генуезька конференція | ІІІ-1944 р.

Бреттон-Вудська конференція

Недоліки | Недоліки

- недостатня еластичність;

- дороговизна;

- залежність від видобутку монетарного металу;

- обмеженість втручання держави у сферу грошово-валютних відносин. | - жорстка система валютних нормативів

Причини відміни | Причини відміни

зміна економічної структури господарювання, що базувалась на ринкових саморегуляторах на державно-регулюючу систему | - загострення внутрішньоеконоімчної ситуації в США;

- загострення світового економічного суперництва;

- припинення конвертованості долара в золото.

Європейська валютна система – етапи розвитку

І етап  –

1950 рр. | Укладання валютних угод між країнами Західної Європи на двосторонній основі з метою  взаємного регулювання платіжних балансів безготівкових розрахунків, заліку взаємних вимог, пільгового кредитування

ІІ етап

1950 – 1958 рр. | Створення Європейського платіжного союзу (17 країн) розрахунки в межах союзу здійснюються за допомогою умовної розрахункової одиниці – епіфіт

ІІІ етап

1959 р. | Створення Європейської економічної спільноти, яка трансформувалась у Європейську валютну систему

ІV етап

1989 р. | Поетапна трансформація Європейської валютної системи в Європейський валютний союз

Рис. 13.5.1. Етапи розвитку валютних систем

ЛІТЕРАТУРА

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996.

Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.-602с.

Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.

Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.

Синбченко М. І. Кон’юнктурна теорія грошей. М. І. Туган — Барановського.// Фінанси України. — 2000.- №9.

Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.

Жан — Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.

Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.

Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996. — Розд. 1.

Деньги / Сост. А. А. Чухно. — К., 1997.

ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра,

1998.—Розд. 2.

Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржи.

Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. — Минск: Меркаванне,1994.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресе, 1978.

Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика — гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. — 1997. — № 7.

Долан Э, Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полика СПб: Оркестр, 1994.

Гроші та грошовий обіг. Лагутін В. Д./ навчальний посібник,- К., “Знання “, 1998.

Гроші та грошовий обіг. Демківський А. В./ навчально—методичний посібник, К., - 1998.

Савченко А., Коваль В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя./ Вісник НБУ.—2001. - №5.

Закон України “Про банки і банківську діяльність“./ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. —К., 2001. — Вип.1.

Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні”./ Вісник НБУ— 1996. №5.

Чухно А. Створення грошової системи України / Економіка України. — 1994.- №11.