Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Achievements of the gerontologists of Ukraine

The number of elderly people in the world is constantly rising. By the year 2000 there will be 585 millions people over 60. This growth rate is far faster than the overall growth of the world's population. This very great demographic change is a social and state problem.

It is known that the scientists of many countries study the process of ageing.

It should be noted that gerontologists of Ukraine have achieved good results in studying this problem. The scientists of Kyiv Institute of Gerontology, have discovered many important age mutations in cellular proteins, in molecular structures, in the genetic, appa-ratus of the cell and in the mechanisms of regulation and adaptation of the cell, individual organ and the whole human system,

Many conceptions put forward by the gerontologists of Kyiv were later confirmed by other home and foreign researchers.

The gerontologists of Ukraine have worked out a number of methods of treating the diseases that come with old age. They are the methods of hormonal therapy, the treatment of hypertension and a number of atherosclerotic afflictions of the brain. The scientists of this Institute have developed a number of preparations which help to normalize and stimulate the functioning of individual organs.

In the years of its existence the Institute has published many volumes of research papers, including the world-known monograph "Ge-rontology Handbook". The Institute coordinates the activities of many research institutes and departments working on the problems of gerontology. Recent studies of the Institute have led to the conclusion that a person should live 100 years. Some people might live longer, 130-150 years, but they will be exception, as sort of a mutation.

Add years to life and life to years is of great importance to mankind. Some, prescriptions for making life longer ape the eradication of diseases, a regular way of life plus pharmacological control over ageing, the use of vitamin complexes, and tissue therapy.

The successes already achieved give us hope that this problem will be solved in the future.

ДОСЯГНЕННЯ GERONTOLOGISTS УКРАЇНИ

Число людей похилого віку у світі постійно підвищується. До року 2000 їх буде на 585 мільйонів людей більше ніж 60. Ця норма(розряд) росту - набагато швидше чим повний ріст всесвітнього населення. Це дуже велика демографічна зміна(заміна) - соціальна і державна проблема.

Відомо, що вчені багатьох країн вивчають процес старіння.

Повинно бути відзначене, що gerontologists України досягли гарних результатів у вивченні цієї проблеми. Вчені Інституту Kyiv Геронтології, знайшли багато важливих віку мутації в клітинних білках, у молекулярних структурах, у генетичному, апаратному з осередку й у механізмах регулювання й адаптації осередку, індивідуального органа і цілої людської системи,

Багато концепцій, висунуті gerontologists Kyiv були пізніше підтверджені іншим будинком і іноземними дослідниками.

Gerontologists України розробили безліч методів розгляду з хворобами, що йдуть зі старим віком. Вони - методи гормональної терапії, обробка(лікування) гіпертонії і безлічі atherosclerotic нещастя мозку. Учені цього Інституту розвили безліч готувань, що допомагають нормалізувати і стимулювати функціонування індивідуальних органів.

В літах його існування Інститут видав багато обсягів(видань) паперів(газет) дослідження, включаючи відому світом монографію "Керівництво Геронтології". Інститут координує дії багатьох науково-дослідних інститутів і відділів, що працюють на проблемах геронтології. Недавні заняття(вивчення) Інституту вели до висновку, що людина повинна жити 100 років. Деякі люди могли б жити більш довгими, 130-150 років, але вони будуть винятками, як вид мутації.

Додайте роки до життя, і життя до років має велику важливість до людства. Деякі, розпорядження для створення життя більш довга мавпа знищення хвороб, регулярний шлях життя плюс фармакологічний контроль над старінням, використання комплексів вітаміну, і терапії тканини.

Успіхи, уже досягнуті дають нам, сподіваються, що ця проблема буде вирішена в майбутньому.