Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементна уроку і т.п.

Організовуючи процес навчання аудіюванню на матеріалі пісень, вчитель формує завдання різного характеру в залежності від того, що він ставить за мету перевірити: розуміння загального змісту пісні чи розуміння окремих деталей.

Добираючи пісенний матеріалдля аудіювання, вчитель обов’язково повинен враховувати вікові психологічні особливості школярів, а також логічне поєднання теми уроку зі змістом пісні.

Зразки завдань для розвитку навичок та умінь аудіювання:

1. Listen to the song and draw what you hear. Say what you have drawn.

2. Listen to the song and put the lines in the correct sequence.

3. Read and translate the song.

4. Read the lyrics of the song and guess which of these words fits each gap.

5. As you listen, fill in the missing words.

6. Work in groups of two. Listen to the song and get ready to act it out.

7. Find the words in the song which mean the same as the following.

8. Listen to the beginning of the song and write your own end of it in prose or in lyrics in English.

Окрім наведених вище завдань, практикуються щей такі:

1. Circle the antonyms\ synonyms of the given words in the song as you listen.

2. Listen to the song and give it a heading.

3. Listen and say what kind of song is it lyric, political, etc.

З досвіда роботи з пісенним матеріалом на уроках іноземної мови можна зробити такі висновки:

а) використання пісен сприяє розвитку у дітей інтересу до вивчення ІМ;

б) знімає втому і напруженість;

в) активізує навчальну діяльність;

г) є засобом збагачення словника;

д) збагачує учнів відомостями країнознавчого характеру.

Під час роботи над аудіюванням значно ефективніше використовувати інтерактивні форми і методи. Суть цього полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Учні у процесі обговорення матеріалу поданого вчителем, виявляють своє власне розуміння на певний момент. Це допомагає їм навчатися, навчаючи інших, допомагає заповнювати прогалини в розумінні проблеми. Учні можуть збагатити свій мовний запас працюючи ( слухаючи або читаючи ) або спілкуючись зі своїми однокласниками. Інтерактивність включає в себе не тільки вираження своїх думок, а й сприйняття і розуміння думок інших.

Спільно придумані комунікативні завдання перед аудіюванням (pre-listening tasks) випереджають прослуховування й допомагають учням здогадатися про певні ідеї, фрагменти інформації. Завдання перед аудіюванням можуть бути сформульовані як до тексту в цілому, так і до окремих частин тексту в разі поетапного прослуховування та обговорення.

До першої групи таких вправ належать завдання які базуються на заголовках та ілюстраціях до тексту.

Можна запропонувати:

а) здогадатися про зміст інформації;

б) записати кілька подій про які учні хотіли б дізнатися з аудіотексту;

в) написати п’ять питань до аудіотексту, а потім мотивовано слухати, щоб дізнатися, чи є в тексті відповіді на них;

г) написати три асоціації з цієї теми, які виникають у них.

Такі завдання краще виконувати в парному режимі, коли учні обговорюють свої варіанти з мовним партнером, а потім кожна пара представляє своє спільне рішення. Після цього текст прослуховується з більшою зацікавленістю, учні хочуть знати наскільки вони були праві. Це і є мотивація, один з провідних принципів комунікативного підходу в навчанні.

Друга група завдань спрямована на формування вміння мовленнєвої антиципації. Наприклад, перед прослуховуванням окремого абзацу вчитель просить визначити причинно-наслідкові зв’язки (listen to a part of the story and find the cause and the effect of the event described). Перед прослуховуванням фінального абзацу можна дати завдання “predict the end” та обговорити варіанти до прослуховування.

Усі ці завдання сприяють розвитку критичного, творчого підходу до навчальної діяльності учнів.

Завершальний етап роботи над аудіотекстом – завдання сформувати власну оцінку аудіотексту.

Таким чином, традеційна схема роботи над аудіотекстом:

перетворюється на таку:

Як бачимо з таблиці, мотивація в разі поетапного прослуховування тексту збільшується в багато разів, аудіювання має яскраво виражену комунікативну спрямованість, воно гармонійно поєднується з говорінням. Отже, урок аудіювання розвиває не лише навички аудіювання, але і говоріння, критичного усвідомлення інформації та творчого підходу до її інтерпритації, сприяє розвитку логіки, вміння бачити причинно-наслідкові зв’язки. Практика доводить, що такі уроки цікавіше проходять, слухання довго тексту, здається не таким монотонним, учням легше запам’ятовувати фактичний матеріал у разі поетапного прослуховування та обговорення змісту. Запропонована модель добре вписується в межі адаптивної системи навчання, яка за умови систематичного застосування допомагає учням досягати максимального рівня інтелектуального розвитку відповідно до їх природних задатків і здібностей.

2.Використання і роль автентичних текстів.

Аксіомою сучасної методики викладання ІМ є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції, в тому числі і мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Саме це є актуальним власне для старшої школи, адже в початковій та середній школі доцільним є використання адаптованих у більшій чи меншій мірі матеріалів, що обумовлюється рівнем володіння ІМ та віком учнів.

Істотним недоліком нині діючих вітчизняних посібників та підручників є практично повна відсутність автентичних текстів для аудіювання, в той час, як зарубіжні підручники та посібники забезпечують тих, хто вивчає англійську мову, достатньою кількістю аудіозаписів тектів з різної тематики.

Фотоматеріали використовуються з метою створення штучного іншомовного середовища, розширення діапазону аудіювання ( учні чують не лише вчителя й партнерів, але й носіїв мови). При цьому визначальними є принципи багаторазовості повторення з формуванням нових мовних стереотипів та імітації образу мови, порівняння, самоконтролю, самокоригування, що дозволяє наблизити власний мовний продукт до оригіналу.

Загалом автентичні тексти сприяють забезпеченню культурознавчої спрямованості навчання, а отже, реалізації соціокультурних цілей у системі шкільної освіти. Культурознавча спрямованість також ставить акцент на прилученя школярів до культури власної країни в процесі навчання іноземної мови. Переваги автентичних текстів в цьому плані очевидні.

Автентичний текст містить інформацію про культуру країни, де говорять певною ІМ, він відбиває національну специфіку, без знання якої неможливо спілкуватися з іноземцями впевнено і повноцінно.

Автентичний текст несе в собі нову інформацію, яка є значущою і цікавою для учнів за умов, якщо зміст тексту відповідає їхнім потребам і інтересам. Такий текст викликає в учнів ту чи іншу реакцію, стимулює розумову діяльність. Автентичний текст, як правило, є типовим текстом певного жанру для усного чи письмового спілкування. Жанрова різноманітність текстів дозволяє вчити учнів сприймати інформацію з різних сфер життя, тобто сприймати і розуміти різні дискурси. До недавнього часу в середній школі для навчання аудіювання використовувались переважно тексти-оповіді та описи, що не є обгрунтованим. Учні, які вчились сприймати текст такого типу, відчували труднощі при сприйманні пояснювальних (expository) текстів, що містять причинно-наслідкові зв’язки між подіями, фактами, явищами. Останні дають більше можливостей для активізації мовленєво-мисленєвої діяльності учнів, а мова комунікації можу бути засвоєна лише як інструмент думки.

Автентичний текст відтворює природні обставини, характерні для реального життя носіїв мови. Якщо в такому тексті діють реальні персонажі, це надає йому емоційності та виразності.

На завершальному ступені навчання іноземної мови в середньому навчальному закладі, де систематизуються й узагальнюються мовні і соціокультурні знання, а також комунікативно-мовленнєвий досвід школярів, поглиблення знань і вдосконалення навичок та вмінь учнів здійснюється на текстах, призначених для спілкування в соціально-побутовій, культурній/ соціокультурній та навчально-трудовій сферах, які набувають тут специфічного характеру. Так, у зв’язку з орієнтацією процесу навчання на вибір учнями професії та працевлаштування культурознавче збагаченя комунікативно-мовленнєвої практики учнів має відбутися на текстах відповідної тематики. Ці теки мають містити інформацію про можливості отримання освіти в ангійських країнах і вибір професійної чи громадської діяльності, про традиції прийому на роботу, про ринок праці для молоді, про різні умови кваліфікованої/ некваліфікованої праці, про стиль життя представників різних соціальних верств суспільства і професій.

Краще відібрані автентичні ситуативно-тематичні тексти діалогічного та монологічного характеру для навчання аудіювання старшокласників, які відповідають описаним особливостям. Вони можуть служити основою для формування й розвитку в учнів умінь розуміти основний і повний зміст повідомлень, що враховують професійні інтереси та нахили учнів. При роботі з такими текстами школярі отримують можливість збагатити свої соціокультурні знання про ціннісні орієнтації при виборі професії в англомовних країнах, оволодіти вмінням сприймати на слух типові дискурси, розвинути в себе різні стратегії аудіювання ( з розумінням основної чи повної інформації).

Методика роботи з автентичним аудіотекстом має базуватися на активній мовленнєво-мисленнєвій діяльності учнів у процесі слухання, як того вимагають принципи поширеного нині когнітивного підходу до навчання мов. Формування когнітивного (мовленнєво-мисленнєвого) компоненту комунікативної компетенції, як зазначають науковці, поки що залишається невирішеним завданням і це ускладнює формування комунікативної компетенції в цілому.

Мовленнєво-мисленнєва діяльність з текстом включає:

ідентифікацію змісту тексту (виявлення суті змісту, кретичне сприйняття, розрізняння головного та другорядного);

осмислення змісту тексту (асоціації, інтерпритацію, узагальнення);

перетворення змісту тексту (компресію, реорганізацію, відбір потрібного змісту).

Отже, завдання для роботи з аудіотекстами не повинні обмежуватися лише рівнем ідентифікації їх змісту. Учні мають осмислити зміст і здійснити його перетворення. При цьому характер роботи повинен передбачати досить повну інформаційну переробку тексту, з тим щоб забезпечити необхідних рівень його розуміння.

Абсолютно необхідним є використання інформативного навчального матеріалу, що містить знання про реальну дійсність та відбиває ставлення до неї. Такий матеріал дозволяє розширити загальний кругозір учня, отримати певні фонові знання для розуміння конкретних ситуацій спілкування, сформувати необхідні поняття для вираження власних думок іноземною мовою, ознайомити учнів з можливими способами мовленнєвої поведінки.

Автентичності застосування іншомовного навчального матеріалу можна досягти його реалізацією в умовах, що моделюють ситуаціїприродного спілкування, наприклад, в ситуаціях, наближених до життєвих, типу «role play». Дослідники комунікативно орієнтованого навчання визначають також такі умови автентичного застосування іноземної мови в навчальних ситуаціях:

1. Використання завдань мовленнєвої взаємодії (interactive activities). Завдання виконуються в парах або малих групах, поступово перетворюючи у завдання для всього класу. Широко відомими є три різновиди мовленнєвої взаємодії учнів: співробітництво учасників у виробленні єдиної ідеї; комбінування інформації, відомої різним учасникам; передача інформації від одного учасника до іншого.

2. Використання завдань з «інформаційною прогалиною» (information gap). Особливо цінними для особистого розвитку є завдання типу «opinion gap», коли учні мають різні переконання, точки зору, а потрібно дійти єдиної думки, та «reasoning gap», коли різні докази необхідно співставити.

3. Використання проблемних мовленнєво-мисленнєвих завдань. Такі завдання базуються на припущенні, здогадці, класифікації, знаходженні подібностей/ розбіжностей, ранжуванні, відкритті, інтерпритації, умовиводі, судженні, виключенні зайвого, послідовності дій, причинно-наслідкових розмірковуваннях, критичному мисленні.

4. Використання ситуацій спонтанного спілкування, коли навчальна ситуація переходить у природну.

Описані умови, необхідні для розвитку особистості учня, мають бути забезпечені саме в процесі навчання такого виду мовленнєвої діяльності як аудіювання.

Мовленнєва компетенція учнів старших класів в аудіюванні включає уміння розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які містять незначну кількість незнайомих слів, на теми, передбачені програмою. Розуміння основного змісту почутого базується на вміннях вибирати потрібну інформацію, узагальнювати і зіставляти її з влісним досвідом, виділяти головну думку, ідею, оцінювати її корисність та вірогідність, прогнозувати розвиток сюжету.

Формування зазначених умінь вимагає поєднання діяльності сприймання та осмислення аудіотекстів з діяльністю продукування мовлення в усній чи письмовій формі, що є природним для двостороннього процесу мовленнєвого спілкування, механізмами якого є прийом та видача інфомації.

За методикою формування аудитивних умінь старшокласників, що базується на тексті, є доцільною трифазова робота з аудіотекстом на уроці: підготовка, виконавча, завершальна.

Варто зауважити, що завершальна (післятекстова) фаза включає мовленнєву практику на основі змісту тексту (practice) і продукування висловлювань, які виходять за межі змісту тексту (production). Мовленнєва практика охоплює завдання на ідентифікацію, осмислення та реорганізацію (компресію) змісту тексту. Продукування пов’язане зі створенням учнями власних висловлювань з метою прийняття смислового рішення і може носити спонтанний характер.

Як дотекстова, так і передтекстова робота повинна передбачати автентичне використання інформації тексту в навчальних умовах переважно із застосуванням інтерактивних режимів.

Отже, з позицій комунікативно-орієнтованого навчання аудіотекст має стимулювати мовленнєво-мисленнєву діяльність учнів старших класів: його зміст повинен розкривати певні аспекти і надавати інформацію, необхідну для вирішення проблеми. Післятекстові завдання мають зумовлювати дослідницькі дії учнів, в яких формується їх готовність до мовленнєво-мисленнєвої діяльності.

Викладені теоретичні положення реалізовані в методичних розробках, що в додатках.

Висновок.

Урок аудіювання вцілому розвиває не лише навички аудіювання, але і говоріння, критичного усвідомлення інформації та творчого підходу до її інтерпритації, сприяє розвитку логіки, вміння бачити причинно-наслідкові зв’язки.

Слухові образи мовних явищ англійської мови в комплексі їх грамаичних, лексичних і фонетичних ознак формуються в процесі навчальної комунікації – у вправах комунікативного характеру. Оскільки під час комунікації здійснюється прийом і передача інформації, весь процес оволодіння аудіюванням, включаючи і формування слухових образів мовних явищ, проходить з першого пред’явлення мовного матеріалу в усній формі при повному осмисленні змісту аудійованого матеріалу.

Цього досягають за допомогою широкого застосування засобів унаочнення під час введення і засвоєння в аудіюванні різних мовних явищ. Спираючись на цю наочність, яка формує фрагменти об’єктивної дійсності, учні осмислюють пред’явлену мовну форму і за допомогою багаторазового прослухування закріплюють у пам’яті за цією формою певний зміст. Надалі внаслідок сприймання і впізнання цієї форми в учнів формується слуховий образ цього явища; він має комплексний характер, оскільки включає сематичні, граматичні, лексичні і фонетичні ознаки явища. Сформувавшись, він функціонує і без опори на наочність.

Подальше засвоєння аудіювання грунтується на уже сформованих образах мовних явищ. Процес аудіювання полягає у впізнанні аналогів уже нагромаджених образів мовних явищ і осмисленні мовлення, що сприймається на слух.

У міру засвоєння аудіювання учні чують мовлення і прослуховують тексти з невідомими словами і граматичними явищами. Важливим завданням у зв’язку з цим є вироблення в учнів уміння здогадуватися про значення невідомих слів. На основі ситуації спілкування, контексту або форми слова, схожої за звучанням на аналог у рідній мові чи похідну від відомого слова.

В основі комунікативно – орієнтованого навчання лежить гуманістичний підхід, завдяки якому створюються умови для активного і вільного розвитку учня в процесі навчання іноземної мови.

Групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учня, вирішує багато виховних і розвиваючих завдань. Зокрема, це успішне занурення у навчальну діяльність, формування самооцінки учня, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи. Обмін думками (практикується на одному із етапів аудіювання) являє собою тренування логічного мислення і немає аналогів в інших ситуаціях. Висловлювання думок допомагає учням відчути їх власні можливості. Отже, така робота спрямована на те, щоб показати важливість використання інтерактивних форм і методів роботи під час викладання англійської мови, а саме під час роботи над аудіюванням.

Отже, для засвоєння аудіювання потрібно:

1) сформувати слухові образи мовних явищ англійської мови;

2) на основі сформованих образів навчити учнів розуміти ці мовні явища на слух;

3) виробити здогадку під час аудіювання текстів, в яких трапляються невідомі мовні явища.

Мовленнєва компетенція учнів старших класів в аудіюванні включає уміння розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які містять незначну кількість незнайомих слів, на теми, передбачені програмою. Розуміння основного змісту почутого базується на вміннях вибирати потрібну інформацію, узагальнювати і зіставляти її з влісним досвідом, виділяти головну думку, ідею, оцінювати її корисність та вірогідність, прогнозувати розвиток сюжету.

Формування зазначених умінь вимагає поєднання діяльності сприймання та осмислення аудіотекстів з діяльністю продукування мовлення в усній чи письмовій формі, що є природним для двостороннього процесу мовленнєвого спілкування, механізмами якого є прийом та видача інфомації.

Додаток 1.

Тема: «A TACTFUL NEPHEW»

Мета: розвивати навички аудіювання та усного мовлення , вміння висловлювати власні думки щодо прослуханого змісту; розвивати вміння бачити причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати події за окремими ознаками, виокремлювати головне з другорядного; прищеплювати інтерес до художньої літератури, виховувати вміння працювати колегіально.

Обладнання: магнітофон, книга з текстом, ілюстрація, 2-3 дипломи «найкращому провіснику».

Хід уроку.

І.Вступ.

We are going to listen to the story “ A Tactful nephew” after B.Sexelby. your tasks will be various, such as to understand the story and its main idea, to predict the events before listening to the text in general and to its paragraphs in particular, express your own attitude to the text.

I have diplomas for the best foretellers. Try to do your best to predict the events of the story and you will be awarded these memorable diplomas.

ІІ.Основна частина уроку.

1. Постановка та обговорення завдань до всього тексту.

A. Look at the blackboard. You can see the title of the text, a few unknown words and phrases with definitions and illustration to the text. With the help of these prompts you are to predict the plot of the story. But let’s read out the words and their definitions first.

To throng = to move as a crowd in a certain direction.

To irritate = to make smb angry, annoyed.

Graceless = shameless, spoil.

Recipient = a person who receives smth.

Cordially = friendly.

Envy = the feeling of wishing to have what smb else has or to be like smb else/

To summon assistance = to call people together to help smb.

-- So what might this story be about? Work in pairs for a minute and tell us your variants. After we have listened to the text we will see how well you can predict.

Після короткого обговорення учні висловлюють свої ідеї.

We’ll try to remember your variants and at the end of the lesson we’ll compare them to the real facts.

B. Now write down a few questions to the text to which you would like to have the correct answers.

2. Поетапна антиципація, обговорення та аудіювання.

А. Let’s look at the picture again. Discuss with your partner and tell us who these people might be (are they friends? Relatives?).

Після того як учні виловили свої міркування, вони слухають перший абзац.

-- So, what is the correct answer to my question? Who are these people?

Учні висловлюють інформацію відповідно до тексту.

B. – A few presents will be mentioned in the second paragraph. They are all for the rich old man. What can his poor expectant relatives give him? What might the gifts be?

Учні висловлюють свої припущення.

-- I have one more task for the second paragraph. Give your reasons why the relatives showered presents on the rich man? (Are they sorry for him? Is he seriously ill?).

Учні висловлюють свої ідеї.

Прослуховування другого абзацу.

-- Which of you managed to guess at least one present?

Now let’s enumerate all the gifts mentioned in the story.

-- As for the reasons of showering presents on the rich man. What are they according to the text?

C. As far as the third part of the text is concerned, try to predict the old man’s feelings for the presents.

Учні пропонують власні варіанти, відбувається обговорення.

Now listen to the third part and see which of you has predicted correctly.

Прослуховування, обговорення.

D. In the following part of the text the main character appears eventually. Who can it be? Of course, it’s the nephew.

Judging by the title, he is a factful nephew. Is it really so? Try to predict what other features of character the nephew might have.

Учні висловлюють свої припущення.

-- In a few minutes we’ll know for sure what other qualities he possesses and what kind of person he is.

But I have one more task to the fourth part. As we already know, it was a custom with the relatives to shower presents on the rich old man. Do you think the nephew is going to make a present too?

Обговорення та висловлювання своїх передбачень.

Прослеховування четвертого абзацу.

Answer my question again, this time according to the text.

-- What kind of man is the nephew?

What features of character does he have?

-- Is he going to make a small gift to his uncle?

-- Was he really tactful?

E. While listening to the following part, try to find the cause and the effect of the events described. Try to formulate them in 1-2 sentences.

Учні слухають п’ятий, шостий, сьомий абзаци.

Орієнтовні відповіді учнів.

-- The nephew gave his uncle a small present. This is the cause. The effect of this action is that the old man liked the gift, his face cleared and he embraced his nephew cordially.

Учні обговорюють текст та висловлюються.

Listen to the end of the story. Does it correspond to your thoughts? What actually happened to the main characters?

Завершальна частина уроку.

We have listened to the whole text. Now let’s get back to the very beginning of the lesson, when you had to predict the plot. Can you tell me which of you has succeeded in it? Whose variant was the closest to the text?

As for writing pre-listening questions, have you found the answers to any of them? To how many ?

Give your short appraisals of the text.

And the final touch. Whom do you think we shall give the diplomas for the best prediction?

Вручення дипломів.

Виставлення оцінок.

Додаток 2.

Recycling.

Americans love packaging. And the products on supermarket and drugstore shelves reflect that love affair; nearly everything, it seems, is wrapped in something, sometimes a lot of things. Some products have layers upon layers of packaging, for no apparent reason.

Some of that packaging is important – it prevents tampering, ensures cleanliness, and carries helpful information. But a great deal of it is unnecessary and wasteful. You needn’t walk far in any supermarket to find a plastic bowl covered with a plastic lid, contained in a cardboard box.

Of the roughly two tons of trash discarded by the average American each year, packaging accounts for 30%, or about 1,200pounds a year for every man, woman, and child.

The problem isn’t just the amount of packaging, it’s also the type of materials being used. A growing number of products are being wrapped in ”composites” – packages containing several layers of materials and adhesives, such as juice boxes, which contain layers of polyethylene, paperboard, and aluminium. The components of these materials cannot be separated from each other before being thrown away and cannot be recycled.

Even when packaging consists of only one type of material, it is often an unrecyclable one. Many manufacturers are labeling their packages “recyclable”.

Recycling is a method of conservation which uses materials again and again. It is an industry that has grown rapidly in the 1970s and 1980s. There are recycling programs in many countries that are part of conservation and pollution control.

Many resources can be recycled. For example, aluminium cans can be recycled. Many drinks, like Pepsi, come in aluminium cans. People collect the cans and sell them. Then the cans are sent to a very hot and melt into aluminium that is used to make new cans. In this way, aluminium is used again and again.

Another example of recycled material is glass. People collect glass bottles because they can return the bottles to the store for money. In the United States, some states require a deposit on glass bottles. When the bottle is sold, the customer pays for the bottle. If the bottle is returned, the customer gets the money back. Deposits on bottles encourage people to save them and take them back to the store for money.

Література.

1. Бичкова Н.І. – Догадка про значення невивчених слів при аудіюванні// Іноземні мови. Випуск ІІ – Москва, 1976р.

2. Близнюк О.І. – Гуморестичні оповідання для навчання аудіювання // Іноземні мови №3-4 – 1995р.

3. Боровко З.І. – Взаємозв’язок видів діяльності при аудіюванні. – Новосибірськ «Наука». 1975р.

4. Гапонова С.В. – Вправи для навчання аудіювання англійської мови текстів за темою «Canada» // Іноземні мови №1 -1999р.

5. Гапонова С.В. – Деякі особливості текстів для навчання аудіювання учнів старшої школи// Іноземні мови №3 – 2003р.

6. Гапонова С.В. – Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи// Іноземні мови №4 – 1997р.

7.Гапонова С.В. – Розвиток особистості старшокласників у процесі навчання аудіювання іноземною мовою// Іноземні мови №2 – 2002р.

8. Каплан Г.А. – Комунікативний підхід до навчання аудіювання на матеріалі оповідання «A tactful nephew» за Б.Секселбі // Англійська мова і література №2 – 2004р.

9. Кржемінська Н.В. – Використання автентичних текстів з метою розвитку вміння аудіювання в учнів старших класів// Англійська мова і література №1 – 2004р.

10. Круківська І.А. – Використання міжпредметних зв’язків в навчанні аудіювання //Іноземні мови №4 – 2000р.

11. Круківська І.А. – Використання пісень у процесі навчання аудіювання // Іноземні мови №1 – 1998р.

12. Лисовець І.П. – Інтегроване навчання аудіювання і усного мовлення// Англійська мова і література №30 – 2004р.

13. Островський Б.С. – Тексти для читання і аудіювання в старших класах середньої школи.// Англійська мова// ІЯШ. №4 – 1994р.

14. Старков А.П. – Навчання англійської мови в старшій школі.// Методичний посібник. – Київ, 1979р.

15. Хрестоматія по методиці викладання англійської мови. Гризуліна – М.Просвещение – 1983р.


Сторінки: 1 2